skip navigation

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Sazinieties ar galveno biroju

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 16 00

info.de@timocom.com

1. Vispārīgā informācija

(1) Šeit izklāstītie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz visām precēm un pakalpojumiem, kas izriet no šīm līgumattiecībām. Lietotāja noteikumi un nosacījumi nav saistoši pat tad, ja TIMOCOM tieši pret tiem neiebilst.

(2) TIMOCOM patur tiesības mainīt vai papildināt šos "Noteikumus un nosacījumus" katra norēķinu perioda beigās. TIMOCOM informē lietotāju par šīm izmaiņām, to skaidri norādot uz rēķina veidlapas vai Smart Logistics System. Tiek uzskatīts, ka lietotājs mainītajiem "Noteikumiem un nosacījumiem" piekrīt, ja neiebilst pret tiem nekavējoties, taču ne vēlāk kā 1 mēneša laikā. Ja rēķina apmaksa tiek veikta bez iebildumiem, ir uzskatāms, ka lietotājs ir devis piekrišanu.

(3) Lai skaidrojumi saistībā ar līgumu, tā papildinājumi un grozījumi stātos spēkā, tie jānoformē rakstveidā. Līdzēji vienojas, ka gadījumos, kad trešajai personai tiek ļauts lietot Smart Logistics Systems, otrs līdzējs dod šim lietotājam atļauju saņemt un nosūtīt TIMOCOM paziņojumus.

(4) Ja šajā līgumā ir minētas personas (piemēram, lietotāji), tad izmantotais apzīmējums attiecas gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm, t. i., uz abu dzimumu pārstāvjiem.

2. Līguma priekšmets

(1) TIMOCOM dara lietotājam pieejamas lietotāju platformas lietošanas tiesības (turpmāk — licenci), par to periodiski saņemot atlīdzību. Licences darbības jomu nosaka ar atsevišķu līgumu. TIMOCOM pēc saviem ieskatiem var nodrošināt piekļuvi šai lietotāja platformai (turpmāk — Smart Logistics Systems), vai nu izmantojot uzstādāmu programmatūru, kurai var piekļūt ar lietotājvārda un paroles kombināciju, vai nodrošinot pieteikšanos tīmeklī, vai ar lietotāja rīcībā esošas aparatūru un programmatūras saskarni. Smart Logistics System darbību nodrošina internetam pieslēgti serveri, un piekļuve ir iespējama vienīgi izmantojot tiešsaistes savienojumu.

Izņēmums ir periodi, kuros TIMOCOM izmantotie serveri nav pieejami tehnisku vai citu no TIMOCOM neatkarīgu iemeslu dēļ vai tāpēc, ka TIMOCOM veic serveriem nepieciešamo apkopi, lai turpinātu nodrošināt līgumpakalpojumu, kā dēļ var nebūt iespējams izvairīties no traucējumiem attiecībā uz piekļuvi esošās tehnoloģiskās situācijas dēļ. TIMOCOM apņemas veikt plānojamos apkopes darbus un jauninājumu uzstādīšanu laikā līdz 7.30 vai pēc 18.00 (pēc Centrāleiropas laika / pēc Centrāleiropas vasaras laika), un jebkurā diennakts laikā nedēļas nogalēs.

(2) Ja TIMOCOM nodrošina lietotājam piekļuvi Smart Logistics Systems izmantojot programmatūru, tas var tikt īstenots saskaņā ar tā ieskatiem, piemēram, lejupielādējot lietotni lietotņu veikalā Apple® App Store®, Google Play™ u.tml. Programmatūras lejupielāde un uzstādīšana neietilpst TIMOCOM sniegtajā pakalpojumā, un tā lietotājam ir jāveic patstāvīgi, pašam uzņemoties visu atbildību. Ja piekļuves atļauja ir sniegta, lietotājam veicot reģistrāciju tiešsaistē ar lietotāja vārdu un paroli vai ar pieteikšanās vietnes starpniecību, TIMOCOM patur tiesības noteikt drošības prasības paroles izveidei vai lokālo drošības funkciju izmantošanu, piemēram, lietotāja terminālī esošās operētājsistēmas autentifikācijas metodes.

(3) Tehniskā nodrošinājuma un programmatūras datu pārraides savienojumu izvēli, iegādi un lietošanu veic tikai lietotāji, risku uzņemoties pašiem.

(4) TIMOCOM ir tiesīgs veikt izmaiņas savos produktos, turpinot tos izstrādāt un optimizēt tiktāl, ciktāl tas neierobežo to būtiskākās darbības iespējas.

(5) TIMOCOM ar Smart Logistics Systems starpniecību lietotājam var nosūtīt paziņojumus par piedāvājumiem, saņemtajām ziņām vai veiktajiem darījumiem. TIMOCOM patur tiesības ierobežot šādu ziņu skaitu, to rādīšanas laiku un uzglabāšanas ilgumu.

3. Lietošanas tiesības

(1) Ar šo līgumu piešķirtās lietošanas tiesības ir piemērojamas tikai individuāli nolīgtam tvērumam, piemēram, attiecībā uz noteiktu TIMOCOM Smart Logistics Systems lietotāju piekļuves vienību skaitu vai atrunātu datu apjomu komerciālai izmantošanai klienta uzņēmuma filiālē, patstāvīgā vai atkarīgā, un šīs tiesības nav nododamas trešajām pusēm vai citām filiālēm.

(2) Lietošanas tiesības attiecas tikai uz nozarei specifisku datu ievadi vai pieprasīšanu parastas uzņēmējdarbības gaitā. Norādītajai informācijai jābūt patiesai, un pēc TIMOCOM pieprasījuma tā ir jāapstiprina. Pārskatītos vai ievāktos datus dzēš, ja vien nav juridiska pienākuma tos saglabāt. Nav atļauta datu lietošana šādiem nolūkiem un saturam:
a) Nevēlamas ziņas (piemēram, surogātpasts, masveida pieprasījumi, vispārīga reklāma un vispārīgi piedāvājumi).
b) Pretlikumīgi nolūki, nepareiza informācija, maldināšana vai viltus.
c) Tiesību (piemēram, personīgo tiesību, intelektuālā īpašuma tiesību vai trešo personu privāto sfēru) pārkāpumi.
d) Datu apkopošanas organizēšana — it īpaši tad, ja tos iespējams izmantot cita lietotāja profila izveidei.
e) Gala ierīce vai šīs programmatūras funkcionalitāti ietekmējoša programmkoda ievade.
f) Saturs, kas, piemēram, kaitē, traucē vai negatīvi ietekmē TIMOCOM vai trešās personas (piemēram, aicinājumi boikotēt, ķēžu vēstules, uzmākšanās, draudi, apvainojumi, neslavas celšana, diskriminācija, necieņas izrādīšana, kaitējums uzņēmējdarbībai, seksuāla rakstura piezīmes, rupjības, vardarbība vai kailums.
g) Saturs, ar kuru tiek pārkāpti spēkā esošie likumi vai vispārpieņemtās morāles normas, kā arī lietotājam nav atļauts sūtīt.

(3) Datus, kas pieejami ar Smart Logistics System starpniecību, var iegūt tikai ar esošo eksporta vai drukāšanas funkciju. Lai Smart Logistics System varētu izmantot automātiski, ir nepieciešama TIMOCOM rakstiska piekrišana. Smart Logistics Systems automatizācijai, neatkarīgi no tā, vai tiek lietota saskarne, ārēja programmatūra, boti, skripti vai citi līdzekļi, kuri ir atšķirīgi no tradicionāli izmantoto pārlūkprogrammu (piemēram, Chrome™, Firefox® vai Microsoft) standarta, ir nepieciešama TIMOCOM rakstiska piekrišana. Uz visiem TIMOCOM piedāvājumiem, kas nodrošina lietošanu neierobežotā apjomā par fiksētu cenu, ir attiecināms godīgas lietošanas princips. Ievērojot šo principu, TIMOCOM paredz nodrošināt taisnīgu un augstas kvalitātes lietošanu visiem lietotājiem. Tādējādi TIMOCOM patur tiesības veikt attiecīgus pasākumus nolūkā ierobežot lietotājam piešķirtās lietošanas tiesības, ja lietotājs TIMOCOM resursus izmanto tā, ka pieejamās serveru jaudas, joslu platumi vai atmiņas apjomi tiek izmantoti veidā, ka tam ir vairāk nekā tikai ļoti nenozīmīga ietekme. Šādi ierobežojumi var tikt noteikti, piemēram, ierobežojot vienā kontā veikto pieprasījumu vai darījumu skaitu minūtē vai arī atmiņas apjomu.

(4) TIMOCOM patur tiesības pārtraukt lietotāja savienojumu ar Smart Logistics Systems un dzēst datus, ja šādi var izbeigt vai izvairīties no tiesību normu pārkāpuma vai negodprātīgas prakses. Tas pats piemērojams arī tad, ja TIMOCOM lietotājs apdraud Smart Logistics Systems no tehniskā viedokļa.

(5) Ja lietotājs neizpilda kādu no līgumsaistībām, īpaši saistības saskaņā ar 3. punkta 1. vai 2. apakšpunktu, 4. punkta 1. vai 5. apakšpunktu vai 7. punkta 2. vai 3. apakšpunktu, vai viņš turpina pārkāpt līgumā noteikto pēc tam, kad ticis brīdināts, TIMOCOM ir atbrīvots no savām pakalpojuma sniegšanas saistībām (“bloķēšana”), bet saglabā tiesības saņemt atlīdzību.

(6) Jebkurā līguma 3. punkta 1. vai 2. apakšpunkta vai 5. punkta 2., 4. vai 5. apakšpunkta pārkāpuma gadījumā lietotājam jāmaksā līgumsods divpadsmit nolīgto mēneša maksu apmērā. Lietotāja pienākums ir nodrošināt pierādījumus tam, ka pārkāpums ir nebūtisks.

