Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Sazinieties ar galveno biroju

1. Vispārīgā informācija

(1) Šeit izklāstītie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz visām piegādēm un pakalpojumiem šajās līgumattiecībās. Lietotāja noteikumi un nosacījumi nav saistoši pat tad, ja TIMOCOM tieši pret tiem neiebilst. TIMOCOM piedāvājums ir paredzēts vienīgi uzņēmējiem, kurus definē Vācijas Civilkodeksa (BGB) 14. paragrāfs, un vienīgi komerciāliem mērķiem.

(2) TIMOCOM patur tiesības mainīt vai papildināt šos "Noteikumus un nosacījumus" katra norēķinu perioda beigās. TIMOCOM apņemas informēt lietotāju par izmaiņām, iekļaujot skaidru izklāstu uz rēķina veidlapas vai Marketplace. Uzskatāms, ka lietotājs mainītajiem noteikumiem un nosacījumiem piekrīt, ja neiebilst pret tiem nekavējoties, taču ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas brīža. Ja rēķina apmaksa tiek veikta bez iebildumiem, ir uzskatāms, ka lietotājs ir devis piekrišanu.

(3) Lai skaidrojumi saistībā ar līgumu, tā papildinājumi un grozījumi stātos spēkā, tie jānoformē rakstveidā. Līdzēji vienojas, ka gadījumos, kad Marketplace tiek ļauts lietot trešajai personai, otrs līdzējs dod šim lietotājam atļauju saņemt un nosūtīt TIMOCOM deklarācijas.

(4) Ja šajā līgumā ir minētas personas (piemēram, lietotāji), tad izmantotais apzīmējums attiecas gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm, t. i., uz abu dzimumu pārstāvjiem.

2. Līguma priekšmets

(1) TIMOCOM piešķir lietotājam pieejamās lietotāju platformas lietošanas tiesības (licenci), periodiski par to saņemot atlīdzību. Licences darbības jomu nosaka ar atsevišķu līgumu. TIMOCOM var nodrošināt lietotājam piekļuvi šai lietotāja platformai pēc saviem ieskatiem, izmantojot instalējamo programmatūru, lietotājvārda un paroles kombināciju, tīmekļa pieteikšanos vai saskarni ar lietotāja esošo aparatūras un programmatūras vidi. Šīs Marketplace darbību nodrošina internetam pieslēgti serveri, un piekļuve ir iespējama, izmantojot tikai tiešsaistes pieslēgumu. Visu tiešsaistes pakalpojumu nodošana notiek platformu izmitinošā datu centra maršrutētāja izejas punktā.

Izņēmums ir periodi, kuros TIMOCOM izmantotie serveri nav pieejami tehnisku vai citu no TIMOCOM neatkarīgu iemeslu dēļ vai tāpēc, ka TIMOCOM veic serveriem nepieciešamo apkopi, lai turpinātu nodrošināt līgumpakalpojumu, kā dēļ var nebūt iespējams izvairīties no traucējumiem attiecībā uz piekļuvi esošās tehnoloģiskās situācijas dēļ. TIMOCOM apņemas veikt plānojamos apkopes darbus un jauninājumu uzstādīšanu laikā līdz 7.30 vai pēc 18.00 (pēc Centrāleiropas laika / pēc Centrāleiropas vasaras laika), un jebkurā diennakts laikā nedēļas nogalēs. TIMOCOM var īslaicīgi ierobežot vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja tas ir nepieciešams, lai ievērotu valsts vai juridiskas prasības un uzturētu sistēmas integritāti vai datu aizsardzību.

(2) Ja TIMOCOM nodrošina lietotājam piekļuvi Marketplace, izmantojot programmatūru, tas var tikt īstenots saskaņā ar tā ieskatiem, piemēram, lejupielādējot lietotni lietotņu veikalā Apple® App Store®, Google Play™ u.tml. Programmatūras lejupielāde un uzstādīšana neietilpst TIMOCOM sniegtajā pakalpojumā, un tā lietotājam ir jāveic patstāvīgi, pašam uzņemoties visu atbildību. Ja piekļuves atļauja ir sniegta, veicot reģistrāciju tiešsaistē ar lietotāja vārdu un paroli vai ar pieteikšanās vietnes starpniecību, TIMOCOM patur tiesības noteikt attiecīgas prasības paroles izveidei, kombinēt personīgu piekļuvi ar lietotāja e-pasta adresi, ko nodrošina lietotājs, vai vietējo drošības funkciju izmantošanai, piemēram, lietotāja terminālī esošās operētājsistēmas autentifikācijas metodes.

(3) Tehniskā nodrošinājuma un programmatūras datu pārraides savienojumu izvēli, iegādi un lietošanu veic tikai lietotāji, risku uzņemoties pašiem. 

(4) TIMOCOM ir tiesīgs veikt izmaiņas savos produktos, turpinot tos izstrādāt un optimizēt tiktāl, ciktāl tas neierobežo to būtiskākās darbības iespējas.

(5) TIMOCOM var lietotājam Marketplace nosūtīt paziņojumus par piedāvājumiem, saņemtajām ziņām vai darījumiem. TIMOCOM patur tiesības ierobežot šādu ziņu skaitu, to rādīšanas laiku un uzglabāšanas ilgumu.

3. Lietošanas tiesības

(1) Ar šo līgumu piešķirtās lietošanas tiesības ir piemērojamas tikai individuāli nolīgtam tvērumam, piemēram, attiecībā uz noteiktu TIMOCOM Marketplace lietotāju piekļuves vienību skaitu (konti), darījumiem vai atrunātu datu apjomu, ko lietotājs komerciāli izmantos uzņēmuma filiāles atrašanās vietā, birojā, kas norādīts līgumā, neatkarīgi no tā, vai tas ir pastāvīgs vai atkarīgs, un šīs tiesības nav nododamas trešajām pusēm vai citām filiālēm vai lietošanas vietām. Lietojot piekļuves atļauju, izmantojot lietotāja vārdu un paroli vai pieteikšanās vietnes starpniecību, konkrētajā laikā vienai piekļuvei drīkst būt tikai vienas lietošanas tiesības attiecībā uz gala ierīci un/vai pārlūku (konkurējošā licence).

