skip navigation

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Sazinieties ar galveno biroju

+48 71 737 26 20

+48 71 737 25 01

sales.lv@timocom.com

1. Vispārīgā informācija

(1) Šeit izklāstītie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz visām precēm un pakalpojumiem, kas izriet no šīm līgumattiecībām. Lietotāja noteikumi un nosacījumi nav saistoši pat tad, ja TIMOCOM tieši pret tiem neiebilst.

(2) TIMOCOM patur tiesības mainīt vai papildināt šos "Noteikumus un nosacījumus" katra norēķinu perioda beigās. TIMOCOM informē lietotāju par šīm izmaiņām, to skaidri norādot uz rēķina veidlapas vai Smart Logistics System. Uzskatāms, ka lietotājs mainītajiem noteikumiem un nosacījumiem piekrīt, ja neiebilst pret tiem nekavējoties, taču ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas brīža. Ja rēķina apmaksa tiek veikta bez iebildumiem, ir uzskatāms, ka lietotājs ir devis piekrišanu.

(3) Lai skaidrojumi saistībā ar līgumu, tā papildinājumi un grozījumi stātos spēkā, tie jānoformē rakstveidā. Līdzēji vienojas, ka gadījumos, kad trešajai personai tiek ļauts lietot Smart Logistics Systems, otrs līdzējs dod šim lietotājam atļauju saņemt un nosūtīt TIMOCOM paziņojumus.

(4) Ja šajā līgumā ir minētas personas (piemēram, lietotāji), tad izmantotais apzīmējums attiecas gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm, t. i., uz abu dzimumu pārstāvjiem.

2. Līguma priekšmets

(1) TIMOCOM piešķir lietotājam pieejamās lietotāju platformas lietošanas tiesības (licenci), periodiski par to saņemot atlīdzību. Licences darbības jomu nosaka ar atsevišķu līgumu. TIMOCOM pēc saviem ieskatiem var sniegt lietotājam piekļuvi šai lietotāju platformai (turpmāk tekstā – Smart Logistics System), vai nu izmantojot uzstādāmu programmatūru, kurai var piekļūt ar lietotājvārda un paroles kombināciju, vai nodrošinot pieteikšanos tīmeklī, vai ar lietotāja rīcībā esošas aparatūras un programmatūras saskarni. Smart Logistics System darbību nodrošina internetam pieslēgti serveri, un piekļuve ir iespējama vienīgi izmantojot tiešsaistes savienojumu.

Izņēmums ir periodi, kuros TIMOCOM izmantotie serveri nav pieejami tehnisku vai citu no TIMOCOM neatkarīgu iemeslu dēļ vai tāpēc, ka TIMOCOM veic serveriem nepieciešamo apkopi, lai turpinātu nodrošināt līgumpakalpojumu, kā dēļ var nebūt iespējams izvairīties no traucējumiem attiecībā uz piekļuvi esošās tehnoloģiskās situācijas dēļ. TIMOCOM apņemas veikt plānojamos apkopes darbus un jauninājumu uzstādīšanu laikā līdz 7.30 vai pēc 18.00 (pēc Centrāleiropas laika / pēc Centrāleiropas vasaras laika), un jebkurā diennakts laikā nedēļas nogalēs.

(2) Ja TIMOCOM nodrošina lietotājam piekļuvi Smart Logistics Systems izmantojot programmatūru, tas var tikt īstenots saskaņā ar tā ieskatiem, piemēram, lejupielādējot lietotni lietotņu veikalā Apple® App Store®, Google Play™ u.tml. Programmatūras lejupielāde un uzstādīšana neietilpst TIMOCOM sniegtajā pakalpojumā, un tā lietotājam ir jāveic patstāvīgi, pašam uzņemoties visu atbildību. Ja piekļuves atļauja ir sniegta, veicot reģistrāciju tiešsaistē ar lietotāja vārdu un paroli vai ar pieteikšanās vietnes starpniecību, TIMOCOM patur tiesības noteikt attiecīgas prasības paroles izveidei, kombinēt personīgu piekļuvi ar lietotāja e-pasta adresi, ko nodrošina lietotājs, vai lokālo drošības funkciju izmantošanai, piemēram, lietotāja terminālī esošās operētājsistēmas autentifikācijas metodes.

(3) Tehniskā nodrošinājuma un programmatūras datu pārraides savienojumu izvēli, iegādi un lietošanu veic tikai lietotāji, risku uzņemoties pašiem.

(4) TIMOCOM ir tiesīgs veikt izmaiņas savos produktos, turpinot tos izstrādāt un optimizēt tiktāl, ciktāl tas neierobežo to būtiskākās darbības iespējas.

(5) TIMOCOM ar Smart Logistics System starpniecību lietotājam var nosūtīt paziņojumus par piedāvājumiem, saņemtajām ziņām vai veiktajiem darījumiem. TIMOCOM patur tiesības ierobežot šādu ziņu skaitu, to rādīšanas laiku un uzglabāšanas ilgumu.

3. Lietošanas tiesības

(1) Ar šo līgumu piešķirtās lietošanas tiesības ir piemērojamas tikai individuāli nolīgtam tvērumam, piemēram, attiecībā uz noteiktu TIMOCOM Smart Logistics System lietotāju piekļuves vienību skaitu, darījumiem vai atrunātu datu apjomu komerciālai izmantošanai klienta uzņēmuma filiālē, patstāvīgā vai atkarīgā, un šīs tiesības nav nododamas trešajām pusēm vai citām filiālēm. Lietojot piekļuves atļauju, izmantojot lietotāja vārdu un paroli vai pieteikšanās vietnes starpniecību, konkrētajā laikā vienai piekļuvei drīkst būt tikai vienas lietošanas tiesības attiecībā uz termināli un/vai pārlūku (konkurējošā licence).

(2) Lietošanas tiesības attiecas tikai uz nozarei specifisku datu ievadi vai pieprasīšanu parastas uzņēmējdarbības gaitā. Norādītajai informācijai jābūt patiesai, un pēc TIMOCOM pieprasījuma tā ir jāapstiprina. Pārskatītos vai ievāktos datus dzēš, ja vien nav juridiska pienākuma tos saglabāt. Nav atļauts šos datus izmantot turpmākajiem mērķiem vai saturam:
a) nevēlami ziņojumi, piemēram, surogātpasts, masveida pieprasījumi, vispārīgas reklāmas un piedāvājumi;
b) nelikumīgiem mērķiem, nepareizas informācijas sniegšanai, maldināšanai vai kļūdainas informācijas sniegšanai;
c) tiesību pārkāpšanai, piemēram, personisko tiesību, intelektuālā īpašuma tiesību vai trešo pušu privātās sfēras;
d) datu kolekciju izveidošanai, it īpaši tādu, kuras ļauj izveidot cita lietotāja profilu;
e) tāda programmas koda ievadīšanai, kas ietekmē termināla ierīces vai šīs programmatūras funkcionalitāti;
f) saturam, kas, piemēram, traucē, ir uzmācīgs vai rada kaitējumu TIMOCOM vai trešajām pusēm (citiem lietotājiem), kā piemēram, zvani, boikotēšana, ķēdes vēstuļu sūtīšana, vajāšana, draudu vai apvainojumu izteikšana, neslavas celšana, diskriminēšana, naida runa, kaitējums uzņēmējdarbībai, seksuāla rakstura piezīmes, brutalitātes, vardarbības vai kailuma demonstrēšana;
g) saturam, kas pārkāpj piemērojamos tiesības aktus vai sabiedrības morāles principus, vai arī kuru lietotājs nav pilnvarots nosūtīt.

(3) Datus, kas pieejami ar Smart Logistics System starpniecību, var iegūt tikai ar esošo eksporta vai drukāšanas funkciju. Jebkurai Smart Logistics System automatizētai lietošanai, neatkarīgi no tā, vai tiek lietota saskarne, trešo pušu programmatūra, boti, skripti vai citi līdzekļi, kuri ir atšķirīgi no tradicionāli izmantoto pārlūkprogrammu (piemēram, Chrome™, Firefox® vai Microsoft Edge®) standarta, ir nepieciešama TIMOCOM rakstiska piekrišana.
Uz visiem TIMOCOM piedāvājumiem, ko par fiksētu samaksu var neierobežoti lietot, attiecas godīgas izmantošanas princips. Ievērojot šo principu, TIMOCOM paredz nodrošināt taisnīgu un augstas kvalitātes lietošanu visiem lietotājiem. Tādējādi TIMOCOM patur tiesības veikt attiecīgus pasākumus nolūkā ierobežot lietotājam piešķirtās lietošanas tiesības, ja lietotājs TIMOCOM resursus izmanto tā, ka pieejamās serveru jaudas, joslu platumi vai atmiņas apjomi tiek izmantoti veidā, ka tam ir vairāk nekā tikai ļoti nenozīmīga ietekme. Šādi ierobežojumi var tikt noteikti, piemēram, ierobežojot vienā kontā veikto pieprasījumu vai darījumu skaitu minūtē vai arī atmiņas apjomu.

(4) TIMOCOM patur tiesības pārtraukt lietotāja savienojumu ar Smart Logistics Systems un dzēst datus, ja šādi var izbeigt vai izvairīties no tiesību normu pārkāpuma vai negodprātīgas prakses. Tas pats piemērojams arī tad, ja TIMOCOM lietotājs apdraud Smart Logistics Systems no tehniskā viedokļa.

(5) Ja lietotājs neizpilda kādu no līgumsaistībām, īpaši saistības saskaņā ar 3. punkta 1. vai 2. apakšpunktu, 4. punkta 1. apakšpunktu, 5. punkta 2. vai 4. apakšpunktu vai 7. punkta 2. vai 3. apakšpunktu, vai lietotājs turpina pārkāpt līgumā noteikto pēc tam, kad ticis brīdināts, TIMOCOM ir atbrīvots no sava pakalpojuma sniegšanas pienākuma (“bloķēšana”), bet saglabā tiesības saņemt atlīdzību.