3a. Tiesības lietot Uzņēmuma profilu viedo lietotni

(1) Uzņēmuma profilu viedā lietotne lietotājam, ciktāl par to ir panākta vienošanās, sniedz tiesības aplūkot pieejamos Smart Logistics System lietotāju uzņēmuma datus.

(2) Lietotājs var papildus ievadīt sava uzņēmuma datus Smart Logistics Systems aplūkošanai trešajām personām un informatīvā nolūkā. Lietotāji iegūst piekļuvi trešo pušu uzņēmuma papildu datiem pēc sava uzņēmuma detalizētu datu ievadīšanas.

(3) Dati tiek piedāvāti paredzētai lietošanai ikdienā, lai nodrošinātu parasto saimniecisko darbību. Saskaņā ar autortiesību likumu ir aizliegta gan visas datubāzes, gan būtisku tās daļu kopēšana.

(4) Informācija pastāvīgi jāatjaunina. TIMOCOM uzzinot, ka lietotāja sniegtā informācija ir nepilnīga vai nepareiza, TIMOCOM par šo kļūdu var paziņot lietotājam. Ja lietotājs nenodrošina, ka informācija ir pilnīga, vai nesniedz pareizu informāciju 7 dienu laikā pēc paziņojuma no TIMOCOM saņemšanas, TIMOCOM saskaņā ar lietotāja pilnvarojumu var (taču tam nav pienākums) labot informāciju vai nodrošināt tās pilnīgumu lietotāja vārdā un uz lietotāja atbildību saskaņā ar informāciju, kas par uzņēmumu pieejama komercreģistrā.

(5) Ja tiek pārkāpts 3. un 4. apakšpunktā noteiktais, TIMOCOM patur tiesības bloķēt lietotāja datus, kā arī piekļuvi datubāzei.

(6) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3b. The right to use smart apps freight and smart app vehicle capacity

(1) Saskaņā ar vienošanos viedo lietotņu kravas un pārvadāšanas jaudas platforma ļauj lietotājam ievadīt transporta un kravu piedāvājumus, kā arī, izmantojot Smart Logistics System, meklēt starptautiskajiem kravu autopārvadājumiem piedāvāto transportu un kravas.

(2) Ievadei jābūt veiktai pilnīgi, rakstveidā, vienkāršā valodā bez papildu atstarpēm vai citām rakstzīmēm, kas paredzētas izcelšanai, kā arī attiecīgajos ievades laukos jānorāda atbilstošie dati. TIMOCOM patur tiesības automātiski dzēst visus tādus ievadītos datus, kas neatbilst šiem kritērijiem un/vai specifikācijām, kas izklāstītas 3. panta. 2. punktā.

(3) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3c. Tiesības lietot maršrutu un izmaksu viedo lietotni

(1) Maršrutu un izmaksu viedās lietotne lietotājam nolīgtajā apjomā ļauj pārsūtīt datus kartes attēlošanai un maršruta aprēķināšanai tiešsaistē. Visas attēlotās kartes – tieši tāpat kā visas parastās kartes – var tikt nepārtraukti mainītas, un nekad pilnībā neatspoguļo faktisko situāciju. Tāpēc TIMOCOM nav atbildīgs par attēloto karšu vai citu datu precizitātes nodrošināšanu. TIMOCOM pakalpojuma saistības paredz tikai datu nodrošināšanu, apstrādi un attēlošanu lietotājam.

(2) Maršrutu un izmaksu viedajā lietotnē attēloto datu un informācijas avots ir iegūts no trešām personām. Tāpēc gadījumā, ja piegāde notiek nepareizi vai novēloti, TIMOCOM patur tiesības izbeigt līgumu, ja vien lietotājs nevar pierādīt TIMOCOM vainu tajā.

(3) Maršrutu un izmaksu viedā lietotne meklēšanas laikā spēj noteikt mērķu svarīguma prioritāti atkarībā no atrašanās vietas vai ievadītā pasta indeksa. Tas nozīmē, ka iespējami meklēšanas rezultāti ar dažādiem vietu nosaukumiem un vairākiem galamērķiem. TIMOCOM neatbild par programmas automātisku un pareizu vēlamā galamērķa izvēli. Tāpat TIMOCOM negarantē, ka attiecīgie dati, piemēram, pasta indeksi, ielu nosaukumi vai cita papildu informācija ir precīza un pilnīga. Kartes ir pakļautas nepārtrauktām izmaiņām atbilstoši jaunākajai tehnoloģijai. Ne uz kartēs norādīto informāciju, ne uz to nekļūdīgumu, ne arī uz citām to īpašībām neattiecas nekāda garantija.

(4) Kartogrāfisko materiālu un citus saistītos datus (satelītattēlus, informāciju par ceļu nodokļa maksām, satiksmes ierobežojumiem, noderīgajām vietām u.tml.) nodrošina licences devēji. Kartes, saistītie dati un funkcijas ir aizsargātas ar autortiesībām, un tās/tie ir tikai TIMOCOM un/vai tā licences devēju un partneru īpašums; tās aizsargā starptautiski līgumi un citi tās valsts tiesību akti, kurā tās izmanto. TIMOCOM nodrošina lietotājam citiem nenododamu, neekskluzīvu apakšlicenci lietot tādas kartes, kādas izmantotas TIMOCOM izstrādājumos, tikai iekšējai (sava uzņēmuma ietvaros) lietošanai. Lietotājam nav atļauts kopēt, dalīt, iegūt vai mainīt šīs kartes, vai radīt no tām atvasinātus izstrādājumus. Lietotājam nav atļauts iegūt pirmkodu, avota failus vai vispārējo šo karšu struktūru nedz daļēji, nedz pilnīgi, vai arī mēģināt to paveikt, mainot konstrukciju, dalot, dekompilējot vai citos veidos. Lietotājs nedrīkst izmantot šos izstrādājumus pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu darbībā vai citiem tādiem ar karšu apstrādi saistītiem mērķiem, ko veic citas fiziskas vai juridiskas personas. Lietotājs neiegūst nekādas īpašumtiesības; tās visas pilnībā paliek licences devēju īpašumā. Norādes uz autortiesībām, informāciju par avotu vai kādu no īpašumtiesību nosacījumiem nedrīkst mainīt, slēpt vai dzēst.

(5) Ja piegādātāji (trešās personas) paaugstina TIMOCOM cenas, kas bija spēkā, noslēdzot šo līgumu, TIMOCOM patur tiesības attiecīgi paaugstināt cenas lietotājiem par maksas licencēm. Par cenu paaugstinājumu brīdina 4 nedēļas pirms nākamā mēneša pirmā datuma pēc deklarācijas saņemšanas. Ja TIMOCOM noteiktais maršrutu un izmaksu viedās lietotnes cenas paaugstinājums pārsniedz 10% kalendārajā gadā, lietotājam ir tiesības 2 nedēļu laikā pēc paziņojuma par cenas paaugstināšanu saņemšanu īstenot ārkārtas tiesības izbeigt līgumu.

(6) TIMOCOM patur tiesības, kuras tas pēc saviem ieskatiem var īstenot jebkurā brīdī, mainot, paplašinot, dzēšot un veicot atkārtotu klasifikāciju karšu attēlošanas un datu elementiem, tajā skaitā karšu attēlošanas iespējām un specifikācijām un ar kartēm saistītajām papildu funkcijām. TIMOCOM pienākumos nav nodrošināt vai veikt apkopi, traucējummeklēšanu, labojumus (ielāpus), atjaunināšanu vai uzlabojumus (jauninājumus).

(7) Papildus iepriekšminētajam piemēro patērētāju noteikumus (ŠEIT Lietotāja noteikumi)

(8) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3d. Tiesības lietot izsekošanas viedo lietotni

(1) Izsekošanas viedā lietotne saskaņā ar līgumu nodrošina lietotājam piekļuvi telemātikas funkcijai, ar kuras starpniecību lietotājs var pārnest pieejamos satelīta datus par saviem transportlīdzekļiem, piemēram, datus par to atrašanās vietu, ko sniedz globālās pozicionēšanas sistēma (GPS) no lokālām navigācijas ierīcēm vai sensoru datus no citām transportlīdzekļu sistēmām Viedās loģistikas sistēmā (turpmāk — augšupielāde) un lietot to platformā neierobežotā veidā, kā arī demonstrēt šo informāciju citiem Smart Logistics Systems lietotājiem (turpmāk — aplūkotāji) saskaņā ar atļauju, kas ir ierobežota laikā. Tādā pašā veidā izsekošanas viedā lietotne sniedz iespēju aplūkotājam sekot līdzi datiem no telemātikas iekārtām citu lietotāju transportlīdzekļos, ja tie ir devuši atļauju atbilstošam piekļuves līmenim. Šo datu parādīšanai nepieciešamā komponente ir pakalpojumu sniedzēja līgums ar telemātikas pakalpojumu sniedzēju par augšupielādi un maršrutu un izmaksu viedā lietotne vai tai pielīdzināma licence, piemērots karšu grafikas parādīšanas rīks, kas ir izmantojams ar TIMOCOM izsekošanas viedās lietotnes starpniecību.

(2) Gadījumos, kad lietotājs ir piekritis atļaut aplūkotājam sekot līdzi lietotāja transporta līdzekļa telemātikas iekārtas datiem, lietotājs nodrošina pastāvīgu pieeju šiem datiem visa nolīgtā perioda laikā un saskaņā ar mūsdienīgākajām tehnoloģijām. Lietotājs ir tieši atbildīgs par precīzu un savlaicīgu datu pārsūtīšanu TIMOCOM.