(2) Lietošanas tiesības attiecas tikai uz nozarei specifisku datu ievadi vai pieprasīšanu parastas uzņēmējdarbības gaitā. Norādītajai informācijai jābūt patiesai, un pēc TIMOCOM pieprasījuma tā ir jāapstiprina. Pārskatītos vai ievāktos datus dzēš, ja vien nav juridiska pienākuma tos saglabāt. Šos datus nav atļauts izmantot tālāk tekstā minētajiem mērķiem vai saturam:
a) nevēlami ziņojumi, piemēram, surogātpasts, masveida pieprasījumi, vispārīgas reklāmas un vispārīgi piedāvājumi;
b) nelikumīgiem mērķiem, nepareizas informācijas sniegšanai, maldināšanai vai kļūdaina iespaida radīšanai;
c) tiesību pārkāpšanai, piemēram, personisko tiesību, intelektuālā īpašuma tiesību vai trešo pušu privātās sfēras;
d) datu kolekciju izveidošanai, it īpaši tādu, kas ļauj izveidot cita lietotāja profilu;
e) tāda programmas koda ievadīšanai, kas ietekmē termināla ierīces vai šīs programmatūras funkcionalitāti;
f) saturam, kas, piemēram, traucē, ir uzmācīgs vai rada kaitējumu TIMOCOM vai trešajām pusēm, kā piemēram, aicinājumi boikotēt, ķēdes vēstuļu sūtīšana, vajāšana, draudu, apvainojumu izteikšana, neslavas celšana, diskriminēšana, naida runa, kaitējums uzņēmējdarbībai, seksuāla rakstura piezīmes, brutalitātes, vardarbības vai kailuma demonstrēšana;
g) piedāvājumi sniegt pakalpojumus, kam nav nepieciešamā valdības apstiprinājuma vai piekrišanas; h) saturam, kas pārkāpj piemērojamos tiesības aktus vai sabiedrības morāles principus, vai arī kuru lietotājs nav pilnvarots nosūtīt.

(3) Marketplace pieejamos datus var iegūt tikai ar esošo eksportēšanas vai drukāšanas funkciju. Marketplace automatizācijai, neatkarīgi no tā, vai tiek lietota saskarne, trešās puses programmatūra, boti, skripti vai citi palīglīdzekļi, kuri ir atšķirīgi no komerciāli pieejamo pārlūkprogrammu (piemēram, Chrome™, Firefox® vai Microsoft) standarta, ir nepieciešama TIMOCOM rakstiska piekrišana.

Uz visiem TIMOCOM piedāvājumiem, kas nodrošina lietošanu neierobežotā apjomā par fiksētu cenu, ir attiecināms godīgas lietošanas princips. Ievērojot šo principu, TIMOCOM paredz nodrošināt taisnīgu un augstas kvalitātes lietošanu visiem lietotājiem. Tādējādi TIMOCOM patur tiesības veikt attiecīgus pasākumus nolūkā ierobežot lietotājam piešķirtās lietošanas tiesības, ja lietotājs TIMOCOM resursus izmanto tā, ka pieejamās serveru jaudas, joslu platumi vai atmiņas apjomi tiek izmantoti veidā, ka tam ir vairāk nekā tikai ļoti nenozīmīga ietekme. Šādi ierobežojumi var tikt noteikti, piemēram, ierobežojot vienā kontā veikto pieprasījumu vai darījumu skaitu minūtē vai arī atmiņas apjomu.

(4) TIMOCOM patur tiesības pārtraukt lietotāja savienojumu ar Marketplace un dzēst datus, ja šādi var izbeigt vai izvairīties no 3. panta 2. punkta tiesību normu pārkāpuma vai negodprātīgas prakses. Tas pats piemērojams arī tad, ja lietotājs apraud programmatūru, lietojumprogrammu vai Marketplace no tehniskā viedokļa. Ja lietotājs ziņo TIMOCOM par saturu, ko uzskata par nelikumīgu, ziņojums ir jāpamato. Pēc ziņojuma nosūtīšanas lietotājs saņem apstiprinājumu. Attiecīgais lietotājs, kurš Marketplace ir publicējis konkrēto saturu, tiks informēts, uz lietotāja norādīto adresi nosūtot e-pastu, ka ir saņemts ziņojums par to, ka saturs ir nelikumīgs. Pēc ziņojuma izskatīšanas abi lietotāji e-pastā saņems paziņojumu par pieņemto lēmumu. Attiecīgais lietotājs var iebilst pret lēmumu, atbildot uz šo e-pasta vēstuli. TIMOCOM Juridiskais departaments izskatīs šo iebildumu. Pēc ziņojuma izskatīšanas attiecīgais lietotājs e-pastā saņems paziņojumu par pieņemto lēmumu. Lietotājam ir tiesības vērsties kompetentajā tiesā, lai apstrīdētu visus TIMOCOM lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu. Turklāt lietotāji attiecīgajam Digitālo pakalpojumu koordinatoram var iesniegt sūdzību saskaņā ar Digitālo pakalpojumu tiesību akta 53. pantu par iespējamiem šī tiesību akta pārkāpumiem.

(5) Ja lietotājs neizpilda kādu no līgumsaistībām, īpaši saistības saskaņā ar 3. punkta 1., 2. vai 8. apakšpunktu, 4. punkta 1. apakšpunktu, 5. punkta 2. vai 4. apakšpunktu vai 7. punkta 2. vai 3. apakšpunktu, vai lietotājs turpina pārkāpt līgumā noteikto pēc tam, kad ticis brīdināts, TIMOCOM ir atbrīvots no sava pakalpojuma sniegšanas pienākuma (“bloķēšana”), bet saglabā tiesības saņemt atlīdzību. Ja bloķēšana, kas aprakstīta šajā sadaļā, notikusi viena vai vairāku lietotāja līguma pārkāpuma dēļ, ilgst vairāk par 14 dienām, līgums tiks uzskatīts par pārtrauktu pēc šī perioda.