(6) Jebkurā līguma 3. punkta 1. vai 2. apakšpunkta vai 5. punkta 2., 4. vai 5. apakšpunkta pārkāpuma gadījumā lietotājam jāmaksā līgumsods divpadsmit nolīgto mēneša maksu apmērā. Lietotāja pienākums ir nodrošināt pierādījumus tam, ka pārkāpums ir nebūtisks.

(7) Par jebkurām ar uzņēmumu saistītām izmaiņām, kas attiecas uz uzņēmumu vai tā reģistrāciju, lietotājam ir jāpaziņo TIMOCOM nekavējoties pēc pieteikšanās izmaiņām. Tas attiecas uz izmaiņām juridiskajā formā vai adresē, kā arī komercreģistrā reģistrēto uzņēmuma pārstāvju pilnvarošanu vai pilnvaru atņemšanu.

3a. Lietošanas tiesības – uzņēmuma profilu lietotne

(1) Uzņēmuma profilu lietotne lietotājam, ja ir panākta vienošanās, sniedz tiesības aplūkot pieejamos Smart Logistics System lietotāju esošos uzņēmuma datus.

(2) Lietotājs var papildus ievadīt sava uzņēmuma datus Smart Logistics Systems aplūkošanai trešajām personām un informatīvā nolūkā. Lietotāji iegūst piekļuvi trešo pušu uzņēmuma papildu datiem pēc sava uzņēmuma detalizētu datu ievadīšanas.

(3) Dati tiek piedāvāti paredzētai lietošanai ikdienā, lai nodrošinātu parasto saimniecisko darbību. Saskaņā ar autortiesību likumu ir aizliegta gan visas datubāzes, gan būtisku tās daļu kopēšana.

(4) Informācija ir pastāvīgi jāatjaunina. Ja TIMOCOM uzzina, ka lietotāja sniegtā informācija ir nepilnīga vai nepareiza, TIMOCOM par šo kļūdu var paziņot lietotājam. Ja lietotājs nenodrošina, ka informācija ir pilnīga, vai arī nesniedz pareizu informāciju 7 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no TIMOCOM, TIMOCOM saskaņā ar lietotāja pilnvarojumu var (taču tam nav pienākums) labot informāciju vai nodrošināt tās pilnīgumu lietotāja vārdā un uz lietotāja atbildību saskaņā ar informāciju, kas par uzņēmumu pieejama komercreģistrā.

(5) Ja tiek pārkāpts 3. un 4. apakšpunktā noteiktais, TIMOCOM patur tiesības bloķēt lietotāja datus, kā arī piekļuvi uzņēmuma profilu lietotnei .

(6) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3b. Lietošanas tiesības – brīvo kravu un transportlīdzekļu lietotne

(1) Ja ir panākta vienošanās, brīvo kravu un transportlīdzekļu lietotnes ļauj lietotājam ievadīt transportlīdzekļa un kravu piedāvājumus, kā arī, izmantojot Smart Logistics System, meklēt starptautiskajiem kravu autopārvadājumiem piedāvāto transportu un kravas.

(2) Ievadei jābūt veiktai pilnīgi, rakstveidā, vienkāršā valodā bez papildu atstarpēm vai citām rakstzīmēm, kas paredzētas izcelšanai, kā arī attiecīgajos ievades laukos jānorāda atbilstošie dati. TIMOCOM patur tiesības automātiski dzēst visus tādus ievadītos datus, kas neatbilst šiem kritērijiem un/vai specifikācijām, kas izklāstītas 3. panta. 2. punktā.

(3) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3c. Lietošanas tiesības – maršrutu un izmaksu lietotne

(1) Ja par to vienojas, maršrutu un izmaksu lietotne lietotājam ļauj pārsūtīt datus kartes attēlošanai un maršruta aprēķināšanai tiešsaistē. Visas attēlotās kartes – tieši tāpat kā visas parastās kartes – var tikt nepārtraukti mainītas, un nekad pilnībā neatspoguļo faktisko situāciju. Tāpēc TIMOCOM nav atbildīgs par attēloto karšu vai citu datu precizitātes nodrošināšanu. TIMOCOM pakalpojuma saistības paredz tikai datu nodrošināšanu, apstrādi un attēlošanu lietotājam.

(2) Maršrutu un izmaksu lietotnē attēloto datu un informācijas avots ir iegūts no trešām personām. Tāpēc gadījumā, ja piegāde notiek nepareizi vai novēloti, TIMOCOM patur tiesības izbeigt līgumu, ja vien lietotājs nevar pierādīt TIMOCOM vainu tajā.

(3) Maršrutu un izmaksu lietotne meklēšanas laikā spēj noteikt mērķu svarīguma prioritāti atkarībā no pilsētas nosaukuma vai ievadītā pasta indeksa. Tas nozīmē, ka iespējami meklēšanas rezultāti ar dažādiem vietu nosaukumiem un vairākiem galamērķiem. TIMOCOM neatbild par programmas automātisku un pareizu vēlamā galamērķa izvēli. Tāpat TIMOCOM negarantē, ka attiecīgie dati, piemēram, pasta indeksi, ielu nosaukumi vai cita papildu informācija ir precīza un pilnīga. Kartes ir pakļautas nepārtrauktām izmaiņām atbilstoši jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Ne uz kartēs norādīto informāciju, ne uz to nekļūdīgumu, ne arī uz citām to īpašībām neattiecas nekāda garantija.

(4) Kartogrāfisko materiālu un citus saistītos datus (satelītattēlus, informāciju par ceļu nodokļa maksām, satiksmes ierobežojumiem, noderīgajām vietām u.tml.) nodrošina licences devēji. Kartes, saistītie dati un funkcijas ir aizsargātas ar autortiesībām, un tās/tie ir tikai TIMOCOM un/vai tā licences devēju un partneru īpašums; tās aizsargā starptautiski līgumi un citi tās valsts tiesību akti, kurā tās izmanto. TIMOCOM nodrošina lietotājam citiem nenododamu, neekskluzīvu apakšlicenci lietot tādas kartes, kādas izmantotas TIMOCOM produktos, tikai iekšējai (sava uzņēmuma ietvaros) lietošanai. Lietotājam nav atļauts kopēt, demontēt, izgūt vai mainīt šīs kartes, vai radīt no tām atvasinātus produktus. Lietotājam nav atļauts iegūt pirmkodu, avota failus vai vispārējo šo karšu struktūru nedz daļēji, nedz pilnīgi, vai arī mēģināt to paveikt, mainot konstrukciju, dalot, dekompilējot vai citos veidos. Lietotājs nedrīkst izmantot šos produktus pakalpojumu sniegšanai uzņēmumu darbībā vai citiem ar karšu apstrādi saistītiem mērķiem, ko veic citas fiziskas vai juridiskas personas. Lietotājs neiegūst nekādas īpašumtiesības; tās visas pilnībā paliek licences devēju īpašumā. Norādes uz autortiesībām, informāciju par avotu vai kādu no īpašumtiesību nosacījumiem nedrīkst mainīt, slēpt vai dzēst.

(5) Ja piegādātāji (trešās personas) paaugstina TIMOCOM cenas, kas bija spēkā, noslēdzot šo līgumu, TIMOCOM patur tiesības attiecīgi paaugstināt cenas lietotājiem par maksas licencēm. Par cenu paaugstinājumu brīdina 4 nedēļas pirms nākamā mēneša pirmā datuma pēc deklarācijas saņemšanas. Ja maršrutu un izmaksu lietotnes cenas paaugstinājums pārsniedz 10% kalendārajā gadā, lietotājam 2 nedēļu laikā pēc paziņojuma par cenas paaugstināšanu saņemšanu īstenot ārkārtas tiesības izbeigt līgumu.

(6) TIMOCOM patur tiesības, kuras tas pēc saviem ieskatiem var īstenot jebkurā brīdī, mainot, paplašinot, dzēšot un veicot atkārtotu klasifikāciju karšu attēlošanas un datu elementiem, tajā skaitā karšu attēlošanas iespējām un specifikācijām un ar kartēm saistītajām papildu funkcijām. TIMOCOM pienākumos nav nodrošināt vai veikt apkopi, traucējummeklēšanu, labojumus (ielāpus), atjaunināšanu vai uzlabojumus (jauninājumus).

(7) Papildus iepriekšminētajam piemēro šādus patērētāju noteikumus (HERE Nutzungsbedingungen)

(8) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3d. Lietošanas tiesības – izsekošanas lietotne

(1) Ja ir panākta vienošanās, izsekošanas lietotne nodrošina lietotājam piekļuvi telemātikas funkcijai, ar kuras starpniecību lietotājs var pārsūtīt pieejamos radio vai satelīta datus par saviem transportlīdzekļiem, piemēram, datus par to atrašanās vietu, ko sniedz globālās pozicionēšanas sistēma (GPS), no pieejamām izsekošanas ierīcēm vai sensoru datus no citām transportlīdzekļu sistēmām uz Smart Logistics System (turpmāk tekstā – augšupielāde), neierobežoti tos apskatīt, kā arī demonstrēt šo informāciju citiem Smart Logistics System lietotājiem (turpmāk – aplūkotāji) saskaņā ar atļauju, kas ir ierobežota laikā. Tādā pašā veidā izsekošanas lietotne sniedz iespēju aplūkotājam sekot līdzi datiem no telemātikas iekārtām citu lietotāju transportlīdzekļos, ja tie ir devuši atļauju apskatīšanai. Šo datu parādīšanai nepieciešamā komponente ir pakalpojumu sniedzēja līgums ar telemātikas pakalpojumu sniedzēju par augšupielādi un maršrutu un izmaksu lietotnes licenci vai pielīdzināms un piemērots karšu parādīšanas rīks, kas ir izmantojams ar TIMOCOM izsekošanas saskarnes starpniecību.