(3) Ja nav saņemta Smart Logistics System divu lietotāju atļauja saskaņā ar iepriekšminēto kārtību, kas atrunāta 1. punktā, ir aizliegta tādu datu lietošana un apstrāde, kuri saņemti no trešo personu transportlīdzekļos uzstādītām telemātikas iekārtām, ja šo transportlīdzekļu pastāvīgais nomnieks vai līzinga ņēmējs nav lietotājs. Attiecībā uz telemātikas datu augšupielādi no apakšuzņēmējiem, kuri strādā lietotāja labā regulārā vai daļēji regulārā kārtā, ir nepieciešama TIMOCOM atļauja. Šā punkta noteikumu pārkāpšanas gadījumā TIMOCOM patur tiesības bloķēt jebkuras attiecīgās telemātikas iekārtas datu sniegšanu.

(4) Telemātikas datus drīkst izmantot tikai un vienīgi uztverto transportlīdzekļu un/vai to telemātikas iekārtu darbību koordinēšanai saskaņā ar šāda veida pakalpojuma definēto mērķi. Saistībā ar šo datu sniegšanas pakalpojumu nav atļauts iespējotās telemātikas iekārtas apzīmēt ar reālu personu vārdiem (piemēram, automašīnas vadītāja vārdu, uzvārdu).

(5) Lietotājs pirms telemātikas iekārtu lietošanas uzsākšanas informē visas iesaistītās personas, kuru rīcībā ir šīs telemātikas iekārtas, par piekrišanas sniegšanu TIMOCOM veikt datu apstrādi, par šo apstrādes datu veidu, par to nolūku un datu apstrādes piekrišanas ilgumu, par datu apstrādē iesaistītiem uzņēmumiem un par nosacījumiem datu pārsūtīšanas izbeigšanai. Ciktāl uz lietotāju attiecināmās likumdošanas ietvaros noteikta nepieciešamība saņemt visu ar telemātikas iekārtām aprīkoto personu piekrišanu, lietotājs nodrošina, ka visas nepieciešamās piekrišanas vai likumdošanā atļautie alternatīvie dokumenti (piemēram, uzņēmuma nolīgumi) ir pieejami rakstveidā. Lietotājam ir pienākums uzglabāt atbilstošus pierādījumus divus gadus pēc līguma darbības beigām un pēc pieprasījuma dokumentu oriģinālus nodot TIMOCOM.

(6) Gadījumā, ja lietotājs pārkāpj atbilstošās datu aizsardzības likumdošanas normas, īpaši attiecībā uz iepriekšminēto 4. vai 5. punktu, TIMOCOM ir tiesīgs nekavējoši pārtraukt ar lietotāju noslēgta līguma darbību. Lietotājs atlīdzina izmaksas vai zaudējumus un atbrīvo no atbildības TIMOCOM par visām prasībām, kuras izriet vai ir saistītas ar to, ka lietotājs nav ievērojis datu aizsardzības normas, it īpaši to, kas noteikts 4. vai 5. punktā.

(7) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma termiņš ir 1 mēnesis, un tas sākas ar rakstisku apstiprinājumu vai licences līguma parakstīšanu, un abi līdzēji, nenorādot iemeslu, tās var izbeigt uzteikuma veidā, 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un gadījumā, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3e. Tiesības lietot izsekošanas viedo lietotni

(1) Saskaņā ar vienošanos konkursu viedā lietotne lietotājiem nodrošina pieeju programmai, kurā viņi var publicēt uzaicinājumus izteikt pārvadājumu un loģistikas nozares fiksēto līgumu piedāvājumus konkrēti izvēlētai grupai (turpmāk — iepirkuma izsludinātājs), vai arī iesniegt cenas piedāvājumu (turpmāk — piedāvātājs). Izmantojot konkursu viedo lietotni, lietotājs var aprakstīt piedāvājumus, apkopot, apstrādāt un nosūtīt piedāvājumus, lai sagatavotos līguma noslēgšanai, pašam uzņemoties atbildību.

(2) Iepirkuma izsludinātājs iegūst tiesības lietot programmu pēc tam, kad TIMOCOM saņēmis pirmā rēķina apmaksu vai tad, kad TIMOCOM atļauj piekļuvi konkursu viedajai lietotnei.

(3) Aicinājums piedalīties konkursā nav saistošs piedāvājums, bet lūgums iesniegt piedāvājumus, un no tā neizriet saistības slēgt līgumu. Konkursa izsludinātājam ir jāseko tam, lai saņemtie cenu piedāvājumi attiektos tikai un vienīgi uz izsludinātā konkursa priekšmetu. Spēkā esošs līgums var tiks noslēgts tikai tad, ja gan kravas pakalpojumu sniedzējs, gan piedāvātājs ir izteikuši identisku nodomu.

(4) Piedāvātājam viņa piedāvājums ir saistošs vēl 1 mēnesi pēc iepirkuma paziņojuma termiņa beigām.

(5) TIMOCOM patur sev tiesības pārbaudīt iepirkumu paziņojumus pilnas 2 darba no to ievades dienas, kā arī tāpat pārbaudīt piedāvātāju iesniegto piedāvājumu pilnību, neapstrīdamību un atbilstību likumam. Piedāvājums uzskatāms par nelikumīgu, ja tas pārkāpj likumu vai jebkādus oficiālus aizliegumus, trešo personu īpašumtiesības vai ētiku un morāli. Piedāvājums uzskatāms par nepilnīgu, ja iztrūkst būtiskas līguma priekšmeta daļas vai norādīta nepietiekoša informācija, piemēram, attiecībā uz nepieciešamām atļaujām vai izpildes licencēm. Piedāvājums uzskatāms par nepamatotu, ja dominē tikai tā komerciālā puse vai tas attiecas tikai uz vienu transporta veidu.

(6) Ja TIMOCOM aktuālā situācijā vai par pagātnes situāciju konstatē, ka iepirkuma izsludinātājs vai piedāvātājs nav rīkojies atbilstoši 5. punktam, tas ir tiesīgs dzēst, apstādināt vai pat nepublicēt iepirkuma paziņojumu Piedāvājuma cenu izteikšanas viedajā lietotnē, vienlaicīgi saglabājot tiesības saņemt atlīdzību.

(7) TIMOCOM patur tiesības publicēt konkursu viedajā lietotnē tikai tādu uzņēmumu iepirkumu paziņojumus, kuriem ir labi zināmas kredītu aģentūras piešķirts kredītreitings vismaz vidējā līmenī un par kuriem nav zināmi nekādi apstākļi, kuri varētu radīt konkrētu finansiālu risku piedāvājumu tālākā apstrādē. Kredītreitings vidējā līmenī Vācijā atbilst Creditreform piešķirtam indeksam vismaz 300 punkti, kā arī Eiropā atzīmei „B”, ko piešķīrusi sabiedrība Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, vai atzīmei „R”, ko piešķīrusi Coface AG. Ja iepirkumu izsludinošās kompānijas kredītreitings nokrīt zem šīs vērtības vai tās ekvivalenta iepirkuma procesa termiņa ietvaros vai arī ja TIMOCOM kļūst zināmi apstākļi, kuri var konkrēti apdraudēt turpmāku iesniegtā iepirkuma piedāvājuma apmaksu, TIMOCOM var vai nu atcelt iepirkuma paziņojumu, uzreiz, tiklīdz kā ir saņēmis informāciju par reitinga kritumu, vai arī atlikt tālāku iepirkuma procedūras izpildi līdz brīdim, kad situācija ar ierobežoto reitingu ir atrisināta.

(8) TIMOCOM ir tiesīgs pārsūtīt piedāvājumus attiecīgiem iepirkuma paziņojumiem un izvērtēt iepirkuma paziņojumus soli pa solim un atbilstoši TIMOCOM prasībām, kas izriet no šo iepirkuma paziņojumu apstrādes.

(9) TIMOCOM nodrošina speciālu sistēmas lauku potenciālo piedāvātāju tehniskiem jautājumiem saistībā ar konkrētu iepirkuma paziņojumu. (9) TIMOCOM patur tiesības pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu par laikposmu, par kuru atbilžu sagatavošanas laiks pārsniedz 1 darba dienu. TIMOCOM arī patur tiesības dzēst ierakstus, kuri ir pretrunā ar šo "Noteikumu un nosacījumu" 2. paragrāfa 3. apakšpunktu.

(10) Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu informāciju un piedāvājumiem, ko lietotājs izteicis saistībā ar piedāvājumiem, kurus TIMOCOM publicē vai pārsūta ar Piedāvājuma cenu izteikšanas viedās lietotnes starpniecību. TIMOCOM nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz šo informāciju vai nenes atbildību par no tā izrietošu līgumu vai konfidencialitātes vienošanos izpildi, un nekļūst par partneri saistībā ar līgumu. TIMOCOM nenes atbildību par piedāvātāju informāciju un darbības efektivitāti, jo īpaši tad, ja šie piedāvātāji ir pieaicināti pēc iepirkuma izsludinātāja lūguma.

(11) TIMOCOM patur tiesības dzēst iepirkuma paziņojumus vai nepārsūtīt piedāvājumus no piedāvātājiem, ja tam ir kļuvuši zināmi fakti, kas var konkrēti apdraudēt piedāvātāja darbības efektivitāti vai likumiski un/vai oficiāli aizliegt sniegt pakalpojumu, par kuru notiek iepirkuma procedūra. TIMOCOM drīkst arī dzēst tādus iepirkuma paziņojumus vai ignorēt tādu piedāvājumu pārsūtīšanu, ko sagatavojušas personas, kas rīkojas citu personu uzdevumā un interesēs.