(6) Jebkurā līguma 3. punkta 1. vai 2. apakšpunkta vai 5. punkta 2., 4. vai 5. apakšpunkta pārkāpuma gadījumā lietotājam jāmaksā līgumsods divpadsmit nolīgto mēneša maksu apmērā. Lietotāja pienākums ir nodrošināt pierādījumus tam, ka pārkāpums ir nebūtisks.

(7) Par jebkurām ar uzņēmumu saistītām izmaiņām, kas attiecas uz uzņēmumu vai tā reģistrāciju, lietotājam ir jāpaziņo TIMOCOM nekavējoties pēc pieteikšanās izmaiņām. Tas attiecas uz izmaiņām juridiskajā formā vai adresē, kā arī komercreģistrā reģistrēto uzņēmuma pārstāvju pilnvarošanu vai pilnvaru atņemšanu.

(8) Lietotājam ir pienākums uzturēt spēkā esošas atļaujas, apdrošināšanas polises, licences un reģistrācijas, kas nepieciešamas viņa darbību veikšanai un ko nosaka tiesību akti, kā arī būt gatavam tās iesniegt TIMOCOM. 

3a. Uzņēmuma meklēšanas lietošanas tiesības

(1) Uzņēmuma meklēšanas funkcija lietotājam, ja ir panākta vienošanās, sniedz iespēju aplūkot pieejamos Marketplace lietotāju esošos uzņēmuma datus.

(2) Lietotājs var papildus ievadīt sava uzņēmuma datus Marketplace aplūkošanai trešajām personām un informatīvā nolūkā. Lietotāji iegūst piekļuvi trešo pušu uzņēmuma papildu datiem pēc sava uzņēmuma detalizētu datu ievadīšanas.

(3) Dati tiek piedāvāti paredzētai lietošanai ikdienā, lai nodrošinātu parasto saimniecisko darbību. Saskaņā ar autortiesību likumu ir aizliegta gan visas datubāzes, gan būtisku tās daļu kopēšana. Lietotājs tiek informēts, ka Marketplace publicēto informāciju, kas var saturēt arī personas datus, var izgūt un uzglabāt citi lietotāji. Saskaņā ar līgumā noteiktajiem ierobežojumiem TIMOCOM nevar faktiski ietekmēt lietotāja veikto uzglabāšanu, uzglabāšanas ilgumu un izmantošanu.

(4) Informācija ir pastāvīgi jāatjaunina. Ja TIMOCOM uzzina, ka lietotāja sniegtā informācija ir nepilnīga vai nepareiza, TIMOCOM par šo kļūdu var paziņot lietotājam. Ja lietotājs nenodrošina, ka informācija ir pilnīga, vai arī nesniedz pareizu informāciju 7 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no TIMOCOM, TIMOCOM saskaņā ar lietotāja pilnvarojumu var (taču tam nav pienākums) labot informāciju vai nodrošināt tās pilnīgumu lietotāja vārdā un uz lietotāja atbildību saskaņā ar informāciju, kas par uzņēmumu pieejama komercreģistrā.

(5) Ja tiek pārkāpts 3. un 4. apakšpunktā noteiktais, TIMOCOM patur tiesības bloķēt lietotāja datus, kā arī piekļuvi uzņēmuma profilu lietotnei.

(6) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3b. Lietošanas tiesības - brīvo kravu un transportlīdzekļu lietotne

(1) Ja ir panākta vienošanās, brīvo kravu un transportlīdzekļu lietotnes ļauj lietotājam ievadīt transportlīdzekļa un kravu piedāvājumus, kā arī, izmantojot Marketplace, meklēt starptautiskajiem kravu autopārvadājumiem piedāvāto transportu un kravas.

(2) Ievadei jābūt veiktai pilnīgi, rakstveidā, vienkāršā valodā bez papildu atstarpēm vai citām rakstzīmēm, kas paredzētas izcelšanai, kā arī attiecīgajos ievades laukos jānorāda atbilstošie dati. TIMOCOM patur tiesības automātiski dzēst visus tādus ievadītos datus, kas neatbilst šiem kritērijiem un/vai specifikācijām, kas izklāstītas 3. panta. 2. punktā.

(3) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3c. Lietošanas tiesības - maršrutu un izmaksu lietotne

(1) Ja par to vienojas, maršrutu un izmaksu lietotne lietotājam ļauj pārsūtīt datus kartes attēlošanai un maršruta aprēķināšanai tiešsaistē. Visas attēlotās kartes – tieši tāpat kā visas parastās kartes – var tikt nepārtraukti mainītas, un nekad pilnībā neatspoguļo faktisko situāciju. Tāpēc TIMOCOM nav atbildīgs par attēloto karšu vai citu datu precizitātes nodrošināšanu. TIMOCOM pakalpojuma saistības paredz tikai datu nodrošināšanu, apstrādi un attēlošanu lietotājam.

(2) Maršrutu un izmaksu lietotnē attēloto datu un informācijas avots ir iegūts no trešām personām. Tāpēc gadījumā, ja piegāde notiek nepareizi vai novēloti, TIMOCOM patur tiesības izbeigt līgumu, ja vien lietotājs nevar pierādīt TIMOCOM vainu tajā.

(3) Maršrutu un izmaksu lietotne meklēšanas laikā spēj noteikt mērķu svarīguma prioritāti atkarībā no pilsētas nosaukuma vai ievadītā pasta indeksa. Tas nozīmē, ka iespējami meklēšanas rezultāti ar dažādiem vietu nosaukumiem un vairākiem galamērķiem. TIMOCOM neatbild par programmas automātisku un pareizu vēlamā galamērķa izvēli. Tāpat TIMOCOM negarantē, ka attiecīgie dati, piemēram, pasta indeksi, ielu nosaukumi vai cita papildu informācija ir precīza un pilnīga. Kartes ir pakļautas nepārtrauktām izmaiņām atbilstoši jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Ne uz kartēs norādīto informāciju, ne uz to nekļūdīgumu, ne arī uz citām to īpašībām neattiecas nekāda garantija.