(2) Gadījumos, kad lietotājs ir piekritis atļaut aplūkotājam sekot līdzi lietotāja transporta līdzekļa telemātikas iekārtas datiem, lietotājs nodrošina pastāvīgu pieeju šiem datiem visa nolīgtā perioda laikā un saskaņā ar mūsdienīgākajām tehnoloģijām. Lietotājs ir tieši atbildīgs par precīzu un savlaicīgu datu pārsūtīšanu TIMOCOM.

(3) Ja nav saņemta Smart Logistics System divu lietotāju atļauja saskaņā ar iepriekšminēto kārtību, kas atrunāta 1. punktā, ir aizliegta tādu datu lietošana un apstrāde, kuri saņemti no trešo personu transportlīdzekļos uzstādītām telemātikas iekārtām, ja šo transportlīdzekļu pastāvīgais nomnieks vai līzinga ņēmējs nav lietotājs. Attiecībā uz telemātikas datu augšupielādi no apakšuzņēmējiem, kuri strādā lietotāja labā regulārā vai daļēji regulārā kārtā, ir nepieciešama TIMOCOM atļauja. Šā punkta noteikumu pārkāpšanas gadījumā TIMOCOM patur tiesības bloķēt jebkuras attiecīgās telemātikas iekārtas datu sniegšanu.

(4) Telemātikas datus drīkst izmantot tikai un vienīgi uztverto transportlīdzekļu un/vai to telemātikas iekārtu darbību koordinēšanai saskaņā ar šāda veida pakalpojuma definēto mērķi. Saistībā ar šo datu sniegšanas pakalpojumu nav atļauts iespējotās telemātikas iekārtas apzīmēt ar reālu personu vārdiem (piemēram, automašīnas vadītāja vārdu, uzvārdu).

(5) Pirms sākt izmantot datus lietotājam ir jāinformē visas personas, kurām ir telemātikas iekārta, par TIMOCOM piešķirto piekrišanu attiecībā uz datu apstrādi, par apstrādāto datu veidu, apstrādes mērķi un ilgumu, datu apstrādē iesaistītajiem uzņēmumiem, kā arī par iespēju izbeigt datu pārraidi.
Ciktāl saskaņā ar tiesību aktiem lietotājam ir nepieciešama personu, kurām ir telemātikas iekārta, piekrišana, lietotājam ir jānodrošina, ka visas nepieciešamās piekrišanas vai jebkuras alternatīvas, kas pieļaujamas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem (piem., darba līgumi), ir piejamas rakstveidā. Lietotājam ir pienākums uzglabāt atbilstošus pierādījumus divus gadus pēc līguma darbības beigām un pēc pieprasījuma dokumentu oriģinālus nodot TIMOCOM.

(6) Gadījumā, ja lietotājs pārkāpj atbilstošās datu aizsardzības likumdošanas normas, īpaši attiecībā uz iepriekšminēto 4. vai 5. punktu, TIMOCOM ir tiesīgs nekavējoši pārtraukt ar lietotāju noslēgta līguma darbību. Lietotājs atlīdzina izmaksas vai zaudējumus un atbrīvo no atbildības TIMOCOM par visām prasībām, kuras izriet vai ir saistītas ar to, ka lietotājs nav ievērojis datu aizsardzības normas, it īpaši to, kas noteikts 4. vai 5. punktā.

(7) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3e. Lietošanas tiesības – konkursu lietotne

(1) Konkursu lietotne ļauj lietotājam, ja ir panākta vienošanās, izsludināt iepirkumu par fiksētu līgumu transporta un loģistikas nozarē mērķa grupai, ko lietotājs atlasa (turpmāk tekstā – Pretendents), vai iesniegt piedāvājumus iepirkumā (turpmāk tekstā – Solītājs). Lietojot šo aplikāciju, lietotājs var aprakstīt piedāvājumus, apkopot, apstrādāt un nosūtīt piedāvājumus, sagatavojoties līguma noslēgšanai, pašam uzņemoties atbildību.

(2) Iepirkuma izsludinātājs iegūst tiesības lietot programmu pēc tam, kad TIMOCOM saņēmis pirmā rēķina apmaksu vai tad, kad TIMOCOM atļauj piekļuvi konkursu lietotnei.

(3) Aicinājums piedalīties konkursā nav saistošs piedāvājums, bet lūgums iesniegt piedāvājumus, un no tā neizriet saistības slēgt līgumu. Konkursa izsludinātājam ir jāseko tam, lai saņemtie cenu piedāvājumi attiektos tikai un vienīgi uz izsludinātā konkursa priekšmetu. Spēkā esošs līgums var tiks noslēgts tikai tad, ja gan kravas pakalpojumu sniedzējs, gan piedāvātājs ir izteikuši identisku nodomu.

(4) Piedāvātājam viņa piedāvājums ir saistošs vēl 1 mēnesi pēc iepirkuma paziņojuma termiņa beigām.

(5) TIMOCOM patur sev tiesības pārbaudīt iepirkumu paziņojumus maksimums pilnas 2 darba dienas no to ievades, kā arī tāpat pārbaudīt piedāvātāju iesniegto piedāvājumu pareizību, pilnību un atbilstību saskaņā ar likumu. Piedāvājums uzskatāms par nelikumīgu, ja tas pārkāpj tiesību aktus vai jebkādus oficiālus aizliegumus, trešo personu īpašumtiesības vai vispārpieņemtas ētikas un morāles normas. Piedāvājums uzskatāms par nepilnīgu, ja tajā iztrūkst būtiskas līguma priekšmeta daļas vai norādīta nepietiekoša informācija, piemēram, attiecībā uz nepieciešamām atļaujām vai izpildes licencēm. Piedāvājums uzskatāms par nepamatotu, ja dominē tikai tā komerciālā puse vai tas attiecas tikai uz vienu transporta veidu.

(6) Ja TIMOCOM nolemj, arī, ja tikai vēlāk, ka konkursa pretendents vai solītājs nav izpildījis 5. punkta prasības, TIMOCOM ir tiesības dzēst, apturēt vai pat nepublicēt piedāvājumu, kas norādīts konkursa lietotnē, bet saglabā tiesības saņemt atlīdzību.

(7) TIMOCOM saglabā tiesības publicēt programmā tikai tādu uzņēmumu iepirkumu paziņojumus, kuriem ir labi zināmas aģentūras piešķirts kredītreitings vismaz vidējā līmenī, un par kuriem nav zināmi nekādi apstākļi, kuri varētu radīt konkrētu finansiālu risku piedāvājumu tālākā apstrādē. Kredītreitings vidējā līmenī Vācijā atbilst Creditreform piešķirtam indeksam vismaz 300 punkti, kā arī Eiropā atzīmei „B”, ko piešķīrusi sabiedrība Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, vai atzīmei „R”, ko piešķīrusi Coface AG. Ja iepirkumu izsludinošās kompānijas kredītreitings nokrīt zem šīs vērtības vai tās ekvivalenta iepirkuma procesa termiņa ietvaros vai arī ja TIMOCOM kļūst zināmi apstākļi, kuri var konkrēti apdraudēt turpmāku iesniegtā iepirkuma piedāvājuma apmaksu, TIMOCOM var vai nu atcelt iepirkuma paziņojumu, uzreiz, tiklīdz kā ir saņēmis informāciju par reitinga kritumu, vai arī atlikt tālāku iepirkuma procedūras izpildi līdz brīdim, kad situācija ar ierobežoto reitingu ir atrisināta.

(8) TIMOCOM ir tiesīgs pārsūtīt piedāvājumus attiecīgiem iepirkuma paziņojumiem un izvērtēt iepirkuma paziņojumus soli pa solim un atbilstoši TIMOCOM prasībām, kas izriet no šo iepirkuma paziņojumu apstrādes.

(9) TIMOCOM nodrošina speciālu sistēmas lauku potenciālo piedāvātāju tehniskiem jautājumiem saistībā ar konkrētu iepirkuma paziņojumu. (9) TIMOCOM patur tiesības pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu par laikposmu, par kuru atbilžu sagatavošanas laiks pārsniedz 1 darba dienu. TIMOCOM arī patur tiesības dzēst ierakstus, kuri ir pretrunā ar šo "Noteikumu un nosacījumu" 3. punkta 2. apakšpunktu.

(10) Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu informāciju un piedāvājumiem, ko ir izteicis saistībā ar uzaicinājumu piedalīties konkursā, ko TIMOCOM publicē vai pārsūta ar konkursu lietotnes starpniecību. TIMOCOM nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz šo informāciju vai nenes atbildību par no tā izrietošu līgumu vai konfidencialitātes vienošanos izpildi, un nekļūst par partneri saistībā ar līgumu. TIMOCOM nenes atbildību par piedāvātāju informāciju un darbības efektivitāti, jo īpaši tad, ja šie piedāvātāji ir pieaicināti pēc iepirkuma izsludinātāja lūguma.

(11) TIMOCOM patur tiesības dzēst iepirkuma paziņojumus vai nepārsūtīt piedāvājumus no piedāvātājiem, ja tam ir kļuvuši zināmi fakti, kas var konkrēti apdraudēt piedāvātāja darbības efektivitāti vai likumiski un/vai oficiāli aizliegt sniegt pakalpojumu, par kuru notiek iepirkuma procedūra. TIMOCOM drīkst arī dzēst tādus iepirkuma paziņojumus vai ignorēt tādu piedāvājumu pārsūtīšanu, ko sagatavojušas personas, kas rīkojas citu personu uzdevumā un interesēs.