(12) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Alternatīvi līgumattiecības var tikt nodibinātas, balstoties uz individuālu vienošanos un tad tās izbeidzas automātiski pēc piedāvājumu iesniegšanas perioda beigām bez nepieciešamības sastādīt formālu vienošanos par līguma darbības izbeigšanu. Piedāvātāja, kurš iepirkuma paziņojuma ietvaros ticis uzaicināts no iepirkuma izsludinātāja puses, lietošanas tiesības izbeidzas vai nu līdz ar iepirkuma paziņojuma termiņa beigām bez papildu vienošanās slēgšanas, vai arī pārējos gadījumos lietošanas tiesības izbeidzas atbilstoši esošam licences nolīgumam.

3f. Tiesības lietot noliktavu viedo lietotni

(1) Noliktavu viedā lietotne ļauj lietotājam — nolīgtajā apjomā — piedāvāt noliktavu jaudu un apskatīt piedāvātu noliktavu jaudu. Piedāvājumi var tikt publicēti Smart Logistics System, kā arī publiski pieejamajā TIMOCOM tīmekļvietnē un vietnē www.portatio.com.

(2) Novecojuši dati ir jādzēš nekavējoties. Datu ievadei ir jābūt veiktai pilnīgi, parastā rakstā bez papildu atstarpēm vai citām rakstzīmēm, kas paredzētas izcelšanai, kā arī attiecīgajos ievades laukos jānorāda pareizi dati. TIMOCOM patur tiesības automātiski dzēst visus tādus ievadītos datus, kas neatbilst šiem kritērijiem un/vai specifikācijām, kas izklāstītas 3. panta. 2. punktā.

(3) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3g. Tiesības izmantot ziņapmaiņas funkciju

(1) Ziņapmaiņas funkcija ļauj lietotājam atbilstoši nolīgtajam apjomam sūtīt ziņas citam Smart Logistics System, kurš ir reģistrējies kā šī funkcijas lietotājs.

(2) Ziņapmaiņas funkcija neaizstāj vispārīgos publiskās saziņas līdzekļus un nav izmantojama ārkārtas izsaukumu veikšanai vai steidzamu paziņojumu nosūtīšanai atbildīgajām vai pārvaldes iestādēm.

(3) Obligāts lietošanas priekšnoteikums ir lietotāja izveide un uzturēšana. Kad ir veikta ziņapmaiņas funkcijas iestatīšana, lietotājs Smart Logistics Systems var norādīt, ka ir gatavs saņemt ziņas. Par nosūtīto ziņu saturu pilnībā atbild attiecīgais reģistrētais lietotājs. Lietotāju sūtītās ziņas neatspoguļo TIMOCOM viedokļus, un TIMOCOM nedz tām piekrīt, nedz uzskata tās par savām.

(4) TIMOCOM negarantē, ka ziņa sasniedz adresātu. Tāpat netiek garantēts, ka persona, kura ir norādīta kā sūtītājs vai saņēmējs, faktiski ir attiecīgais sūtītājs vai saņēmējs.

(5) TIMOCOM patur tiesības, taču tam nav pienākuma pārbaudīt lietotāja ziņu atbilstību telekomunikāciju konfidencialitātes prasībām gadījumā, ja ir pārkāpts šo noteikumu 3. punkta 2. apakšpunkts, bloķēt šādas ziņas, aizliegt lietotāja datus vai liegt lietotājam piekļuvi ziņapmaiņas funkcijai.

(6) Lietojot ziņapmaiņas funkciju, lietotājs piekrīt, ka ziņa, kas tiek nosūtīta, izmantojot šo funkciju, var tikt uzglabāta TIMOCOM serverī, ievērojot telekomunikācijas konfidencialitātes noteikumus, vismaz 3 mēnešus pārsūtīšanai izvēlētajam lietotājam, un tādā veidā TIMOCOM var redzēt šo ziņu. TIMOCOM apņemas uzglabāt ziņu serverī lietotāja vajadzībām līdz brīdim, kad tā tiek izdzēsta pēc visu sarakstē iesaistīto lietotāju pieprasījuma, vai arī vismaz 3 mēnešus no ziņas izveides un nosūtīšanas brīža, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar likumdošanas aktiem, tiesu nolēmumiem vai pārvaldes iestāžu rīkojumiem tiek prasīts, atļauts vai piespiedu kārtā noteikts citādi. Beidzoties minimālajam uzglabāšanas periodam, lietotājam ir jārēķinās, ka ziņa tiks izdzēsta, par to papildus neinformējot.

(7) Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par pienākumu saglabāt ar ziņām saistītos reģistru datus/dokumentāciju. Šim nolūkam lietotājam ir pieejama drukāšanas funkcija, lai iespējotu atsevišķu saglabāšanu.

(8) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3h. Tiesības lietot kravu biržas viedo lietotni

(1) Saskaņā ar nolīgto, kravu biržas viedā lietotne lietotājam ļauj izveidot savienojumu starp lietotāja rīcībā esošo pārvadājumu pārvaldības sistēmas programmatūru (turpmāk — TMS) un Smart Logistics Systems. Šajā ziņā kravu biržas viedā lietotne kalpo par saskarni, ar kuras palīdzību ir iespējama datu pārraide starp lietotāja TMS un Smart Logistics System.

(2) Lietotāja grafiskā saskarne nav iekļauta. Smart Logistics System satura attēlošanai var būt nepieciešama vienošanās par papildu licencēm.

(3) Lietotāja izmantotās TMS saskare ar kravu biržas viedo lietotni, un līdz ar to Smart Logistics Systems ieviešana ir jānodrošina lietotājam pašam uz savu atbildību. TIMOCOM šajā ziņā lietotājam var palīdzēt, piedāvājot saskarnes tehnisko aprakstu. Tehniskais apraksts nav šī līguma daļa. TIMOCOM negarantē, ka tehniskais apraksts būs izmantojams, ja lietotājam nav iepriekšēju tehnisku zināšanu par saskarnēm.

(4) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3i. „Dokumentu pārvaldības pakalpojuma” lietošanas tiesības

(1) Saskaņā ar vienošanos ar Smart Logistics System lietotājam tiek nodrošināta piekļuve "Dokumentu pārvaldības pakalpojumam" (turpmāk — DPS), ar kuras starpniecību lietotājs var nosūtīt savus dokumentus, izmantojot Smart Logistics System (turpmāk — augšupielādēt) un darīt tos pieejamus citiem aplūkošanai. TIMOCOM patur tiesības ierobežot pakalpojumu attiecībā uz dokumentu formātu, apjomu un skaitu.

(2) Lietotāja augšupielādētie dokumenti tiks uzglabāti ES šifrētā formātā. Datu izguve notiek, autorizētam lietotājam veicot lejupielādi, kā rezultātā tiesības uz šo izguvi saglabā datus augšupielādējušais lietotājs.

(3) DPS neaizstāj elektronisko datu arhīvu. Jo īpaši TIMOCOM neuzglabā dokumentus revidējamā formātā neierobežotu laiku. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par to, lai tiktu izpildītas ziņu saglabāšanas saistības. Beidzoties lietošanas tiesībām, lietotājam ir jārēķinās, ka augšupielādētie dokumenti tiks izdzēsti bez papildu paziņojuma.

(4) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3j. Tiesības lietot izsekošanas viedo lietotni

(1) Saskaņā ar vienošanos izsekošanas viedā lietotne lietotājam ļauj izveidot savienojumu starp lietotāja rīcībā esošo programmatūru un Smart Logistics Systems. Šajā ziņā izsekošanas viedā lietotne kalpo kā saskarne, ar kuras palīdzību datus var pārraidīt starp lietotāja programmatūru un Smart Logistics Systems. Datu aizsardzības noteikumi attiecībā uz izsekošanas viedo lietotni atbilstoši attiecas arī uz telemātikas datiem.

(2) Lietotāja grafiskā saskarne nav iekļauta. Smart Logistics System satura attēlošanai var būt nepieciešama vienošanās par papildu licencēm.

(3) Lietotāja izmantotās trešās puses sistēmas saskare ar izsekošanas viedo lietotni, un līdz ar to Smart Logistics System ieviešana, ir jānodrošina lietotājam pašam uz savu atbildību. TIMOCOM šajā ziņā lietotājam var palīdzēt, nodrošinot izsekošanas viedās lietotnes tehnisko aprakstu. Tehniskais apraksts nav šī līguma daļa. TIMOCOM negarantē, ka tehniskais apraksts būs izmantojams, ja lietotājam nav iepriekšēju tehnisku zināšanu par saskarnēm.

(4) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3k. Tiesības lietot pārvadājumu pasūtījumu viedo lietotni

(1) Ja ir noslēgta attiecīga vienošanās, pārvadājumu pasūtījumu viedā lietotne ļauj lietotājam augšupielādēt, rediģēt, pārsūtīt un attēlot deklarācijas un dokumentus, izmantojot „pasūtījumu” lietojumprogrammu dokumentēšanas nolūkos un kā pamatojumu līguma par pārvadājumu veikšanu slēgšanai ar citu līgumslēdzēju. Šim nolūkam lietotājs Smart Logistics Systems var izveidot veidnes, rediģēt veidnes, kā arī komentēt un saglabāt deklarācijas. TIMOCOM var sniegt lietotājam transakcijas līdz konkrētam datumam kopsavilkumu formā.

(2) Citas līdzējas puses var būt Smart Logistics Systems lietotāji un ārējas kontaktpersonas, ko nosaka pats kravas pakalpojumu sniedzējs. Šāda ārēja kontaktpersona neiegūst sev tiesības lietot Smart Logistics Systems dokumentus vai deklarācijas.