(4) Kartogrāfisko materiālu un citus saistītos datus (satelītattēlus, informāciju par ceļu nodokļa maksām, satiksmes ierobežojumiem, noderīgajām vietām u.tml.) nodrošina licences devēji. Kartes, saistītie dati un funkcijas ir aizsargātas ar autortiesībām, un tās/tie ir tikai TIMOCOM un/vai tā licences devēju un partneru īpašums; tās aizsargā starptautiski līgumi un citi tās valsts tiesību akti, kurā tās izmanto. TIMOCOM nodrošina lietotājam citiem nenododamu, neekskluzīvu apakšlicenci lietot tādas kartes, kādas izmantotas TIMOCOM produktos, tikai iekšējai (sava uzņēmuma ietvaros) lietošanai. Lietotājam nav atļauts kopēt, demontēt, izgūt vai mainīt šīs kartes, vai radīt no tām atvasinātus produktus. Lietotājam nav atļauts iegūt pirmkodu, avota failus vai vispārējo šo karšu struktūru nedz daļēji, nedz pilnīgi, vai arī mēģināt to paveikt, mainot konstrukciju, dalot, dekompilējot vai citos veidos. Lietotājs nedrīkst izmantot šos produktus pakalpojumu sniegšanai uzņēmumu darbībā vai citiem ar karšu apstrādi saistītiem mērķiem, ko veic citas fiziskas vai juridiskas personas. Lietotājs neiegūst nekādas īpašumtiesības; tās visas pilnībā paliek licences devēju īpašumā. Norādes uz autortiesībām, informāciju par avotu vai kādu no īpašumtiesību nosacījumiem nedrīkst mainīt, slēpt vai dzēst.

(5) Ja piegādātāji (trešās personas) paaugstina TIMOCOM cenas, kas bija spēkā, noslēdzot šo līgumu, TIMOCOM patur tiesības attiecīgi paaugstināt cenas lietotājiem par maksas licencēm. Par cenu paaugstinājumu brīdina 4 nedēļas pirms nākamā mēneša pirmā datuma pēc deklarācijas saņemšanas. Ja maršrutu un izmaksu lietotnes cenas paaugstinājums pārsniedz 10% kalendārajā gadā, lietotājam ir ārpuskārtas līguma izbeigšanas tiesības, kuras var izmantot 2 nedēļu laikā pēc paziņojuma par cenas paaugstināšanu.

(6) TIMOCOM patur tiesības, kuras tas pēc saviem ieskatiem var īstenot jebkurā brīdī, mainot, paplašinot, dzēšot un veicot atkārtotu klasifikāciju karšu attēlošanas un datu elementiem, tajā skaitā karšu attēlošanas iespējām un specifikācijām un ar kartēm saistītajām papildu funkcijām. TIMOCOM pienākumos nav nodrošināt vai veikt apkopi, traucējummeklēšanu, labojumus (ielāpus), atjaunināšanu vai uzlabojumus (jauninājumus).

(7) Ir spēkā arī šie galalietotāja noteikumi un nosacījumi (ŠEIT: Lietošanas noteikumi) un Privātuma politika (ŠEIT: Privātuma politika).

(8) Saturu un funkcijas nedrīkst izmantot, lai integrētu transportlīdzekļa esošajā sistēmā, tostarp attiecībā uz sensoru tehnoloģiju, kā arī lai automatizētu transportlīdzekļa funkcijas.

(9) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3d. Lietošanas tiesības - transportlīdzekļu izsekošanas funkcija

(1) Ja ir panākta vienošanās, transportlīdzekļu izsekošanas funkcija nodrošina lietotājam piekļuvi telemātikas funkcijai, ar kuras starpniecību lietotājs var pārsūtīt pieejamos radio vai satelīta datus par saviem transportlīdzekļiem, piemēram, datus par to atrašanās vietu, ko sniedz globālās pozicionēšanas sistēma (GPS), no pieejamām izsekošanas ierīcēm vai sensoru datus no citām transportlīdzekļu sistēmām uz Marketplace (tālāk tekstā — Augšupielāde), neierobežoti tos apskatīt, kā arī demonstrēt šo informāciju citiem Marketplace lietotājiem (tālāk tekstā — Aplūkotāji) saskaņā ar atļauju, kas ir ierobežota laikā. Tādā pašā veidā transportlīdzekļu izsekošanas funkcija sniedz iespēju aplūkotājam sekot līdzi datiem no telemātikas iekārtām citu lietotāju transportlīdzekļos, ja tie ir devuši atļauju apskatīšanai. Šo datu parādīšanai nepieciešamā komponente ir pakalpojumu sniedzēja līgums ar telemātikas pakalpojumu sniedzēju par augšupielādi un maršrutu un izmaksu lietotnes licenci vai pielīdzināms un piemērots karšu parādīšanas rīks, kas ir izmantojams ar TIMOCOM transportlīdzekļu izsekošanas saskarnes starpniecību.

(2) Gadījumos, kad lietotājs ir piekritis atļaut aplūkotājam sekot līdzi lietotāja transporta līdzekļa telemātikas iekārtas datiem, lietotājs nodrošina pastāvīgu pieeju šiem datiem visa nolīgtā perioda laikā un saskaņā ar mūsdienīgākajām tehnoloģijām. Lietotājs ir tieši atbildīgs par precīzu un savlaicīgu datu pārsūtīšanu TIMOCOM.

(3) Ja nav saņemta 2 Marketplace lietotāju atļauja atbilstoši iepriekš minētā 1. punktā atrunātā kārtībā, ir aizliegta tādu datu lietošana un apstrāde, kuri saņemti no trešo personu transportlīdzekļos uzstādītām telemātikas iekārtām, ja šo transportlīdzekļu pastāvīgais nomnieks vai līzinga ņēmējs nav lietotājs. Attiecībā uz telemātikas datu augšupielādi no apakšuzņēmējiem, kuri strādā lietotāja labā regulārā vai daļēji regulārā kārtā, ir nepieciešama TIMOCOM atļauja. Šā punkta noteikumu pārkāpšanas gadījumā TIMOCOM patur tiesības bloķēt jebkuras attiecīgās telemātikas iekārtas datu sniegšanu.