(12) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Alternatīvi līgumattiecības var tikt nodibinātas, balstoties uz individuālu vienošanos un tad tās izbeidzas automātiski pēc piedāvājumu iesniegšanas perioda beigām bez nepieciešamības sastādīt formālu vienošanos par līguma darbības izbeigšanu. Piedāvātāja, kurš iepirkuma paziņojuma ietvaros ticis uzaicināts no iepirkuma izsludinātāja puses, lietošanas tiesības izbeidzas vai nu līdz ar iepirkuma paziņojuma termiņa beigām bez papildu vienošanās slēgšanas, vai arī pārējos gadījumos lietošanas tiesības izbeidzas atbilstoši esošam licences nolīgumam.

3f. Lietošanas tiesības – noliktavu lietotne

(1) Noliktavu lietotne ļauj lietotājam, ja ir panākta vienošanās, piedāvāt noliktavu jaudu un apskatīt piedāvātu noliktavu jaudu. Piedāvājumus var publicēt, izmantojot Smart Logistics System, publiski pieejamu TIMOCOM tīmekļa vietni, kā arī citas TIMOCOM platformas.

(2) Novecojuši dati ir jādzēš nekavējoties. Datu ievadei ir jābūt veiktai pilnīgi, parastā rakstā bez papildu atstarpēm vai citām rakstzīmēm, kas paredzētas izcelšanai, kā arī attiecīgajos ievades laukos jānorāda pareizi dati. TIMOCOM patur tiesības automātiski dzēst visus tādus ievadītos datus, kas neatbilst šiem kritērijiem un/vai specifikācijām, kas izklāstītas 3. panta. 2. punktā.

(3) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3g. Tiesības izmantot ziņapmaiņas funkciju

(1) Ziņapmaiņas funkcija ļauj lietotājam, ja ir panākta vienošanās, sūtīt ziņas citam Smart Logistics System lietotājam, kurš ir reģistrējies kā šī funkcijas lietotājs.

(2) Ziņapmaiņas funkcija neaizstāj vispārīgos publiskās saziņas līdzekļus un nav izmantojama ārkārtas izsaukumu veikšanai vai steidzamu paziņojumu nosūtīšanai atbildīgajām vai pārvaldes iestādēm.

(3) Obligāts lietošanas priekšnoteikums ir lietotāja izveide un uzturēšana. Kad ir veikta ziņapmaiņas funkcijas iestatīšana, lietotājs Smart Logistics Systems var norādīt, ka ir gatavs saņemt ziņas. Par nosūtīto ziņu saturu pilnībā atbild attiecīgais reģistrētais lietotājs. Lietotāju sūtītās ziņas neatspoguļo TIMOCOM viedokļus, un TIMOCOM nedz tām piekrīt, nedz uzskata tās par savām.

(4) TIMOCOM negarantē, ka ziņa sasniedz adresātu. Tāpat netiek garantēts, ka persona, kura ir norādīta kā sūtītājs vai saņēmējs, faktiski ir attiecīgais sūtītājs vai saņēmējs.

(5) TIMOCOM patur tiesības, taču tam nav pienākuma pārbaudīt lietotāja ziņu atbilstību telekomunikāciju konfidencialitātes prasībām gadījumā, ja ir pārkāpts šo noteikumu 3. punkta 2. apakšpunkts, bloķēt šādas ziņas, aizliegt lietotāja datus vai liegt lietotājam piekļuvi ziņapmaiņas funkcijai.

(6) Lietojot ziņapmaiņas funkciju, lietotājs piekrīt, ka ziņa, kas tiek nosūtīta, izmantojot šo funkciju, var tikt uzglabāta TIMOCOM serverī, ievērojot telekomunikācijas konfidencialitātes noteikumus, vismaz 3 mēnešus pārsūtīšanai izvēlētajam lietotājam, un tādā veidā TIMOCOM var redzēt šo ziņu. TIMOCOM apņemas uzglabāt ziņu serverī lietotāja vajadzībām līdz brīdim, kad tā tiek izdzēsta pēc visu sarakstē iesaistīto lietotāju pieprasījuma, vai arī vismaz 3 mēnešus no ziņas izveides un nosūtīšanas brīža, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar likumdošanas aktiem, tiesu nolēmumiem vai pārvaldes iestāžu rīkojumiem tiek prasīts, atļauts vai piespiedu kārtā noteikts citādi. Beidzoties minimālajam uzglabāšanas periodam, lietotājam ir jārēķinās, ka ziņa tiks izdzēsta, par to papildus neinformējot.

(7) Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par pienākumu saglabāt ar ziņām saistītos reģistru datus/dokumentāciju. Šim nolūkam lietotājam ir pieejama drukāšanas funkcija, lai iespējotu atsevišķu saglabāšanu.

(8) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3h. Lietošanas tiesības – saskarnes

(1) TIMOCOM var ļaut lietotājam izveidot savienojumu starp lietotāja rīcībā esošajām trešo pušu sistēmām un Smart Logistics System, izmantojot saskarnes.

(1.1) Kravas biržas lietotne, ja ir panākta vienošanās, lietotājam ļauj pārsūtīt datus starp lietotāja transporta pārvaldības sistēmas programmatūru un Smart Logistics System.

(1.2) Ja ir panākta vienošanās, izsekošanas saskarne lietotājam ļauj pārsūtīt datus starp lietotāja rīcībā esošo programmatūru un Smart Logistics System. Datu aizsardzības noteikumi attiecībā uz izsekošanas lietotni atbilstoši attiecas arī uz telemātikas datiem.

(1.3) Pārvadājumu pasūtījumu lietotne, ja ir panākta vienošanās, lietotājam ļauj pārsūtīt datus starp lietotāja izmantoto trešās puses sistēmu un Smart Logistics System.

(2) Lietotāja grafiskā saskarne nav iekļauta. Smart Logistics System satura attēlošanai var būt nepieciešama vienošanās par papildu licencēm.

(3) Lietotāja izmantotās trešās puses sistēmas savienošana ar saskarni un līdz ar to ar Smart Logistics System ir lietotāja atbildība. TIMOCOM šajā ziņā lietotājam var palīdzēt, piedāvājot saskarnes tehnisko aprakstu. Tehniskais apraksts nav šī līguma daļa. TIMOCOM negarantē, ka tehniskais apraksts būs izmantojams, ja lietotājam nav iepriekšēju tehnisku zināšanu par saskarnēm.

(4) TIMOCOM nolūks ir nepārtraukti attīstīt savas saskarnes, kas var ietekmēt arī saskarņu atgriezenisko savietojamību. Ja sistēma tiek attīstīta, TIMOCOM ņems vērā jaunākos sasniegumus. Publicējot TIMOCOM attiecīgi informēs lietotāju par jauno saskarnes versiju. Ja tas tiks pieprasīts, TIMOCOM nosūtīs saskarnes tehnisko aprakstu.
Pēc TIMOCOM rakstiska brīdinājuma, lietotājam ir jāpāriet uz jaunāko saskarnes versiju vismaz 6 mēnešus pēc šī brīdinājuma nosūtīšanas.

(5) Lietotāja izmantotās trešās puses sistēmas savienošana ar saskarnēm un līdz ar to ar TIMOCOM sistēmu ir lietotāja paša atbildība. Lietotājs ir atbildīgs par tehnisko priekšnosacījumu izveidi, lai savienotu savu trešās puses sistēmu ar pārveidotajām saskarnēm. Abas puses vienojas ieviest saskarni tādā veidā, lai tas notiktu tik robusti un optimāli produktīvi, cik iespējams. TIMOCOM veic saskarnes korekcijas un izmaiņas, cik minimāli vien iespējams, lai mazinātu korekcijas, kas jāveic lietotājam.

(6) TIMOCOM informē lietotāju par izmaiņām rakstveidā 6 mēnešu laikā pirms iepriekšējā saskarne ir deaktivēta.
Ja lietotājs neveic nepieciešamās korekcijas, nevar izslēgt, ka funkciju nevarēs izmantot. Šajā gadījumā TIMOCOM ir atbrīvots no sava pakalpojuma sniegšanas pienākuma, bet saglabā tiesības saņemt norunāto atlīdzību. Atkāpes no iepriekš minētā izpildes laika ir pieļaujamas, ja saskaņā ar juridiskajām prasībām ieviest ir nepieciešams agrāk, ja ir nepieciešamas korekcijas attiecībā uz drošību, lai pasargātu lietotāja vai TIMOCOM sistēmu, ja nepieciešams labot kļūdas, lai atjaunotu garantēto pakalpojumu tvērumu.

(7) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3i. „Dokumentu pārvaldības pakalpojuma” lietošanas tiesības

(1) Ja ir panākta vienošanās, Smart Logistics System platformā lietotājam tiek nodrošināta piekļuve "Dokumentu pārvaldības pakalpojumam" (turpmāk tekstā – DPP), ar kuras starpniecību lietotājs var nosūtīt savus dokumentus, izmantojot Smart Logistics System (turpmāk tekstā – augšupielāde) un darīt tos pieejamus citiem aplūkošanai. TIMOCOM patur tiesības ierobežot pakalpojumu attiecībā uz dokumentu formātu, apjomu un skaitu.

(2) Lietotāja augšupielādētie dokumenti tiks uzglabāti ES šifrētā formātā. Datu izguve notiek, autorizētam lietotājam veicot lejupielādi, kā rezultātā tiesības uz šo izguvi saglabā datus augšupielādējušais lietotājs.

(3) DPS neaizstāj elektronisko datu arhīvu. Jo īpaši TIMOCOM neuzglabā dokumentus revidējamā formātā neierobežotu laiku. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par to, lai tiktu izpildītas ziņu saglabāšanas saistības. Beidzoties lietošanas tiesībām, lietotājam ir jārēķinās, ka augšupielādētie dokumenti tiks izdzēsti bez papildu paziņojuma.