(3) Tehnisku iemeslu dēļ atsevišķi dati veidlapās var būt iepriekšnoteikti. Standarta iestatījums nav uzskatāms par TIMOCOM rekomendāciju. Lietotājs šos datus pielāgo savām vajadzībām, uzņemoties patstāvīgu atbildību. Virsrakstus un aprakstus veidnē var ietekmēt lietotāja individuālie valodas iestatījumi Smart Logistics Systems, tāpēc sūtītāja un saņēmēja paziņojumi var atšķirties. Virsraksti un apraksti veidlapās, kā arī to tulkojumi, tiek nodrošināti, lai atvieglotu lietotāja dzīvi, un TIMOCOM tekstus ir publicējis tikai kā piedāvātās redakcijas, kas neuzliek saistības. Lietotājiem patstāvīgi ir jāpiekrīt šo terminu interpretācijai veidlapās esošajos virsrakstos un aprakstos. Priekšiestatījums dokumentam, kas ir apzīmēts kā „saistošs”, ir veidlapu veidojošās personas valodas iestatījums.

(4) Lietotājs ir informēts, ka spēkā esošs līgums ar apstiprinātajām tiesībām un pienākumiem starp iesaistītajām pusēm tiek noslēgts, izsakot identiskus paziņojumus šajā pārvadājumu pasūtījumu viedajā lietotnē attiecībā uz pārvadājuma būtiskajām komponentēm.

(5) TIMOCOM var palīdzēt lietotājiem nodrošināt uzglabāšanas prasību izpildi. TIMOCOM var apkopot, saglabāt un apstrādāt darījumam nepieciešamos datus līdz pat 10 saimnieciskās darbības gadiem ilgi. Atbildību par visu uzglabāšanas prasību izpildi pastāvīgi uzņemas tikai un vienīgi lietotājs. TIMOCOM nodrošina šo datu eksportēšanas funkciju, lai ļautu lietotājam tos saglabāt atsevišķi. TIMOCOM patur tiesības ierobežot darījumu saglabāšanai izmantojamās atmiņas apjomu saskaņā ar šo noteikumu un nosacījumu 3.3. sadaļu. Par jebkuru atmiņas apjomu, kas nepieciešams virs un zem minētā daudzuma, ir jāvienojas atsevišķi. Ja lietotājs pieprasa piekļuvi un/vai šo saglabāto datu nodošanu pēc licences līguma beigām, TIMOCOM ir tiesības tikai nodrošināt minēto piekļuvi vai arī nodot datus pēc attiecīgas izdevumu segšanas, kā arī pēc tam, kad ir izpildītas visas neizpildītās prasības saskaņā ar šo licences līgumu.

(6) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3l. Tiesības lietot pārvadājumu pasūtījumu viedo lietotni

(1) Saskaņā ar vienošanos pārvadājumu pieprasījumu viedā lietotne nodrošina lietotājiem pieeju programmai, kurā viņi var publicēt uzaicinājumus izteikt pārvadājumu un loģistikas nozares fiksēto līgumu piedāvājumus grupai (turpmāk — iepirkuma izsludinātājs), vai arī iesniegt cenas piedāvājumu (turpmāk — piedāvātāji). Pārvadājumu pieprasījumu viedā lietotne dod lietotājam tiesības aprakstīt un apstrādāt atsevišķus kravas pārvadājumu pasūtījumus, kā arī nosūtīt izsludinātus konkursus un cenu piedāvājumus.

(2) Mērķa grupā var būt Smart Logistics System lietotāji un ārējas kontaktpersonas, ko nosaka pats kravas pakalpojumu sniedzējs.

(3) TIMOCOM patur tiesības ierobežot izvēlamo piedāvātāju skaitu atsevišķa kravas pasūtījuma konkursā. TIMOCOM ir tiesības ierobežot arī laiku starp konkursu un plānoto piegādes datumu.

(4) Kravas piedāvājums nav saistošs piedāvājums, bet gan aicinājums iesniegt piedāvājumus, un tas nerada saistības slēgt līgumu. Kravas pakalpojumu sniedzējam ir jāseko tam, lai saņemtie cenu piedāvājumi attiektos tikai un vienīgi uz izsludinātā konkursa priekšmetu. Spēkā esošs līgums var tiks noslēgts tikai tad, ja gan kravas pakalpojumu sniedzējs, gan piedāvātājs ir izteikuši identisku nodomu.

(5) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Līguma termiņš ir 1 mēnesis, un, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā nepaziņo par līguma izbeigšanu, tas tiek pagarināts par vienu (1) mēnesi. Piedāvātāja, kuru piedalīties konkursā ir uzaicinājis kravas pakalpojumu sniedzējs, lietošanas tiesības beidzas brīdī, kad līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas citam piedāvātājam; nav nepieciešama atsevišķa izbeigšana citādā veidā ar lietošanas tiesībām no esošā licences līguma.

3m. Tiesības lietot pārvadājumu pasūtījumu viedo lietotni

(1) Saskaņā ar vienošanos pārvadājumu pasūtījumu viedā lietotne lietotājam ļauj izveidot savienojumu starp lietotāja izmantotu trešās puses sistēmu un Viedo loģistikas sistēmu. Šajā ziņā pārvadājumu pasūtījumu viedās lietotnes funkcija var būt par saskarni, ar kuras palīdzību datus var pārraidīt starp trešās puses sistēmu un Smart Logistics Systems lietotāju.

(2) Lietotāja grafiskā saskarne nav iekļauta. Smart Logistics System satura attēlošanai var būt nepieciešama vienošanās par papildu licencēm.

(3) Lietotāja izmantotās trešās puses sistēmas saskare ar pārvadājumu pasūtījumu viedo lietotni, un līdz ar to Smart Logistics Systems ieviešana ir jānodrošina lietotājam pašam uz savu atbildību. TIMOCOM šajā ziņā lietotājam var palīdzēt ar produkta tehnisko aprakstu. Tehniskais apraksts nav šī līguma daļa. TIMOCOM negarantē, ka tehniskais apraksts būs lietderīgs, ja lietotājam nav iepriekšēju tehnisku zināšanu par datoru tīklu darbību.

(4) Lietotāja pienākums ir nodrošināt, lai šie dati tiktu apstrādāti vienīgi saskaņā ar šā līguma mērķi.

(5) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM vai abas puses paraksta rakstisku piekrišanu vai licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

4. Lietošanas maksa

(1) Lietošanas maksas avansa maksājumu jāveic katra lietošanas perioda sākumā, un TIMOCOM maksājums jāsaņem ne vēlāk kā trešajā attiecīgā perioda darbadienā. Rēķinu apmaksa par TIMOCOM sniegtajiem papildu pakalpojumiem veicama nekavējoties. Visas pārskaitījumu izmaksas sedz lietotājs, izņemot tiesisko regulējumu vienotas eirovalūtas maksājumu zonas (SEPA) maksājumiem. Ja vien nav skaidras vienošanās par ko citu, TIMOCOM ir tiesības izveidot un nosūtīt rēķinus elektroniski. Ja lietotājs šim nolūkam nenodrošina piemērotu e-pasta adresi vai arī, ja lietotājs pieprasa papīra rēķinu, tiks piemērotas faktiskās papildu izmaksas.

(2) Lietotājam nav tiesību aizkavēt vai neveikt maksājumus pretprasības dēļ, izņemot neapstrīdamas vai spēkā stājušās pretprasības.

(3) Ja lietotājs, kuram TIMOCOM ir piešķīris atlaidi konkrētam rēķinu apmaksas periodam, pateicoties viņa veiktam priekšapmaksas maksājumam, izbeidz līgumu vai kādu no līguma daļām pirms šī norēķinu perioda beigām, piemērotā atlaide tiks atpakaļejošā kārtībā atcelta. Tas pats nosacījums tiek piemērots arī tad, ja būtisku iemeslu dēļ līgumu vai tā daļas pārtrauc TIMOCOM.

(4) TIMOCOM ir tiesīgs ik gadu paaugstināt nolīgtās licences cenu saprātīgā apmērā, ja vien attiecīgajā periodā nav nolīgta cenas garantija. TIMOCOM par cenas paaugstināšanu paziņos rakstiski 4 nedēļas iepriekš. Ja cenas palielinājums pārsniedz 5 % salīdzinājumā ar to pašu periodu iepriekšējā gadā, klientam ir tiesības izbeigt līgumu 14 dienu laikā no datuma, kad tiek uzsākta jaunās cenas piemērošana. Atlaides nepiemērošana vai īpaša nolīguma termiņa izbeigšanās nav uzskatāma par cenas paaugstinājumu šī punkta izpratnē. Ja TIMOCOM neīsteno tiesības paaugstināt cenas vienu vai vairākas reizes, tas nenozīmē, ka TIMOCOM no šīm tiesībām atsakās. Priekšapmaksa avansā nenodrošina nekādu cenas garantiju periodam, par kuru veikts avansa maksājums.

5. Vienlīdzīga attieksme, apakšlicences, īpašumtiesības

(1) Licence lietotājam nodrošina piekļuvi Smart Logistics Systems, kurai var piekļūt citi lietotāji, nepiešķirot tam priviliģētu stāvokli pār citiem lietotājiem.

(2) Šis licences nolīgums nedod tiesības piešķirt apakšlicences vai nodot datu iegūšanas iespējas, ne arī tiesības izmantot ar Viedo loģistikas sistēmu iegūtos datus trešajām personām; jo sevišķi, izmantot Viedajā loģistikas sistēmā izmantoto programmatūru (turpmāk — programmatūru) savām IT īpašumtiesībām. Programma un tās pirmkods ir aizsargāts ar autortiesībām, un tās ir tikai un vienīgi TIMOCOM un tā licencētāju īpašums. Tās papildus ir aizsargātas ar starptautiskajiem līgumiem un citiem nacionālajiem tiesību aktiem valstī, kurā tās tiek lietotas.