(4) Telemātikas datus drīkst izmantot tikai un vienīgi uztverto transportlīdzekļu un/vai to telemātikas iekārtu darbību koordinēšanai saskaņā ar šāda veida pakalpojuma definēto mērķi. Saistībā ar šo datu sniegšanas pakalpojumu nav atļauts iespējotās telemātikas iekārtas apzīmēt ar reālu personu vārdiem (piemēram, automašīnas vadītāja vārdu, uzvārdu).

(5) Pirms sākt izmantot datus lietotājam ir jāinformē visas personas, kurām ir telemātikas iekārta, par TIMOCOM piešķirto piekrišanu attiecībā uz datu apstrādi, par apstrādāto datu veidu, apstrādes mērķi un ilgumu, datu apstrādē iesaistītajiem uzņēmumiem, kā arī par iespēju izbeigt datu pārraidi.
Ciktāl saskaņā ar tiesību aktiem lietotājam ir nepieciešama personu, kurām ir telemātikas iekārta, piekrišana, lietotājam ir jānodrošina, ka visas nepieciešamās piekrišanas vai jebkuras alternatīvas, kas pieļaujamas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem (piem., darba līgumi), ir piejamas rakstveidā. Lietotājam ir pienākums uzglabāt atbilstošus pierādījumus divus gadus pēc līguma darbības beigām un pēc pieprasījuma dokumentu oriģinālus nodot TIMOCOM.

(6) Gadījumā, ja lietotājs pārkāpj atbilstošās datu aizsardzības likumdošanas normas, īpaši attiecībā uz iepriekšminēto 4. vai 5. punktu, TIMOCOM ir tiesīgs nekavējoši pārtraukt ar lietotāju noslēgta līguma darbību. Lietotājs atlīdzinās izmaksas vai zaudējumus un atbrīvo TIMOCOM no visām prasībām, kuras izriet vai ir saistītas ar to, ka lietotājs nav ievērojis datu aizsardzības normas, it īpaši to, kas noteikts 4. vai 5. punktā.

(7) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3e. Lietošanas tiesības — konkursu lietotne

(1) Konkursu lietotne ļauj lietotājam, ja ir panākta vienošanās, izsludināt iepirkumu par fiksētu līgumu transporta un loģistikas nozarē mērķa grupai, ko lietotājs atlasa (tālāk tekstā — Pretendents), vai iesniegt piedāvājumus iepirkumā (tālāk tekstā — Solītājs). Lietojot šo aplikāciju, lietotājs var aprakstīt piedāvājumus, apkopot, apstrādāt un nosūtīt piedāvājumus, sagatavojoties līguma noslēgšanai, pašam uzņemoties atbildību.

(2) Iepirkuma izsludinātājs iegūst tiesības lietot programmu pēc tam, kad TIMOCOM saņēmis pirmā rēķina apmaksu vai tad, kad TIMOCOM atļauj piekļuvi konkursu lietotnei.

(3) Aicinājums piedalīties konkursā nav saistošs piedāvājums, bet lūgums iesniegt piedāvājumus, un no tā neizriet saistības slēgt līgumu. Konkursa izsludinātājam ir jāseko tam, lai saņemtie cenu piedāvājumi attiektos tikai un vienīgi uz izsludinātā konkursa priekšmetu. Spēkā esošs līgums var tiks noslēgts tikai tad, ja gan kravas pakalpojumu sniedzējs, gan piedāvātājs ir izteikuši identisku nodomu.

(4) Piedāvātājam viņa piedāvājums ir saistošs vēl 1 mēnesi pēc iepirkuma paziņojuma termiņa beigām.

(5) TIMOCOM patur sev tiesības pārbaudīt iepirkumu paziņojumus maksimums pilnas 2 darba dienas no to ievades, kā arī tāpat pārbaudīt piedāvātāju iesniegto piedāvājumu pareizību, pilnību un atbilstību saskaņā ar likumu. Piedāvājums uzskatāms par nelikumīgu, ja tas pārkāpj tiesību aktus vai jebkādus oficiālus aizliegumus, trešo personu īpašumtiesības vai vispārpieņemtas ētikas un morāles normas. Piedāvājums uzskatāms par nepilnīgu, ja iztrūkst būtiskas līguma priekšmeta daļas vai norādīta nepietiekoša informācija, piemēram, attiecībā uz nepieciešamām atļaujām vai izpildes licencēm. Piedāvājums uzskatāms par nepamatotu, ja dominē tikai tā komerciālā puse vai tas attiecas tikai uz vienu transporta veidu.

(6) Ja TIMOCOM nolemj, arī, ja tikai vēlāk, ka konkursa pretendents vai solītājs nav izpildījis 5. punkta prasības, TIMOCOM ir tiesības dzēst, apturēt vai pat nepublicēt piedāvājumu, kas norādīts konkursa lietotnē, bet saglabā tiesības saņemt atlīdzību.

(7) TIMOCOM saglabā tiesības publicēt programmā tikai tādu uzņēmumu iepirkumu paziņojumus, kuriem ir labi zināmas aģentūras piešķirts kredītreitings vismaz vidējā līmenī, un par kuriem nav zināmi nekādi apstākļi, kuri varētu radīt konkrētu finansiālu risku piedāvājumu tālākā apstrādē. Kredītreitings vidējā līmenī Vācijā atbilst Creditreform piešķirtam indeksam vismaz 300 punkti, kā arī Eiropā atzīmei „B”, ko piešķīrusi sabiedrība Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, vai atzīmei „R”, ko piešķīrusi Coface AG. Ja iepirkumu izsludinošās kompānijas kredītreitings nokrīt zem šīs vērtības vai tās ekvivalenta iepirkuma procesa termiņa ietvaros vai arī ja TIMOCOM kļūst zināmi apstākļi, kuri var konkrēti apdraudēt turpmāku iesniegtā iepirkuma piedāvājuma apmaksu, TIMOCOM var vai nu atcelt iepirkuma paziņojumu, uzreiz, tiklīdz kā ir saņēmis informāciju par reitinga kritumu, vai arī atlikt tālāku iepirkuma procedūras izpildi līdz brīdim, kad situācija ar ierobežoto reitingu ir atrisināta.