(4) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM un abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3j. Lietošanas tiesības – pārvadājumu pasūtījumu lietotne

(1) Ja ir panākta vienošanās, pārvadājumu pasūtījumu lietotne ļauj lietotājam augšupielādēt, apstrādāt, nosūtīt un parādīt deklarācijas un dokumentus dokumentēšanas nolūkos un kā pamatojumu līguma par pārvadājumu veikšanu slēgšanai ar citu līgumslēdzēju. Šim nolūkam lietotājs Smart Logistics Systems var izveidot šablonus, rediģēt veidnes, kā arī komentēt un saglabāt deklarācijas. TIMOCOM var sniegt lietotājam transakcijas līdz konkrētam datumam kopsavilkumu formā.

(2) Citas līdzēja puses var būt Smart Logistics Systems lietotāji un ārējas kontaktpersonas, ko nosaka un izveido pats kravas pakalpojumu sniedzējs. Šāda ārēja kontaktpersona neiegūst sev tiesības lietot Smart Logistics Systems dokumentus vai deklarācijas.

(3) Tehnisku iemeslu dēļ atsevišķi dati veidlapās var būt iepriekšnoteikti. Standarta iestatījums nav uzskatāms par TIMOCOM rekomendāciju. Lietotājs šos datus pielāgo savām vajadzībām uz paša atbildību. Virsrakstus un aprakstus veidnē var ietekmēt lietotāja individuālie valodas iestatījumi Smart Logistics Systems, tāpēc sūtītāja un saņēmēja paziņojumi var atšķirties. Virsraksti un apraksti veidlapās, kā arī to tulkojumi, tiek nodrošināti, lai atvieglotu lietotāja dzīvi, un TIMOCOM tekstus ir publicējis tikai kā piedāvātās redakcijas, kas neuzliek saistības. Lietotājiem patstāvīgi ir jāpiekrīt šo terminu interpretācijai veidlapās esošajos virsrakstos un aprakstos. Priekšiestatījums dokumentam, kas ir apzīmēts kā „saistošs”, ir veidlapu veidojošās personas valodas iestatījums.

(4) Lietotājs apzinās, ka pārvadājumu pasūtījumu lietotnē iesniedzot saderīgas deklarācijas par transporta būtiskiem elementiem, puses noslēdz spēkā esošu līgumu, kurā ir apstiprinātas tiesības un pienākumi.

(5) TIMOCOM var palīdzēt lietotājiem nodrošināt uzglabāšanas prasību izpildi. TIMOCOM var apkopot, saglabāt un apstrādāt darījumam nepieciešamos datus līdz pat 10 saimnieciskās darbības gadiem ilgi. Atbildību par visu uzglabāšanas prasību izpildi pastāvīgi uzņemas tikai un vienīgi lietotājs. TIMOCOM nodrošina šo datu eksportēšanas funkciju, lai ļautu lietotājam tos saglabāt atsevišķi. TIMOCOM patur tiesības ierobežot darījumu saglabāšanai izmantojamās atmiņas apjomu saskaņā ar šo noteikumu un nosacījumu 3. punkta 3. apakšpunktu. Par jebkuru atmiņas apjomu, kas nepieciešams virs un zem minētā daudzuma, ir jāvienojas atsevišķi. Ja lietotājs pieprasa piekļuvi un/vai šo saglabāto datu nodošanu pēc licences līguma beigām, TIMOCOM ir tiesības tikai nodrošināt minēto piekļuvi vai arī nodot datus pēc attiecīgas izdevumu segšanas, kā arī pēc tam, kad ir izpildītas visas neizpildītās prasības saskaņā ar šo licences līgumu.

(6) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3k. Lietošanas tiesības – piedāvājumu pieprasījumu lietotne

(1) Piedāvājumu pieprasīšanas lietotne ļauj lietotājam, ja ir panākta vienošanās, piedāvāt atsevišķus kravas pasūtījumus mērķa grupai, ko lietotājs atlasa (turpmāk tekstā – Kravu pārvadātājs), vai iesniegt cenas piedāvājumu iepirkumā (turpmāk tekstā – Solītājs). Piedāvājumu pieprasījumu lietotne ļauj lietotājam aprakstīt un apstrādāt atsevišķus kravas pasūtījumus, kā arī iesniegt izsludinātus konkursus un cenu piedāvājumus.

(2) Mērķa grupā var būt Smart Logistics System lietotāji un ārējas kontaktpersonas, ko izveidoja pats kravas pakalpojumu nodrošinātājs.

(3) TIMOCOM patur tiesības ierobežot izvēlamo piedāvātāju skaitu atsevišķa kravas pasūtījuma konkursā. TIMOCOM ir tiesības ierobežot arī laiku starp konkursu un plānoto piegādes datumu.

(4) Kravas piedāvājums nav saistošs piedāvājums, bet gan aicinājums iesniegt piedāvājumus, un tas nerada saistības slēgt līgumu. Kravas pakalpojumu sniedzējam ir jāseko tam, lai saņemtie cenu piedāvājumi attiektos tikai un vienīgi uz izsludinātā konkursa priekšmetu. Spēkā esošs līgums var tiks noslēgts tikai tad, ja gan kravas pakalpojumu sniedzējs, gan piedāvātājs ir izteikuši identisku nodomu.

(5) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Līguma termiņš ir 1 mēnesis, un, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā nepaziņo par līguma izbeigšanu, tas tiek pagarināts par vienu (1) mēnesi. Piedāvātāja, kuru piedalīties konkursā ir uzaicinājis kravas pakalpojumu sniedzējs, lietošanas tiesības beidzas brīdī, kad līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas citam piedāvātājam; nav nepieciešama atsevišķa izbeigšana citādā veidā ar lietošanas tiesībām no esošā licences līguma.

4. Lietošanas maksa

(1) Lietošanas maksas avansa maksājumu jāveic katra lietošanas perioda sākumā, un maksājumam TIMOCOM kontā ir jābūt saņemtam ne vēlāk kā trešajā attiecīgā perioda darbadienā. Rēķinu apmaksa par TIMOCOM sniegtajiem papildu pakalpojumiem veicama nekavējoties. Visas pārskaitījumu izmaksas sedz lietotājs, izņemot tiesisko regulējumu vienotas eirovalūtas maksājumu zonas (SEPA) maksājumiem. Ja vien nav skaidras vienošanās par ko citu, TIMOCOM ir tiesības izveidot un nosūtīt rēķinus elektroniski. Ja lietotājs šim nolūkam nenodrošina piemērotu e-pasta adresi vai arī, ja lietotājs vēlas saņemt papīra rēķinu ar papilddokumentiem, tiks piemērotas faktiskās papildu izmaksas.

(2) Lietotājam nav tiesību aizkavēt vai neveikt maksājumus pretprasības dēļ, izņemot neapstrīdamas vai spēkā stājušās pretprasības.

(3) Ja lietotājs, kuram TIMOCOM ir piešķīris atlaidi konkrētam rēķinu apmaksas periodam, pateicoties viņa veiktam priekšapmaksas maksājumam, izbeidz līgumu vai kādu no līguma daļām pirms šī norēķinu perioda beigām, piemērotā atlaide tiks atpakaļejošā kārtībā atcelta. Tas pats nosacījums tiek piemērots arī tad, ja līgumu vai tā daļas pārtrauc TIMOCOM būtisku iemeslu dēļ.

(4) TIMOCOM ir tiesīgs ik gadu paaugstināt nolīgtās licences cenu saprātīgā apmērā, ja vien attiecīgajā periodā nav nolīgta cenas garantija. TIMOCOM par cenas paaugstināšanu paziņos rakstiski 4 nedēļas iepriekš. Ja cenas palielinājums pārsniedz 5% salīdzinājumā ar to pašu periodu iepriekšējā gadā, klientam ir tiesības izbeigt līgumu 14 dienu laikā no datuma, kad tiek uzsākta jaunās cenas piemērošana. Atlaides nepiemērošana vai īpaša nolīguma termiņa izbeigšanās nav uzskatāma par cenas paaugstinājumu šī punkta izpratnē. Ja TIMOCOM neīsteno tiesības paaugstināt cenas vienu vai vairākas reizes, tas nenozīmē, ka TIMOCOM no šīm tiesībām atsakās. Priekšapmaksa avansā nenodrošina nekādu cenas garantiju periodam, par kuru veikts avansa maksājums.

5. Neitralitāte, īpašumtiesības, konfidencialitāte

(1) Licence lietotājam nodrošina piekļuvi Smart Logistics System, kurai var piekļūt citi lietotāji, nepiešķirot tam priviliģētu stāvokli pār citiem lietotājiem. TIMOCOM ir neitrāls attiecībās starp kravu nosūtītājiem, loģistikas pakalpojumu sniedzējiem, kravu ekspeditoriem un pārvadājumu uzņēmumiem

(2) Šis licences nolīgums nedod tiesības piešķirt apakšlicences vai trešajām pusēm nodot datus vai izmantošanas iespējas, kas iegūti, izmantojot Smart Logistics System, jo sevišķi, lietot Smart Logistics System izmantoto programmatūru (turpmāk tekstā – Programmatūra) savām IT īpašumtiesībām. Programma un tās pirmkods ir aizsargāts ar autortiesībām, un tās ir tikai un vienīgi TIMOCOM un tā licencētāju īpašums. Tās papildus ir aizsargātas ar starptautiskajiem līgumiem un citiem nacionālajiem tiesību aktiem valstī, kurā tās tiek lietotas.

(3) TIMOCOM savos produktos var izmantot atklātā pirmkoda programmatūru, uz ko var attiekties tās licences noteikumi. Pēc pieprasījuma TIMOCOM ir jānodrošina pārskats.