(3) Programmatūra var saturēt kodus, kas ir trešo personu intelektuālais īpašums, kā arī norādes uz tiem (piemēram, saišu veidā). Šo kodu lietošana lietotājam tiek atļauta saskaņā ar licences līgumiem vai attiecīgās trešās personas izdotajiem noteikumiem. Lietotājs atzīst šādu licences līgumu vai noteikumu spēkā esamību. Tiktāl un tādā apjomā, kādā šie licences nolīgumi ir pretrunā ar šo līgumu, tajos izklāstītajiem noteikumiem ir lielāka prioritāte pār šo līgumu.

(4) Lietotājam nav tiesību uz regulārām konsultācijām par programmatūras tehnoloģiju, turpmāku atjauninājumu vai datu nesēju piegādi (it īpaši attiecībā uz pirmkodu), tiesību veikt reverso inženieriju, dekompilēt vai izmainīt programmatūru. Lietotājam ir aizliegts izmantot licencēto programmatūru turpmākai programmatūras tehnoloģijas izstrādei, mainīt versijas vai veidot kopijas trešo pušu, kā arī citu lietotāju labā. Katram izmantošanas veidam, neatkarīgi no tā, vai tā būtu kopiju veidošana, vai izmantošana paralēli vai pēc kārtas vairākās darba vietās vai vairākiem uzņēmumiem un/vai filiālēm, nepieciešams rakstisks papildu maksas licenču nolīgums.

(5) Par jebkurām ar uzņēmumu saistītām izmaiņām, kas attiecas uz uzņēmumu vai tā reģistrāciju, lietotājam ir jāpaziņo TIMOCOM nekavējoties pēc pieteikšanās izmaiņām. Tas attiecas uz izmaiņām juridiskajā formā vai adresē, kā arī komercreģistrā reģistrēto uzņēmuma pārstāvju pilnvarošanu vai pilnvaru atņemšanu.

6. Garantija un atbildība

(1) TIMOCOM ekskluzīvi garantē, ka Smart Logistics System ir piemērota izmantošanai saskaņotajā apjomā. Detalizēta informācija produkta aprakstos, brošūrās un lietotāju informācijas materiālos, ko piedāvājis TIMOCOM, atspoguļo nesaistošas rekomendācijas. Cita TIMOCOM atbildība tiek izslēgta. TIMOCOM nekādā veidā negarantē citu programmatūras lietotāju ievadīto datu aktualitāti, precizitāti vai pilnīgumu, kā arī negarantē Smart Logistics System savietojamību ar lietotāja IT vidi vai izmantotajiem attālinātajiem datu pārraides pieslēgumiem.

(2) Hipersaišu izveide un no TIMOCOM tīmekļvietnēm, izmantojot hipersaites, pieejamā informācija trešo pušu tīmekļvietnēs neietilpst līguma pakalpojumu apjomā. Šāda informācija arīdzan nekalpo par detalizētāku līgumā ietverto pakalpojumu un saistību aprakstu. Hipersaites un vietnes, kas pieejamas ar šo hipersaišu starpniecību, netiek pastāvīgi kontrolētas, līdz ar to TIMOCOM neuzņemas nekādu atbildību par šo vietņu saturu vai precizitāti.

(3) TIMOCOM nav atbildīgs par kaitējumu, ko dažādi lietotāji radījuši cits citam; arī tajos gadījumos, kad ir zaudēti dati vai notikusi to pārsūtīšanas kļūda, vai citā veidā. TIMOCOM nav atbildīgs par kaitīgu programmatūru vai programmu kodiem (vīrusiem, Trojas zirgiem, tārpiem utt.), kas ir nosūtīti uz Smart Logistics System no lietotāju puses vai pārsūtīti piedāvājumu failu pielikumos vai aprakstos un izplatās no tiem. Lietotājs ir tieši atbildīgs par to, lai viņš nepārsūtītu šādu kaitniecisku programmatūru.

(4) TIMOCOM nav ne līgumpartneris, ne starpnieks attiecībā uz līgumu, kas tiek noslēgti ar Smart Logistics System starpniecību, ne arī kāda ar to saistītā paziņojuma sniedzējs vai izskaidrotājs. Līdz ar to TIMOCOM nekādā veidā negarantē pareizu apstiprināto līgumu apstrādi lietotāju starpā vai ekonomiska sekmīguma panākšanu. Lietotājam rūpīgi un uz savu atbildību jāpārbauda dati un informācijas, ko viņš saņēmis no trešajām personām, pareizība. Ziņas no lietotājiem, kuras tiek sūtītas vai parādītas izmantojot Smart Logistics System, neatspoguļo TIMOCOM paziņojumus vai viedokļus, un TIMOCOM nedz tām piekrīt, nedz uzskata tās par savām. TIMOCOM negarantē, ka Smart Logistics System nosūtīta ziņa vai paziņojums sasniedz tā galamērķi, ne arī to, ka lietotājs, kuram attiecīgā ziņa vai paziņojums ir adresēts, to saņem. Tāpat netiek garantēts, ka persona, kura ir norādīta kā ziņas vai paziņojuma sūtītājs vai saņēmējs, reāli ir attiecīgais sūtītājs vai saņēmējs.

(5) Lietotājs atlīdzina visus zaudējumus, kas TIMOCOM radušies saistībā ar to, ka lietotājs nav lietojis Smart Logistics System tā, kā norādīts šajā līgumā. TIMOCOM apņemas noslēgt atbilstošas vienošanās ar citiem lietotājiem un (pēc tam, kad primāri segtas TIMOCOM prasības par zaudējumu kompensāciju) iespējamo viena lietotāja zaudējumu kompensēšanas prasību gadījumā vēršas pret citu vainīgo lietotāju, lai segtu zaudējumus.

(6) Datu nepārsūtīšanas vai kļūdainas pārsūtīšanas risks pāriet uz lietotāju, tiklīdz kā dati atrodas ārpus TIMOCOM ietekmes sfēras.

(7) Atbildības ierobežojumi vai izņēmumi, kas noteikti šajā līgumā attiecībā uz zaudējumiem, ko cieš lietotājs, neattiecas uz šādiem gadījumiem: a) ja tos izraisa apzināta vai rupji pārkāpjoša rīcība no TIMOCOM vai tā pārstāvju puses; b) par pārkāpumu atzīstama būtisku līgumā noteikto saistību neievērošana no TIMOCOM vai tā pārstāvju puses, kas ir jāskata šā konkrētā līguma nolūka un mērķa vai arī tā izpildes kontekstā, ja tā apdraud līguma mērķu sasniegšana; c) ja iestājas TIMOCOM atbildība par ļaunprātīgu rīcību vai garantijas došanu; d) ja iestājas TIMOCOM juridiskā atbildība saskaņā ar saistošu likumu, kā, piemēram, Preču un pakalpojumu drošuma likumu; e) ja iestājas TIMOCOM vai tā pārstāvju juridiska atbildība par apdraudējumu cilvēka dzīvībai vai veselībai.

(8) Ja lietotājs ir tirgotājs, TIMOCOM atbildība aprobežojas ar vienīgi tādu kaitējumu, kas ir proporcionāls un raksturīgs noslēgtajam līgumam: a) gadījumos, kas minēti 7. punktā a) apakšpunktā rupjas nolaidības vai pārstāvju rīcības dēļ; b) vienkāršas neuzmanības gadījumos, kas minēti 7. punktā b) vienkāršas neuzmanības gadījumā. Attiecībā uz datu, programmu zudumu, ko izraisījusi Smart Logistics System izmantošana, TIMOCOM ir atbildīgs vienīgi 7. punktā a) un b) apakšpunktā minētajos gadījumos un tikai tādā apmērā, ciktāl lietotājs nav spējis to novērst, piemērojot saprātīgus piesardzības pasākumus, piemēram, veicot datu regulāru dublēšanu.

(9) Smart Logistics Systems komponents, kas apzīmēts ar nosaukumu „BETA” vai „BETA versija”, principā ir ikdienas lietošanai negatavs produkts; kaut arī tas var saturēt visas galvenās funkcijas, tomēr veiktspējas, savietojamības un stabilitātes ziņā ir iespējami ierobežojumi, jo pieredze rāda, ka pirms oficiālās publicēšanas jeb „izlaides” var nebūt iespējams simulēt visas aparatūras vai programmatūras vides un/vai lietošanas nosacījumus. Šā iemesla dēļ TIMOCOM arī piedāvā Smart Logistics Systems šāda veida BETA komponentus testēšanas nolūkos bez saistībām. Testēšanas laikā lietotāji var ziņot par savu pieredzi, kas veido būtisku kopējā procesa sastāvdaļu. TIMOCOM nevar garantēt produkta īpašības vai smagu defektu neesamība. Lietotājs ņem vērā, ka TIMOCOM šajā ziņā neuzņemas atbildību par jebkādiem lietošanas pārrāvumiem, datu zudumu, zaudējumiem kļūdu dēļ vai kļūdu seku rezultātā, kā arī par lietotāja neiegūtu peļņu. Pirms Smart Logistics Systems BETA komponentes uzstādīšanas un lietošanas lietotājam ir jāveic pilnīga lokālo sistēmu, tostarp datu, dublēšana.