(8) TIMOCOM ir tiesīgs pārsūtīt piedāvājumus attiecīgiem iepirkuma paziņojumiem un izvērtēt iepirkuma paziņojumus soli pa solim un atbilstoši TIMOCOM prasībām, kas izriet no šo iepirkuma paziņojumu apstrādes.

(9) TIMOCOM nodrošina speciālu sistēmas lauku potenciālo piedāvātāju tehniskiem jautājumiem saistībā ar konkrētu iepirkuma paziņojumu. TIMOCOM patur tiesības pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu uz tik ilgu laika posmu, par cik atbilžu sagatavošanas laiks pārsniedz 1 darba dienu. TIMOCOM arī patur tiesības dzēst ierakstus, kuri ir pretrunā ar šo "Noteikumu un nosacījumu" 3. punkta 2. apakšpunktu.

(10) Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu informāciju un piedāvājumiem, ko ir izteicis saistībā ar uzaicinājumu piedalīties konkursā, ko TIMOCOM publicē vai pārsūta ar konkursu lietotnes starpniecību. TIMOCOM nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz šo informāciju vai nenes atbildību par no tā izrietošu līgumu vai konfidencialitātes vienošanos izpildi, un nekļūst par partneri saistībā ar līgumu. TIMOCOM nenes atbildību par piedāvātāju informāciju un darbības efektivitāti, jo īpaši tad, ja šie piedāvātāji ir pieaicināti pēc iepirkuma izsludinātāja lūguma.

(11) TIMOCOM patur tiesības dzēst iepirkuma paziņojumus vai nepārsūtīt piedāvājumus no piedāvātājiem, ja tam ir kļuvuši zināmi fakti, kas var konkrēti apdraudēt piedāvātāja darbības efektivitāti vai likumiski un/vai oficiāli aizliegt sniegt pakalpojumu, par kuru notiek iepirkuma procedūra. TIMOCOM drīkst arī dzēst tādus iepirkuma paziņojumus vai ignorēt tādu piedāvājumu pārsūtīšanu, ko sagatavojušas personas, kas rīkojas citu personu uzdevumā un interesēs.

(12) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Alternatīvi līgumattiecības var tikt nodibinātas, balstoties uz individuālu vienošanos un tad tās izbeidzas automātiski pēc piedāvājumu iesniegšanas perioda beigām bez nepieciešamības sastādīt formālu vienošanos par līguma darbības izbeigšanu. Piedāvātāja, kurš iepirkuma paziņojuma ietvaros ticis uzaicināts no iepirkuma izsludinātāja puses, lietošanas tiesības izbeidzas vai nu līdz ar iepirkuma paziņojuma termiņa beigām bez papildu vienošanās slēgšanas, vai arī pārējos gadījumos lietošanas tiesības izbeidzas atbilstoši esošam licences nolīgumam.

3f. Lietošanas tiesības - noliktavu lietotne

(1) Noliktavu lietotne ļauj lietotājam, ja ir panākta vienošanās, piedāvāt noliktavu jaudu un apskatīt piedāvātu noliktavu jaudu. Piedāvājumus var publicēt, izmantojot Marketplace, publiski pieejamu TIMOCOM tīmekļa vietni, kā arī citas TIMOCOM platformas.

(2) Novecojuši dati ir jādzēš nekavējoties. Ievadei jābūt veiktai pilnīgi, parastā rakstā bez papildu atstarpēm vai citām rakstzīmēm, kas piemērotas izcelšanai, kā arī attiecīgajos ievades laukos jānorāda atbilstošie dati. TIMOCOM patur tiesības automātiski dzēst visus tādus ievadītos datus, kas neatbilst šiem kritērijiem un/vai specifikācijām, kas izklāstītas 3. panta. 2. punktā.

(3) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3g. Lietošanas tiesības - lietojumprogramma "Slēgta kravu birža"

(1) Lietojumprogramma "Slēgta kravu birža" ļauj lietotājam Marketplace izveidot savas slēgtās grupas, ja ir panākta vienošanās. Šādā slēgtā kravu biržā tikai tie lietotāji, kurus ir apstiprinājis šīs grupas izveidotājs, ir tiesīgi ievadīt individuālos transportlīdzekļu un kravu piedāvājumus, kā arī meklēt starptautiskajiem kravu autopārvadājumiem piedāvāto transportu un kravas.

(2) Apstiprināto dalībnieku atlase un pārvaldība ir attiecīgās grupas izveidotāja atbildība. Lai izmantotu un piedalītos slēgtajā kravu biržu, var būt nepieciešams vienoties par papildu licencēm.

(3) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3h. Lietošanas tiesības - saskarnes

(1) TIMOCOM var ļaut lietotājam izveidot savienojumu starp lietotāja rīcībā esošajām trešo pušu sistēmām un Marketplace, izmantojot saskarnes.

(1.1) Kravas biržas saskarne, ja ir panākta vienošanās, lietotājam ļauj pārsūtīt datus starp lietotāja transporta pārvaldības sistēmas programmatūru un Marketplace.

(1.2) Izsekošanas saskarne, ja ir panākta vienošanās, lietotājam ļauj pārsūtīt datus starp lietotāja esošo programmatūru un Marketplace. Datu aizsardzības noteikumi attiecībā uz izsekošanas lietotni atbilstoši attiecas arī uz telemātikas datiem.

(1.3) Pārvadājumu pasūtījumu lietotne, ja ir panākta vienošanās, lietotājam ļauj pārsūtīt datus starp lietotāja izmantoto trešās puses sistēmu un Marketplace.

(1.4) Kravas izsekošanas saskarne, ja ir panākta vienošanās, lietotājam ļauj pārsūtīt datus starp lietotāja transporta pārvaldības sistēmas programmatūru un Marketplace.