(4) Lietotājam nav tiesību uz regulārām konsultācijām par programmatūras tehnoloģiju, turpmāku atjauninājumu vai datu nesēju piegādi (it īpaši attiecībā uz pirmkodu), tiesību veikt reverso inženieriju, dekompilēt vai izmainīt programmatūru. Lietotājam ir aizliegts izmantot licencēto programmatūru turpmākai programmatūras tehnoloģijas izstrādei, mainīt versijas vai veidot kopijas trešo pušu, kā arī citu lietotāju labā. Katram izmantošanas veidam, neatkarīgi no tā, vai tā būtu kopiju veidošana, vai izmantošana paralēli vai pēc kārtas vairākās darba vietās vai vairākiem uzņēmumiem un/vai filiālēm, nepieciešams rakstisks papildu maksas licenču nolīgums. Licencē par pieteikšanos tīmeklī ir iekļauta autorizētā lietotāja viena piekļuve no deklarētās atrašanās vietas.

(5) Lietotājs sadarbības ietvaros nosūta datus TIMOCOM sistēmai. Tie ietver adresi, datus par līgumu un GPS koordinātas. Pamatojoties uz šo informāciju TIMOCOM varētu būt iespējams izdarīt secinājumus par lietotāja konkrētu saimniecisko darbību un attiecībām ar klientu, piem., lai identificētu konkrētus klientus. Šāda informācija ir komercnoslēpums, un attiecībā uz to tiek ievērota konfidencialitāte pat tad, ja tā nav atzīmēta kā konfidenciāla.
Saskaņā ar juridiskām prasībām datus drīkst izmantot anonīmi statistikas nolūkā. TIMOCOM neizmantos datus, kas ievākti, izmantojot Smart Logistics System, lai uzsāktu konkurējošas darbības kā loģistikas pakalpojumu sniedzējs, kravu ekspeditors vai pārvadājumu uzņēmums.

6. Garantija un atbildība

(1) TIMOCOM ekskluzīvi garantē, ka Smart Logistics System ir piemērota izmantošanai saskaņotajā apjomā. Detalizēta informācija produkta aprakstos, brošūrās un lietotāju informācijas materiālos, ko piedāvājis TIMOCOM, atspoguļo nesaistošas rekomendācijas. Cita TIMOCOM atbildība tiek izslēgta. TIMOCOM nekādā veidā negarantē citu programmatūras lietotāju ievadīto datu aktualitāti, precizitāti vai pilnīgumu, kā arī negarantē Smart Logistics System savietojamību ar lietotāja IT vidi vai izmantotajiem attālinātajiem datu pārraides pieslēgumiem. Lietotājs ir pieņēmis zināšanai, ka sarežģītos tiešsaistes piedāvājumos, piemēram, Smart Logistics System, vienmēr var būt kļūdas, kas ir atbilstoši jaunākajiem sasniegumiem. Tāpēc TIMOCOM negarantē, ka tādu kļūdu nebūs nemaz.

(2) Hipersaišu izveide un no TIMOCOM tīmekļvietnes un platformām, izmantojot hipersaites, pieejamā informācija trešo pušu tīmekļvietnēs neietilpst līguma pakalpojumu apjomā. Šāda informācija arīdzan nekalpo par detalizētāku līgumā ietverto pakalpojumu un saistību aprakstu. Hipersaites un vietnes, kas pieejamas ar šo hipersaišu starpniecību, netiek pastāvīgi kontrolētas, līdz ar to TIMOCOM neuzņemas nekādu atbildību par šo vietņu saturu vai precizitāti.

(3) TIMOCOM nav atbildīgs par kaitējumu, ko dažādi lietotāji radījuši cits citam; arī tajos gadījumos, kad ir zaudēti dati vai notikusi to pārsūtīšanas kļūda, vai citā veidā. TIMOCOM nav atbildīgs par kaitīgu programmatūru vai programmu kodiem (vīrusiem, Trojas zirgiem, tārpiem utt.), kas ir nosūtīti uz Smart Logistics System no lietotāju puses vai pārsūtīti piedāvājumu failu pielikumos vai aprakstos un izplatās no tiem. Lietotājs ir tieši atbildīgs par to, lai viņš nepārsūtītu šādu kaitniecisku programmatūru.

(4) TIMOCOM nav ne līgumpartneris, ne starpnieks attiecībā uz līgumu, kas tiek noslēgti ar Smart Logistics System starpniecību, ne arī kāda ar to saistītā paziņojuma sniedzējs vai izskaidrotājs. Līdz ar to TIMOCOM nekādā veidā negarantē pareizu apstiprināto līgumu apstrādi lietotāju starpā vai ekonomiska sekmīguma panākšanu. Lietotājam rūpīgi un uz savu atbildību jāpārbauda dati un informācijas, ko viņš saņēmis no trešajām personām, pareizība. Ziņas no lietotājiem, kuras tiek sūtītas vai parādītas izmantojot Smart Logistics System, neatspoguļo TIMOCOM paziņojumus vai viedokļus, un TIMOCOM nedz tām piekrīt, nedz uzskata tās par savām. TIMOCOM negarantē, ka Smart Logistics System nosūtīta ziņa vai paziņojums sasniedz tā galamērķi, ne arī to, ka lietotājs, kuram attiecīgā ziņa vai paziņojums ir adresēts, to saņem. Tāpat netiek garantēts, ka persona, kura ir norādīta kā ziņas vai paziņojuma sūtītājs vai saņēmējs, reāli ir attiecīgais sūtītājs vai saņēmējs.

(5) Lietotājs atlīdzina visus zaudējumus, kas TIMOCOM radušies saistībā ar to, ka lietotājs nav lietojis Smart Logistics System tā, kā norādīts šajā līgumā. TIMOCOM apņemas noslēgt atbilstošas vienošanās ar citiem lietotājiem un (pēc tam, kad primāri segtas TIMOCOM prasības par zaudējumu kompensāciju) iespējamo viena lietotāja zaudējumu kompensēšanas prasību gadījumā vēršas pret citu vainīgo lietotāju, lai segtu zaudējumus.

(6) Datu nepārsūtīšanas vai kļūdainas pārsūtīšanas risks pāriet uz lietotāju, tiklīdz kā dati atrodas ārpus TIMOCOM ietekmes sfēras.

(7) Atbildības ierobežojumi vai izņēmumi, kas noteikti šajā līgumā attiecībā uz zaudējumiem, ko cieš lietotājs, neattiecas uz šādiem gadījumiem:
a) ja tos izraisa apzināta vai rupji pārkāpjoša rīcība no TIMOCOM vai tā pārstāvju puses;
b) par pārkāpumu atzīstama būtisku līgumā noteikto saistību neievērošana no TIMOCOM vai tā pārstāvju puses, kas ir jāskata šā konkrētā līguma nolūka un mērķa vai arī tā izpildes kontekstā, ja tā apdraud līguma mērķu sasniegšanu, un kas ir vienmēr jāievēro;
c) ja iestājas TIMOCOM atbildība neatkarīgi no vainas, piemēram, saskaņā ar saistošu likumu, piešķirot garantiju;
d) ja iestājas TIMOCOM vai tā pārstāvju juridiska atbildība par apdraudējumu cilvēka dzīvībai, ekstremitātei vai veselībai.

(8) Ja lietotājs ir uzņēmējs, TIMOCOM atbildība aprobežojas ar tādu līgumisko kaitējumu, kas paredzēts līguma noslēgšanas laikā:
a) gadījumos, kas minēti iepriekš tekstā, 7. punktā a), rupjas nolaidības pārstāvju rīcības dēļ;
b) vienkāršas neuzmanības gadījumos, kas minēti 7. punktā b). Attiecībā uz datu un programmu zudumu un to atjaunošanu, ko izraisījusi Smart Logistics System izmantošana,
TIMOCOM ir atbildīgs vienīgi 7. punktā a) un b) apakšpunktā minētajos gadījumos un tikai tādā apmērā, ciktāl lietotājs nav spējis to novērst, piemērojot saprātīgus piesardzības pasākumus, piemēram, veicot datu regulāru dublēšanu.

(9) Smart Logistics Systems komponents, kas apzīmēts ar nosaukumu „BETA” vai „BETA versija”, principā ir ikdienas lietošanai negatavs produkts; kaut arī tas var saturēt visas galvenās funkcijas, tomēr veiktspējas, savietojamības un stabilitātes ziņā ir iespējami ierobežojumi, jo pieredze rāda, ka pirms oficiālās publicēšanas jeb „izlaides” var nebūt iespējams simulēt visas aparatūras vai programmatūras vides un/vai lietošanas nosacījumus. Šā iemesla dēļ TIMOCOM arī piedāvā Smart Logistics Systems šāda veida BETA komponentus testēšanas nolūkos bez saistībām. Testēšanas laikā lietotāji var ziņot par savu pieredzi, kas veido būtisku kopējā procesa sastāvdaļu. TIMOCOM nevar garantēt produkta īpašības vai smagu defektu neesamība. Lietotājs ņem vērā, ka TIMOCOM šajā ziņā neuzņemas atbildību par jebkādiem lietošanas pārrāvumiem, datu zudumu, zaudējumiem kļūdu dēļ vai kļūdu seku rezultātā, kā arī par lietotāja neiegūtu peļņu. Pirms Smart Logistics Systems BETA komponentes uzstādīšanas un lietošanas lietotājam ir jāveic pilnīga lokālo sistēmu, tostarp datu, dublēšana.