(10) Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savu Smart Logistics Systems pieteikšanās datu lietošanu un apņemas neveikt neatļautas darbības un nemēģināt nesankcionēti piekļūt informācijai pats vai ar trešās personas starpniecību, kā arī netraucēt Smart Logistics Systems darbībai. Tādos gadījumos lietotājs apņemas segt visas radušās izmaksas, tostarp visus TIMOCOM izdevumus saistībā ar telpu un iekārtu pārbaudi un/vai visas izmaksas, kuras ir saistītas ar kļūmēm un bojājumiem, par ko ir atbildīgs lietotājs. Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt TIMOCOM par trešo pušu veiktu neatļautu piekļuvi, citiem datu drošības pārkāpumiem, kas tam ir zināmi vai par kuriem ir aizdomas, vai arī trešo pušu iespējamām prasībām saistībā ar lietotāja veiktu Viedās loģistikas sistēmas izmantošanu vai lietotāja prasībām pret TIMOCOM, un lietotājam ir jāveic visas attiecīgās sadarbības darbības nekavējoties un bez maksas piemērošanas TIMOCOM, it īpaši, ja to pieprasa TIMOCOM un nepieciešamie pasākumi nepārsniedz saprātīgus centienus, lai nodrošinātu efektīvu tiesību aizsardzību.

7. Sūdzības

(1) Ja TIMOCOM par lietotāju saņem informāciju, saskaņā ar kuru top zināms, ka lietotājs ir pārkāpis pārvadāšanas līguma pienākumus, šo līgumu vai kādu piemērojamu likumu (turpmāk — sūdzība), TIMOCOM ir tiesības (bet ne pienākums) pārsūtīt attiecīgajam lietotājam šādas sūdzības ar vai bez apsūdzētāja vārda minēšanas, vai, pēc apsūdzētā lietotāja iztaujāšanas un apstākļu pārbaudes, paziņot arī citiem lietotājiem.

(2) Lietotājam, pret kuru vērsta apsūdzība (turpmāk — iesaistītā persona), ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc sūdzības paziņojuma saņemšanas rakstiskā veidā izklāstīt savu viedokli TIMOCOM vai vismaz pamatot, kāpēc viedokļa izklāstam ir nepieciešams vairāk laika.

(3) Ja ietekmētajai pusei savā viedokļa izklāstā neizdodas atspēkot sūdzībā uzrādītos pārmetumus par pienākumu nepildīšanu, TIMOCOM ir tiesības (bet ne pienākums) pieprasīt lietotājam apmierināt sūdzību vienas papildu nedēļas laikā. Terminētais sūdzības apmierināšanas pieprasījums nav nepieciešams, ja TIMOCOM, ņemot vērā apstākļus, nesaskata vajadzību dot papildu laiku.

(4) Tiesības no iepriekšminētajiem apakšpunktiem nr. 2 un 3 saistībā ar lietotāja tiesību bloķēšanu vai atcelšanu pastāv tikai un vienīgi TIMOCOM interesēs. Ja TIMOCOM neizmanto šīs tiesības, atbildība attiecībā uz citiem lietotājiem tiek izslēgta.

(5) TIMOCOM nav pienākuma pārbaudīt saņemtās sūdzības.

8. Ārkārtas izbeigšana, licences darbības ilgums, vispārīgi noteikumi

(1) Lietošanas tiesību ilgums ir atkarīgs no individuāli saskaņotas licences. Bezmaksas testa fāzes ietvaros abpusēji ir spēkā tūlītēja līguma izbeigšanas iespēja.

(2) Katram no līdzējiem ir tiesības uz šī līguma ārkārtas izbeigšanu, negaidot līguma izbeigšanas paziņojuma termiņu, ja tam ir kāds svarīgs iemesls. Pastāv svarīgs iemesls, lai TIMOCOM izbeigtu līgumu — it īpaši tad, ja:
a) lietotājs ir kļuvis maksātnespējīgs vai pastāv tā maksātnespējas risks;
b) lietotāja maksātnespējas procedūras uzsākšana ir atteikta aktīvu nepietiekamības dēļ vai arī lietotājam ir jāsniedz ar zvērestu apliecinātas rakstveida liecības;
c) lietotājs ir pārkāpis šos noteikumus un nosacījumus, kas apdraud līguma mērķa sasniegšanu vai dot tiesības bloķēt lietošanas tiesības atbilstoši 3. apakšpanta 4. vai 5. punktam. 4., 5. apakšpunktiem;
d) lietotājs ilgāk kā 14 kalendārās dienas kavē maksājumu, kas atbilst vismaz viena mēneša lietošanas maksas apmēram vai
e) salīdzinājumā ar līguma noslēgšanas brīdi dalībnieku sastāva proporcijas mainās par 25 % vai vairāk, kā arī tad, ja uzņēmumu pārstāv citas personas,
f) lietotājs, viņa likumiskie pārstāvji vai filiāles sāk konkurēt ar TIMOCOM.

(3) Lietošanas tiesības ir spēkā no brīža, kad tās aktivizējis TIMOCOM, un izbeidzas vienlaicīgi ar līgumattiecību izbeigšanos.

(4) Līdz ar līguma izbeigšanos programmatūras lietotājs, kurš to ieguvis no TIMOCOM, nepatur nekādas tiesības uz programmatūru, un tam nekavējoties un pilnībā jāpārtrauc tās lietošana un tā jāizdzēš, ar nosacījumu, ka tiek izslēgtas visas saglabāšanas tiesības, un lietotājam ir jāatturas no turpmākas Smart Logistics System izmantošanas. Tāpat lietotājam ir jāizbeidz turpmāka datu nodrošināšana, izmantojot iepriekš saskaņoto saskarni.

Ja lietotājs ir uzņēmējs, juridiska persona, kuras darbību regulē likums, vai īpašs sabiedrisks aktīvs Vācijas Civillikuma (BGB) § 310 1. apakšpunkta 1. teikuma izpratnē vai ja tam nav vispārīgas tiesas piekritības Vācijā, par līguma izpildes un jurisdikcijas vietu uzskatāma Diseldorfa, Vācija. Piemērojami Vācijas normatīvie akti, izņemot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Piemērojami Vācijas normatīvie akti, izņemot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

(6) Ja TIMOCOM lietotājam iesniedz šī līguma vai tā daļu tulkojumu, tikai vācu valodas versija ir saistoša un noteicošā, ja attiecīgajā tulkojumā sastopamas pretrunas vai atkāpes no teksta redakcijas vācu valodā.

(7) Ja atsevišķi šo noteikumu un nosacījumu punkti zaudē spēku, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību. Spēku zaudējušo nosacījumu jāaizvieto ar jaunu spēkā esošu noteikumu, kas, ciktāl iespējams, pilda to pašu nolūku kā spēku zaudējušais noteikums.

9. Datu aizsardzība

(1) Lietotājs piekrīt, ka TIMOCOM apstrādā viņa tehniskos datus viņa identificēšanas un piesaistes nolūkā, datu drošībai un datu pārsūtīšanas uzlabošanai. Tas var ietvert anonīmus, no termināla atkarīgus datus, tādus kā izmantotā operētājsistēma, ekrāna izšķirtspēja, pārlūkprogramma, procesora identifikators un procesora ātrums, fiziskā atmiņa, kā arī dati, kuri ļauj identificēt lietotāja identitāti, tādi kā IP adrese, MAC adrese, ierīces ID, domēna DNS, uzstādīšanas ceļš, lietotāja vārds, valodas iestatījums, sīkdatnes un telemātikas dati. Ja lietotājs uzstāda un lieto Smart Logistics System, TIMOCOM apstrādā tādus personas datus kā lietotāja vārds, uzvārds, uzruna, e-pasta adrese, kontaktinformācija, piešķīrums lietotāja uzņēmumam un norādītās valodas prasmes, ievaddati, ziņojumi, kā arī informācija, ko lietotājs savā profilā pats dara pieejamu trešajām pusēm, vai arī par Smart Logistics System lietotnes iespējām. TIMOCOM šos datus izmanto šādiem nolūkiem: -nolīgtā pakalpojuma nodrošināšanai un uzturēšanai; -lietotāja uzsākto darījumu veikšanai; -lietotāja identitātes pārbaudei; -atbilstības nodrošināšanai ar šiem lietošanas noteikumiem; -juridisko saistību vai noteikto oficiālo vai tiesas noteikto prasību izpilde. Šo datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā līguma darbības ilguma un nolūka, ja vien nepastāv apstrādājošās iestādes prioritāras intereses vai juridisks glabāšanas pienākums.

(2) Lietotājs apliecina piekrišanu tam, ka TIMOCOM apstrādā viņa uzņēmējdarbības datus līguma noslēgšanai un izpildes gaitai un iegūst informāciju par viņiem no atzītām kredītreitingu aģentūrām.

(3) Lietotājs piekrīt, ka TIMOCOM apstrādā un nosūta personas datus meitasuzņēmumiem vai partnersabiedrībām, lai izpildītu licences līgumā noteikto vai ar lietotāju saistītos pakalpojuma pasūtījumus. Pašlaik tie/tās ir:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath.

Šie uzņēmumi apstrādā lietotāja datus TIMOCOM labā un saskaņā ar tā norādījumiem, un tām ir pienākums pret TIMOCOM ievērot atbilstību piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Personas datu nosūtīšana trešajām personām var notikt tad, ja tiek piemērotas tiesību aktu prasības un/vai valsts iestādes vai tiesas rīkojumi, un, lai novērstu vai cīnītos pret nelikumīgām darbībām vai šo licences noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem. Personu neidentificējošus datus, kā, piemēram, anonimizētus datus vai datus, kas ir paredzēti trešajām personām, lai nodrošinātu līguma izpildi, TIMOCOM var uzglabāt un apstrādāt, kā arī nosūtīt trešajām personām.

(4) Lietotājam ir vis-à-vis tiesības jebkurā brīdī bez maksas saņemt informāciju par viņa saglabātajiem personas datiem, kā arī tiesības šos datus labot vai dzēst, ierobežot to apstrādi vai iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības apskatīt savus datus gadījumā, ja tiek ievērotas attiecībā uz attiecīgo datu aizsardzību spēkā esošās prasības. Lietotāji var iesniegt jautājumus par savām tiesībām un jebkurā laikā iesniegt paziņojumu par tiesību atsaukšanu, vai ierobežot personas datu apstrādi:

TIMOCOM GmbHData Protection Officer
Timocom Platz 1
D-40699 Erkrath
e-pasta adrese: datenschutz@timocom.com.