(1.5) Uzņēmuma profile saskarne, ja ir panākta vienošanās, ļauj lietotājam pārsūtīt Marketplace esošo lietotāju uzņēmuma datus starp uzņēmuma resursu plānošanas sistēmu vai programmatūru ar saderīgām lietotājam un Marketplace pieejamām funkcijām. TIMOCOM patur tiesības ierobežot pakalpojumu attiecībā uz datu formātu, apjomu un skaitu. Lai izmantotu šo saskarni, ir jāvienojas par papildu Marketplace licencēm.

(2) Lietotāja grafiskā saskarne nav iekļauta. Lai parādītu Marketplace saturu, var būt nepieciešama vienošanās par papildu licencēm. Lietotājam ir jānodrošina, ka visām personām, kuras izmanto saskarnes lietošanas iespējas, ir piešķirta licence personīgai piekļuvei TIMOCOM Marketplace. Bez saskaņotas personīgās piekļuves personas nedrīkst izmantot saskarni un Marketplace, kā arī nedrīkst būt attiecīgā darījuma kontaktpersonas.

(3) Lietotāja izmantotās trešās puses sistēmas savienošana ar saskarnēm un līdz ar to ar Marketplace ir lietotāja paša atbildība. TIMOCOM šajā ziņā lietotājam var palīdzēt, piedāvājot saskarnes tehnisko aprakstu. Tehniskais apraksts nav šī līguma daļa. TIMOCOM negarantē, ka tehniskais apraksts būs izmantojams, ja lietotājam nav iepriekšēju tehnisku zināšanu par saskarnēm.

(4) TIMOCOM nolūks ir nepārtraukti attīstīt savas saskarnes, kas var ietekmēt arī saskarņu atgriezenisko savietojamību. Ja sistēma tiks attīstīta tālāk, TIMOCOM ņems vērā jaunākos sasniegumus. Publicējot TIMOCOM attiecīgi informēs lietotāju par jauno saskarnes versiju. TIMOCOM nosūtīs esošo tehnisko saskarnes aprakstu pēc pieprasījuma.
Lietotājs migrēs uz jaunāko saskarnes versiju pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no TIMOCOM un ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc šī paziņojuma nosūtīšanas.

(5) Lietotāja izmantotās trešās puses sistēmas savienošana ar saskarnēm un līdz ar to ar TIMOCOM sistēmu ir lietotāja paša atbildība. Lietotājs ir atbildīgs par tehnisko priekšnosacījumu izveidi, lai savienotu savu trešās puses sistēmu ar pārveidotajām saskarnēm. Abas puses vienojas ieviest saskarni tādā veidā, lai tas notiktu tik robusti un optimāli produktīvi, cik iespējams. TIMOCOM veic saskarnes korekcijas un izmaiņas, cik minimāli vien iespējams, lai mazinātu korekcijas, kas jāveic lietotājam.

(6) TIMOCOM informēs lietotāju par izmaiņām rakstiskā formā 6 mēnešus pirms iepriekšējās saskarnes deaktivizēšanas.
Ja lietotājs neveiks nepieciešamās izmaiņas, iespējams, funkciju vairs nevarēs lietot. Šajā gadījumā TIMOCOM ir atbrīvots no sava pakalpojuma sniegšanas pienākuma, bet saglabā tiesības saņemt norunāto atlīdzību. Atkāpes no iepriekš minētā izpildes laika ir pieļaujamas, ja saskaņā ar juridiskajām prasībām ieviest ir nepieciešams agrāk, ja ir nepieciešamas korekcijas attiecībā uz drošību, lai pasargātu lietotāja vai TIMOCOM sistēmu, ja nepieciešams labot kļūdas, lai atjaunotu garantēto pakalpojumu tvērumu.

(7) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3i. „Dokumentu pārvaldības pakalpojuma” lietošanas tiesības

(1) Ja ir panākta vienošanās, Marketplace platformā lietotājam tiek nodrošināta piekļuve "Dokumentu pārvaldības pakalpojumam" (tālāk tekstā — DPP), ar kuras starpniecību lietotājs var nosūtīt savus dokumentus, izmantojot Marketplace (tālāk tekstā — Augšupielāde) un padarīt tos pieejamus citu lietotāju apskatei. TIMOCOM patur tiesības ierobežot pakalpojumu attiecībā uz dokumentu formātu, apjomu un skaitu. Augšupielādes laikā ir ieteicams ņemt vērā dokumentus, kas nepieciešami attiecīgās darbības veikšanai un kuru vajadzību nosaka tiesību akti. 

(2) Lietotāja augšupielādētie dokumenti tiks uzglabāti ES šifrētā formātā. Datu izguve notiek, autorizētam lietotājam veicot lejupielādi, kā rezultātā tiesības uz šiem dokumentiem saglabā lietotājs, kurš tos nosūtījis.

(3) DPS neaizstāj elektronisko datu arhīvu. Jo īpaši TIMOCOM neuzglabā dokumentus revidējamā formātā neierobežotu laiku. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par to, lai tiktu izpildītas ziņu saglabāšanas saistības. Beidzoties lietošanas tiesībām, lietotājam ir jārēķinās, ka augšupielādētie dokumenti tiks izdzēsti bez papildu paziņojuma.

(4) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3j. Lietošanas tiesības - pārvadājumu pasūtījumu lietotne

(1) Ja ir panākta vienošanās, pārvadājumu pasūtījumu lietotne ļauj lietotājam augšupielādēt, apstrādāt, nosūtīt un parādīt deklarācijas un dokumentus dokumentēšanas nolūkos un kā pamatojumu līguma par pārvadājumu veikšanu slēgšanai ar citu līgumslēdzēju. Šim nolūkam lietotājs Marketplace var izveidot veidnes, rediģēt veidlapas, kā arī komentēt un saglabāt deklarācijas. TIMOCOM var sniegt lietotājam transakcijas līdz konkrētam datumam kopsavilkumu formā.

(2) Citi līguma dalībnieki var būt Marketplace lietotāji, kā arī ārējas kontaktpersonas, ko iedibina pats kravas pakalpojumu sniedzējs. Šāda ārēja kontaktpersona neiegūst savas tiesības lietot Marketplace, pārsūtot dokumentus vai deklarācijas.