(10) Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savu Smart Logistics Systems pieteikšanās datu lietošanu un apņemas neveikt neatļautas darbības un nemēģināt nesankcionēti piekļūt informācijai pats vai ar trešās personas starpniecību, kā arī netraucēt Smart Logistics Systems darbībai. Tādos gadījumos lietotājs apņemas segt visas radušās izmaksas, tostarp visus TIMOCOM izdevumus saistībā ar telpu un iekārtu pārbaudi un/vai visas izmaksas, kuras ir saistītas ar kļūmēm un bojājumiem, par ko ir atbildīgs lietotājs. Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt TIMOCOM par trešo pušu veiktu neatļautu piekļuvi, citiem datu drošības pārkāpumiem, kas tam ir zināmi vai par kuriem ir aizdomas, vai arī trešo pušu iespējamām prasībām saistībā ar lietotāja veiktu Viedās loģistikas sistēmas izmantošanu vai lietotāja prasībām pret TIMOCOM, un lietotājam ir jāveic visas attiecīgās sadarbības darbības nekavējoties un bez maksas piemērošanas TIMOCOM, it īpaši, ja to pieprasa TIMOCOM un nepieciešamie pasākumi nepārsniedz saprātīgus centienus, lai nodrošinātu efektīvu tiesību aizsardzību.

7. Sūdzības

(1) Ja TIMOCOM saņem informāciju par lietotāju, saskaņā ar kuru lietotājs ir neievērojis tā pienākumus, kas minēti līgumā par kravu, šajā līgumā vai jebkurā piemērojamā tiesību aktā (turpmāk tekstā – Sūdzība), TIMOCOM ir tiesības, bet ne pienākums, nosūtīt šīs sūdzības, minot vai neminot sūdzības iesniedzēju, attiecīgajam lietotājam, vai pēc uzklausīšanas un sūdzības izskatīšanas, – citiem lietotājiem.

(2) Lietotājam, pret kuru vērsta apsūdzība (turpmāk tekstā – attiecīgā persona), ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc sūdzības paziņojuma saņemšanas rakstiskā veidā izklāstīt savu viedokli par sūdzības saturu TIMOCOM un atspēkot sūdzību vai vismaz pamatot, kāpēc viedokļa izklāstam ir nepieciešams vairāk laika.

(3) Ja ietekmētajai pusei savā viedokļa izklāstā neizdodas atspēkot sūdzībā uzrādītos pārmetumus par pienākumu nepildīšanu, TIMOCOM ir tiesības (bet ne pienākums) pieprasīt lietotājam apmierināt sūdzību vienas papildu nedēļas laikā. Terminētais sūdzības apmierināšanas pieprasījums nav nepieciešams, ja TIMOCOM, ņemot vērā apstākļus, nesaskata vajadzību dot papildu laiku.

(4) Tiesības, kas izklāstītas iepriekšminētajos punktos — 2. un 3. — par lietotāja tiesību bloķēšanu vai atcelšanu, pastāv tikai un vienīgi TIMOCOM interesēs. Ja TIMOCOM neizmanto šīs tiesības, atbildība attiecībā uz citiem lietotājiem tiek izslēgta.

(5) TIMOCOM nav pienākuma pārbaudīt saņemtās sūdzības.

(6) Lietotājs norīko kvalificētu kontaktpersonu, kura ir pilnvarota pieņemt visus ar līgumu saistītos lēmumus, kā arī saņemt un sagatavot deklarācijas. TIMOCOM ir tiesības, bet ne pienākums, noraidīt deklarācijas, ko iesniedz citas personas no lietotāja uzņēmuma.

8. Ārkārtas izbeigšana, licences darbības ilgums, vispārīgi noteikumi

(1) Lietošanas tiesību ilgums ir atkarīgs no individuāli saskaņotas licences. Bezmaksas testa fāzes ietvaros abpusēji ir spēkā tūlītēja līguma izbeigšanas iespēja.

(2) Katram no līdzējiem ir tiesības uz šī līguma ārkārtas izbeigšanu, negaidot līguma izbeigšanas paziņojuma termiņu, ja tam ir kāds svarīgs iemesls. Ir jābūt svarīgam iemeslam, lai TIMOCOM izbeigtu līgumu — it īpaši tad, ja:
a) lietotājs ir kļuvis maksātnespējīgs vai pastāv maksātnespējas risks;
b) lietotāja maksātnespējas procedūras uzsākšana ir atteikta aktīvu nepietiekamības dēļ vai lietotājam ir jāsniedz ar zvērestu apliecinātas rakstveida liecības;
c) lietotājs ir apzināti pārkāpis šos noteikumus un nosacījumus, kas apdraud līguma mērķa sasniegšanu vai dot tiesības bloķēt lietošanas tiesības atbilstoši 3. punkta 4. vai 5. apakšpunktam;
d) ja lietotājs ilgāk nekā 14 kalendārās dienas kavē maksājumu, kas atbilst vismaz viena mēneša lietošanas maksas apmēram vai
e) the shareholder relationships of the user's company change by 25% or more or the user is legally represented by other persons, in each case in relation to the status of the conclusion of the contract.
f) the user, his legal representatives or companies affiliated with him enter into competition with TIMOCOM.

(3) Lietošanas tiesības ir spēkā no brīža, kad tās aktivizējis TIMOCOM, un izbeidzas vienlaicīgi ar līgumattiecību izbeigšanos.

(4) Līdz ar līguma izbeigšanos programmatūras lietotājs, kurš to ieguvis no TIMOCOM, nepatur nekādas tiesības uz programmatūru, un tam nekavējoties un pilnībā jāpārtrauc tās lietošana un tā jāizdzēš, ar nosacījumu, ka tiek izslēgtas visas saglabāšanas tiesības, un lietotājam ir jāatturas no turpmākas Smart Logistics System izmantošanas. Tāpat lietotājam ir jāizbeidz turpmāka datu nodrošināšana, izmantojot iepriekš saskaņoto saskarni.

(5) Ja lietotājs ir uzņēmējs, juridiska persona saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai īpašs fonds saskaņā ar valsts tiesību aktiem Vācijas Civilkodeksa (BGB) 310. panta 1. apakšpunkta 1. punkta izpratnē vai tam nav vispārīgas juridiskcijas vietas Vācijā, Diseldorfa tiek noteikta par darbības un jurisdikcijas vietu. Piemērojami Vācijas normatīvie akti, izņemot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

(6) Ja TIMOCOM lietotājam iesniedz šā līguma vai tā daļu tulkojumu, tikai vācu valodas versija ir saistoša un noteicošā, ja attiecīgajā tulkojumā sastopamas pretrunas vai atkāpes no teksta redakcijas vācu valodā.

(7) Ja atsevišķi šo noteikumu un nosacījumu punkti zaudē spēku, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību. Spēku zaudējušo nosacījumu jāaizvieto ar jaunu spēkā esošu noteikumu, kas, ciktāl iespējams, pilda to pašu nolūku kā spēku zaudējušais noteikums.

9. Datu aizsardzība

(1) Lietotājs piekrīt, ka TIMOCOM apstrādā viņa tehniskos datus viņa identificēšanas un piesaistes nolūkā, datu drošībai un datu pārsūtīšanas uzlabošanai. Atkarībā no termināla ierīces tas var ietvert anonīmus datus, tādus kā izmantotā operētājsistēma, ekrāna izšķirtspēja, pārlūkprogramma, procesora identifikators un ātrums, fiziskā atmiņa, kā arī dati, kas ļauj identificēt lietotāja identitāti, tādi kā IP adrese, MAC adrese, ierīces ID, domēna DNS, uzstādīšanas ceļš, lietotāja ID, valodas iestatījumi, sīkdatnes un telemātikas dati.
Ja lietotājs uzstāda un lieto Smart Logistics System, TIMOCOM apstrādā tādus personas datus kā lietotāja vārds, uzvārds, uzruna, e-pasta adrese, kontaktinformācija, piešķīrums lietotāja uzņēmumam un norādītās valodas prasmes, ievaddati, ziņojumi, kā arī informācija, ko lietotājs savā profilā pats dara pieejamu trešajām pusēm, vai arī lietojot Smart Logistics System lietotnes iespējas. TIMOCOM šos datus izmanto šādiem nolūkiem:
- nolīgtā pakalpojuma nodrošināšanai un uzturēšanai;
- lietotāja uzsākto darījumu veikšanai;
- lietotāja identitātes pārbaudei;
- šo lietošanas nosacījumu izpildes nodrošināšana;
- juridisko saistību vai noteikto oficiālo vai tiesas noteikto prasību izpildei.
Šo datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā līguma darbības ilguma un nolūka, ja vien nepastāv apstrādājošās iestādes prioritāras intereses vai juridisks glabāšanas pienākums.

(2) Lietotājs apliecina piekrišanu tam, ka TIMOCOM apstrādā viņa uzņēmējdarbības datus līguma noslēgšanai un izpildes gaitai un iegūst informāciju par viņiem no atzītām kredītreitingu aģentūrām.

(3) Lietotājs piekrīt, ka TIMOCOM apstrādā un nosūta personas datus meitasuzņēmumiem vai partnersabiedrībām, lai izpildītu licences līgumā noteikto vai ar lietotāju saistītos pakalpojuma pasūtījumus. Pašlaik tie/tās ir:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Šie uzņēmumi apkopo un apstrādā lietotāja datus tikai TIMOCOM vārdā, saskaņā ar TIMOCOM instrukciju un vienošanos par atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Personas datu nosūtīšana trešajām personām var notikt tad, ja tiek piemērotas tiesību aktu prasības un/vai valsts iestādes vai tiesas rīkojumi, un, lai novērstu vai cīnītos pret nelikumīgām darbībām vai šo licences noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem. Personu neidentificējošus datus, kā, piemēram, anonimizētus datus vai datus, kas ir paredzēti trešajām personām, lai nodrošinātu līguma izpildi, TIMOCOM var uzglabāt un apstrādāt, kā arī nosūtīt trešajām personām.