Licences atsaukšana vai ierobežošana neietekmē līguma spēkā esamību vai lietotāja maksāšanas pienākumu. Lietotājs apzinās, ka TIMOCOM pēc šādas atsaukšanas vai ierobežošanas, iespējams, vairs nespēs nodrošināt Smart Logistics Systems turpmāku lietošanu. Tajā pašā laikā lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību TIMOCOM uzraugošajai reglamentējošajai iestādei. Ziemeļreinas-Vestfālijas Valsts datu aizsardzības un informācijas brīvības speciālists (North-Rhine Westfalia State Data Protection and Freedom-of-Information Officer): https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Lietotājs ir atbildīgs par to, lai garantētu, ka Smart Logistics System tiek lietota saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Lietotājs, apstrādājot datus ar Viedo loģistikas sistēmu, apņemas ievērot visas spēkā esošās datu aizsardzības prasības saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Lietotājs apņemas nodrošināt TIMOCOM pret visu veidu prasījumiem/pretenzijām saistībā ar datu aizsardzību reglamentējošajos tiesību aktos un līgumos, kā arī citos tiesību aktos izvirzīto prasību neievērošanu.

6) Lietotājs pirms Smart Logistics Systems lietošanas uzsākšanas informē visas iesaistītās personas, kuras ir ietekmējusi tās lietošana, par tā sniegtu piekrišanu atļaut TIMOCOM veikt datu apstrādi, par šādas datu apstrādes raksturu, nolūku un datu apstrādes piekrišanas ilgumu, par datu apstrādē iesaistītiem uzņēmumiem un par nosacījumiem datu pārsūtīšanas izbeigšanai. Ciktāl uz lietotāju attiecināmās likumdošanas ietvaros ir noteikta nepieciešamība saņemt visu ar Smart Logistics Systems ietekmēto personu piekrišanu, lietotājs nodrošina, ka visas nepieciešamās piekrišanas vai likumdošanā atļautie alternatīvie dokumenti (piemēram, uzņēmuma vienošanās) ir pieejami rakstiskā formā. Lietotājam ir pienākums uzglabāt atbilstošus pierādījumus divus gadus pēc līguma darbības beigām un pēc pieprasījuma dokumentu oriģinālus nodot TIMOCOM.

(7) TIMOCOM norāda, ka saskaņā ar Vācijas likuma „Par datu aizsardzību” (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) 31. pantu dati par parādniekiem, kas nepilda savas no līgumattiecībām izrietošās maksājumu saistības, var tikt nodoti „SCHUFA Holding AG”, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, savukārt līgumsaistības parādu un par sniegtajiem nesaņemto maksājumu dēļ var tikt izbeigtas bez brīdinājuma pat tad, ja to samaksa jāveic paziņojumā noteiktajā apmaksas termiņā. Papildu informāciju par SCHUFA jūs varat iegūt vietnē www.meineSCHUFA.de.

Statuss: trešdiena, 2020. gada 1. January

§1 Izpilde

1. TIMOCOM GmbH nodarbojas tikai un vienīgi ar atbalsta sniegšanu klientam tā rēķinu neto summu iekasēšanai. TIMOCOM pēc saviem ieskatiem un saprātīgā veidā pieprasīs parādniekam paskaidrojumus un nesamaksātā rēķina summas apmaksu.

2. TIMOCOM negarantē panākumus savas intervences rezultātā.

3. Jebkādi parādnieka maksājumi, ieskaitījumi vai uzrēķini, kas notikuši pēc intervences ir uzskatāmi par minētās intervences panākumu, izņemot gadījumu, kad klients 2 nedēļu laikā pēc paredzētā maksājuma termiņa pierāda TIMOCOM, ka prasība pret parādnieku nav dzēsta.

4. Klientam jebkurā laikā saglabājas tiesības veikt papildu darbības parāda piedziņai.

§2 Atlīdzība

1. Rēķins ir apmaksājams nekavējoties pēc saņemšanas.

2. TIMOCOM no parādnieku saņemtām summām var ieturēt savus prasījumus pret klientu (starpbanku kontokorenta konta norēķini)

3. TIMOCOM patur tiesības iekasēt rēķina summu kopā ar citu rēķinu summām, ja klients sadarbības ietvaros jau ir izdevis TIMOCOM pilnvarojumu veikt tiešo debetu. Klients līdz ar to pilnvaro TIMOCOM ieturēt jebkuras neapstrīdētas summas no minētā konta.

§3 Darbības ilgums

1. Klienta pieprasījumam jābūt spēkā vismaz 3 darba dienas. Līgums stājas spēkā, kad pieprasījums ir apstiprināts no TIMOCOM puses. Apstiprinājumam nav jābūt kādā speciālā formā, un pieprasījums uzskatāms par akceptētu arī pēc noklusējuma. Vienošanās uzskatāma par akceptētu no TIMOCOM puses jo īpaši tad, ja TIMOCOM var pierādīt, ka šajā laikā veicis darbības parāda piedziņai.

2. Klientam ir tiesības atcelt pasūtījumu, 2 nedēļas iepriekš brīdinot. Ja jebkādas darbības pret parādnieku jau tikušas veiktas, klientam ir pienākums informēt TIMOCOM par izpildītiem maksājumiem šādu darbību rezultātā, un TIMOCOM patur tiesības saņemt norunāto atlīdzību.

3. Abiem līdzējiem ir tiesības izbeigt līgumu, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj vienošanās noteikumus.

4. Ja klients vai parādnieks sakarā ar intervences uzdevumu zaudē vai izbeidz savu klienta statusu pie TIMOCOM, klientam un TIMOCOM ir tiesības izbeigt līguma darbību. Šādā situācijā līgumam nav spēka no tā izbeigšanas brīža.

5. Ja parādu piedziņas pasākumu ietvaros kļūst skaidrs, ka parāds visticamāk ir neatgūstams, intervences pasākumi ir pārtraucami un par minēto informējams klients. Parāds uzskatāms par neatgūstamu jo īpaši tad, ja tas tiek apstrīdēts, noraidīts, par to paredzama tiesvedība, tas ir nodots piespiedu izpildei, apgrūtināts ar trešo pušu prasībām vai parādnieks ir maksātnespējīgs. Šādā situācijā līgumam nav spēka no tā izbeigšanas brīža.

6. Klientam ir pienākums atbalstīt TIMOCOM darbības, sniedzot atbilstošu informāciju. Ja TIMOCOM, neskatoties uz veiktiem pieprasījumiem, 14 dienu laikā tomēr nesaņem vajadzīgo informāciju, lai apstrādātu pasūtījumu, TIMOCOM ir tiesības pārtraukt pasūtījuma izpildi un aprēķināt pamata komisijas maksu vai efektīvas izpildes bonusu līdz tam brīdim.

§4 Atbildība

1. TIMOCOM atbildība par klienta ciestiem zaudējumiem, pamatojoties uz līguma pieņēmumu vai izpildi, tiek ierobežota līdz šādiem gadījumiem:
a) apzināta vai rupji pārkāpjoša rīcība no TIMOCOM vai tā pārstāvju puses;
b) par pārkāpumu atzīstama būtisku līgumā noteikto saistību neievērošana no TIMOCOM vai tā pārstāvju puses, ja tādējādi tiek apdraudēta līguma mērķu sasniegšana;
e) likumā noteiktā atbildība par briesmām dzīvībai vai kaitējumu veselībai, ja tajā ir vainojams TIMOCOM vai tā pārstāvji.

2. Ja lietotājs ir uzņēmējs, TIMOCOM atbildība ir šeit norādītajā veidā ierobežota līdz kaitējumam, kas atbilst un ir tipisks noslēgtajam līgumam:
a) iepriekš apakšpunktā 1 a) minētajos gadījumos - vienkāršu aizstājošo pārstāvju rupjas nolaidības gadījumā,
b) iepriekš apakšpunktā 1 b) minētajos gadījumos - vienkāršas nolaidības gadījumā.

3. Klientam jānodrošina, ka maksājamā summa ir sedzama nekavējoties un neapstrīdama un ka TIMOCOM saņem visus nepieciešamos dokumentus informāciju. Tiek norādīts uz uzmanības pievēršanu faktam, ka klientam ir tiesības likt parādniekam segt efektīvas parāda piedziņas izpildes bonusu tikai tad, ja parādnieks kavē saistību izpildi un ja saskaņā ar spēkā esošu likumdošanu tam ir pienākums šo bonusu apmaksāt. Klientam pašam šāda izdevumu kompensācijas prasība jāpiestāda parādniekam.

4. TIMOCOM patur tiesības pēc procesa izbeigšanas iznīcināt visus dokumentus, kas nav jāuzglabā saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām.

§5 Citi noteikumi

1. Visiem nolīgumiem ir jābūt noslēgtām rakstiskā formā.

2. Ja klients nav uzskatāms par patērētāju, par līguma izpildes un jurisdikcijas vietu uzskatāma Diseldorfa, Vācija. Piemērojami Vācijas normatīvie akti.

3. Ja kāds no šī līguma nosacījumiem zaudē spēku vai nav piemērojams, tas neietekmē citu nosacījumu un noteikumu spēkā esamību. Līdzēji apņemas aizstāt spēku zaudējušu nosacījumu ar jaunu spēkā esošu noteikumu, kas pēc iespējas atbilstošāk izpilda to pašu nolūku kā spēku zaudējušais nosacījums.

Statuss: 2014. gada 1. oktobris

Uz sākumu

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai analītikai, personalizētam saturam un reklāmai. Uzzināt vairāk.