(4) Lietotājam ir vis-à-vis tiesības jebkurā brīdī bez maksas saņemt informāciju par viņa saglabātajiem personas datiem, kā arī tiesības šos datus labot vai dzēst, ierobežot to apstrādi vai iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības apskatīt savus datus gadījumā, ja tiek ievērotas attiecībā uz attiecīgo datu aizsardzību spēkā esošās prasības. Lietotāji var iesniegt jautājumus par savām tiesībām un jebkurā laikā iesniegt paziņojumu par tiesību atsaukšanu, vai ierobežot personas datu apstrādi:

TIMOCOM GmbH
Data Protection Officer
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-mail: datenschutz(at)timocom.com

Tāda atcelšana neietekmē līguma spēkā esamību vai lietotāja maksāšanas pienākumu. Lietotājs apzinās, ka TIMOCOM pēc šādas atsaukšanas vai ierobežošanas, iespējams, vairs nespēs nodrošināt Smart Logistics System turpmāku lietošanu.
Tajā pašā laikā lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību TIMOCOM uzraugošajai iestādei. Ziemeļreinas-Vestfālijas Valsts datu aizsardzības un informācijas brīvības speciālists (North-Rhine Westfalia State Data Protection and Freedom-of-Information Officer): www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Lietotājs ir atbildīgs par to, lai garantētu, ka Smart Logistics System tiek lietota saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Lietotājs, apstrādājot datus ar Viedo loģistikas sistēmu, apņemas ievērot visas spēkā esošās datu aizsardzības prasības saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Lietotājs apņemas nodrošināt TIMOCOM pret visu veidu prasījumiem/pretenzijām saistībā ar datu aizsardzību reglamentējošajos tiesību aktos un līgumos, kā arī citos tiesību aktos izvirzīto prasību neievērošanu.

6) Lietotājs pirms Smart Logistics Systems lietošanas uzsākšanas informē visas iesaistītās personas, kuras ir ietekmējusi tās lietošana, par tā sniegtu piekrišanu atļaut TIMOCOM veikt datu apstrādi, par šādas datu apstrādes raksturu, nolūku un datu apstrādes piekrišanas ilgumu, par datu apstrādē iesaistītiem uzņēmumiem un par nosacījumiem datu pārsūtīšanas izbeigšanai. Ciktāl uz lietotāju attiecināmās likumdošanas ietvaros ir noteikta nepieciešamība saņemt visu ar Smart Logistics Systems ietekmēto personu piekrišanu, lietotājs nodrošina, ka visas nepieciešamās piekrišanas vai likumdošanā atļautie alternatīvie dokumenti (piemēram, uzņēmuma vienošanās) ir pieejami rakstiskā formā. Lietotājam ir pienākums uzglabāt atbilstošus pierādījumus divus gadus pēc līguma darbības beigām un pēc pieprasījuma dokumentu oriģinālus nodot TIMOCOM.

(7) TIMOCOM norāda, ka saskaņā ar Vācijas likuma „Par datu aizsardzību” (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) 31. pantu dati par parādniekiem, kas nepilda savas no līgumattiecībām izrietošās maksājumu saistības, var tikt nodoti „SCHUFA Holding AG”, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, savukārt līgumsaistības parādu un par sniegtajiem nesaņemto maksājumu dēļ var tikt izbeigtas bez brīdinājuma pat tad, ja to samaksa jāveic paziņojumā noteiktajā apmaksas termiņā. Papildu informāciju par SCHUFA jūs varat iegūt vietnē www.meineSCHUFA.de

Statuss: 01.01.2021

§1 Izpilde

1. TIMOCOM GmbH nodarbojas tikai un vienīgi ar atbalsta sniegšanu klientam tā rēķinu neto summu iekasēšanai. TIMOCOM pēc saviem ieskatiem un saprātīgā veidā pieprasīs parādniekam paskaidrojumus un veikt nesamaksātā rēķina summas apmaksu.

2. TIMOCOM negarantē panākumus savas intervences rezultātā.

3. Jebkādi parādnieka maksājumi, ieskaitījumi vai uzrēķini, kas notikuši pēc intervences ir uzskatāmi par minētās intervences panākumu, izņemot gadījumu, kad klients 2 nedēļu laikā pēc paredzētā maksājuma termiņa pierāda TIMOCOM, ka prasība pret parādnieku nav dzēsta.

4. Klientam jebkurā laikā paliek tiesības veikt papildu darbības parāda piedziņai.

§2 Atlīdzība

1. Rēķins ir apmaksājams nekavējoties pēc tā saņemšanas.

2. TIMOCOM no parādnieku saņemtām summām var ieturēt savus prasījumus pret klientu (starpbanku kontokorenta konta norēķini)

3. TIMOCOM patur tiesības iekasēt rēķina summu kopā ar citu rēķinu summām, ja klients sadarbības ietvaros jau ir izdevis TIMOCOM pilnvarojumu veikt tiešo debetu. Klients līdz ar to pilnvaro TIMOCOM ieturēt jebkuras neapstrīdētas summas no minētā konta.

§3 Darbības ilgums

1. Klienta pieprasījumam jābūt spēkā vismaz 3 darba dienas. Līgums stājas spēkā, kad pieprasījums ir apstiprināts no TIMOCOM puses. Apstiprinājumam nav jābūt kādā īpašā formā, un pieprasījums uzskatāms par akceptētu arī pēc noklusējuma. Vienošanās uzskatāma par akceptētu no TIMOCOM puses jo īpaši tad, ja TIMOCOM var pierādīt, ka šajā laikā veicis darbības parāda piedziņai.

2. Klientam ir tiesības atcelt pasūtījumu, 2 nedēļas iepriekš brīdinot. Ja jebkādas darbības pret parādnieku jau tikušas veiktas, klientam ir pienākums informēt TIMOCOM par izpildītiem maksājumiem šādu darbību rezultātā, un TIMOCOM patur tiesības saņemt norunāto atlīdzību.

3. Abiem līdzējiem ir tiesības izbeigt līgumu, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj vienošanās noteikumus.

4. Ja klients vai parādnieks sakarā ar intervences uzdevumu zaudē vai izbeidz savu klienta statusu pie TIMOCOM, klientam un TIMOCOM ir tiesības izbeigt līguma darbību. Šādā situācijā līgumam nav spēka no tā izbeigšanas brīža.

5. Ja parādu piedziņas pasākumu ietvaros kļūst skaidrs, ka parāds, visticamāk, ir neatgūstams, intervences pasākumi ir pārtraucami un par minēto informējams klients. Parāds uzskatāms par neatgūstamu jo īpaši tad, ja tas tiek apstrīdēts, noraidīts, par to paredzama tiesvedība, tas ir nodots piespiedu izpildei, apgrūtināts ar trešo pušu prasībām vai parādnieks ir maksātnespējīgs. Šādā situācijā līgumam nav spēka no tā izbeigšanas brīža.

6. Klientam ir pienākums atbalstīt TIMOCOM darbības, sniedzot atbilstošu informāciju. Ja TIMOCOM, neskatoties uz veiktiem pieprasījumiem, 14 dienu laikā tomēr nesaņem vajadzīgo informāciju, lai apstrādātu pasūtījumu, TIMOCOM ir tiesības pārtraukt pasūtījuma izpildi un aprēķināt pamata komisijas maksu vai efektīvas izpildes bonusu līdz attiecīgajam brīdim.

§4 Atbildība

1. TIMOCOM atbildība par klientam nodarīto kaitējumu, kas rodas apstiprinot un izpildot līgumu, attiecas uz šādiem gadījumiem:
a) the intentional or grossly negligent causation by TIMOCOM or its vicarious agents,
b) the culpable violation of an essential contractual obligation by TIMOCOM or its vicarious agents which jeopardises the achievement of the contractual purpose,
c) the liability of TIMOCOM due to fraudulent intent or granting of a guarantee,
d) the liability of TIMOCOM under mandatory law, such as the Product Liability Act or
e) the legal liability for injury to life, limb or health
by TIMOCOM or its vicarious agents.

2. Ja klients ir uzņēmējs, TIMOCOM atbildība tiek noteikta saskaņā ar līgumisko kaitējumu, kas paredzēts līguma noslēgšanas laikā:
a) in the cases of referred to in paragraph 1 a) above for gross negligence of simple vicarious agents,
a) in the cases referred to in paragraph 1 b) above in the case of simple negligence.

3. Klientam jānodrošina, ka maksājamā summa ir sedzama nekavējoties un neapstrīdama un ka TIMOCOM saņem visus nepieciešamos dokumentus informāciju. Tiek norādīts uz uzmanības pievēršanu faktam, ka klientam ir tiesības likt parādniekam segt efektīvas parāda piedziņas izpildes bonusu tikai tad, ja parādnieks kavē saistību izpildi un ja saskaņā ar spēkā esošu likumdošanu tam ir pienākums šo bonusu apmaksāt. Klientam pašam šāda izdevumu kompensācijas prasība jāpiestāda parādniekam.

4. TIMOCOM patur tiesības pēc procesa izbeigšanas iznīcināt visus dokumentus, kas nav jāuzglabā saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām.

§5 Citi noteikumi

1. Visiem nolīgumiem ir jābūt noslēgtām rakstiskā formā.

2. Ja klients nav uzskatāms par patērētāju, par līguma izpildes un jurisdikcijas vietu uzskatāma Diseldorfa, Vācija. Attiecībā uz nolīgumiem ir piemērojami Vācijas normatīvie akti.

3. Ja kāds no šī līguma nosacījumiem zaudē spēku vai nav piemērojams, tas neietekmē citu nosacījumu un noteikumu spēkā esamību. Līdzēji apņemas aizstāt spēku zaudējušu nosacījumu ar jaunu spēkā esošu noteikumu, kas pēc iespējas atbilstošāk izpilda to pašu nolūku kā spēku zaudējušais nosacījums.

Statuss: 2014. gada 1. oktobris

Uz sākumu