(3) Tehnisku iemeslu dēļ atsevišķi dati veidlapās var būt iepriekšnoteikti. Standarta iestatījums nav uzskatāms par TIMOCOM rekomendāciju. Lietotājs šos datus pielāgo savām vajadzībām uz paša atbildību. Virsrakstus un aprakstus veidlapā var ietekmēt lietotāja individuālie valodas iestatījumi Marketplace, un tāpēc sūtītāja un saņēmēja deklarācijas var atšķirties. Virsraksti un apraksti veidlapās, kā arī to tulkojumi, tiek nodrošināti, lai atvieglotu lietotāja dzīvi, un TIMOCOM tekstus ir publicējis tikai kā piedāvātās redakcijas, kas neuzliek saistības. Lietotājiem patstāvīgi ir jāpiekrīt šo terminu interpretācijai veidlapās esošajos virsrakstos un aprakstos. Priekšiestatījums dokumentam, kas ir apzīmēts kā „saistošs”, ir veidlapu veidojošās personas valodas iestatījums.

(4) Lietotājs apzinās, ka pārvadājumu pasūtījumu lietotnē iesniedzot saderīgas deklarācijas par transporta būtiskiem elementiem, puses noslēdz spēkā esošu līgumu, kurā ir apstiprinātas tiesības un pienākumi.

(5) TIMOCOM var palīdzēt lietotājiem nodrošināt uzglabāšanas prasību izpildi. TIMOCOM var apkopot, saglabāt un apstrādāt darījumam nepieciešamos datus līdz pat 10 saimnieciskās darbības gadiem ilgi. Atbildību par visu uzglabāšanas prasību izpildi pastāvīgi uzņemas tikai un vienīgi lietotājs. TIMOCOM nodrošina šo datu eksportēšanas funkciju, lai ļautu lietotājam tos saglabāt atsevišķi. TIMOCOM patur tiesības ierobežot darījumu saglabāšanai izmantojamās atmiņas apjomu saskaņā ar šo noteikumu un nosacījumu 3. punkta 3. apakšpunktu. Par jebkuru atmiņas apjomu, kas nepieciešams virs un zem minētā daudzuma, ir jāvienojas atsevišķi. Ja lietotājs pieprasa piekļuvi un/vai šo saglabāto datu nodošanu pēc licences līguma beigām, TIMOCOM ir tiesības tikai nodrošināt minēto piekļuvi vai arī nodot datus pēc attiecīgas izdevumu segšanas, kā arī pēc tam, kad ir izpildītas visas neizpildītās prasības saskaņā ar šo licences līgumu.

(6) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3k. Lietošanas tiesības - digitāla pārvadājumu izpilde

(1) Digitāla pārvadājumu izpilde, ja ir panākta vienošanās, ļauj lietotājam Marketplace ietvaros nosūtīt cenu piedāvājumu un komentārus par to kravas piedāvājuma sniedzējam.

(2) Cenas piedāvājums ir balstīts uz informāciju, kas sniegta piedāvājumā, un ir pamats sarunām, lai noslēgtu attiecīgo pārvadājumu līgumu. Piedāvājums ir attiecināms uz izvēlēto saistību periodu, pēc kura beigām puses var izlemt vai turpināt sarunas, ja vienošanās vēl nav panākta. Attiecīgajā laika periodā uz lietotāju attiecas to cenu piedāvājums. Kravas piedāvājuma sniedzējam cenu piedāvājuma saņēmšana nepiemēro saistības.

(3) Tehnisku iemeslu dēļ atsevišķi dati veidlapās var būt iepriekšnoteikti. Standarta iestatījums nav uzskatāms par TIMOCOM rekomendāciju. Lietotājs šos datus pielāgo savām vajadzībām uz paša atbildību. Virsrakstus un aprakstus veidlapā var ietekmēt lietotāja individuālie valodas iestatījumi Marketplace, un tāpēc sūtītāja un saņēmēja deklarācijas var atšķirties. Virsraksti un apraksti veidlapās, kā arī to tulkojumi, tiek nodrošināti, lai atvieglotu lietotāja dzīvi, un TIMOCOM tekstus ir publicējis tikai kā piedāvātās redakcijas, kas neuzliek saistības. Lietotājiem patstāvīgi ir jāpiekrīt šo terminu interpretācijai veidlapās esošajos virsrakstos un aprakstos. Priekšiestatījums dokumentam, kas ir apzīmēts kā „saistošs”, ir veidlapu veidojošās personas valodas iestatījums.

(4) Ja klients piedāvājumu akceptē, tiek noslēgts saistošs līgums saskaņā ar 3.j pantu (Pārvadājumu pasūtījumi).

(5) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3l. Lietošanas tiesības - kravas izsekošana

(1) Kravas izsekošanas saskarne, ja ir panākta vienošanās, lietotājam ļauj pārsūtīt informāciju par kravu pārvadājumu pasūtījuma kontekstā citiem autorizētiem lietotājiem Marketplace. Šim mērķim statusa informāciju, dokumentus, GPS un citus datus, ja nepieciešams, var ierakstīt, atjaunināt un kopīgot. Lietotājs izskatīšanai drīkst nosūtīt iesaistītajām trešajām pusēm informāciju par kravu.

(2) Lai lietotu saskarni un attēlotu Marketplace saturu, var būt nepieciešama vienošanās par papildu licencēm.

(3) TIMOCOM ar Marketplace starpniecību vai ārpus tās pēc saviem ieskatiem lietotājam var nosūtīt informāciju par kravu. Jebkāda informācija par kravu, ko automātiski nosūta TIMOCOM, tā apakšuzņēmēji vai trešās puses sniedzēji, pamatojoties uz lietotāja datiem, nav saistoša. 

(4) Kravas izsekošana neaizstāj elektronisko datu arhīvu. TIMOCOM neuzglabā informāciju revidējamā formātā neierobežotu laiku. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par to, lai tiktu izpildītas saglabāšanas saistības. Beidzoties lietošanas tiesībām, lietotājam ir jārēķinās, ka augšupielādētā informācija tiks izdzēsta bez papildu paziņojuma.

(5) Pirms datu izmantošanas uzsākšanas lietotājam ir jāinformē visas attiecīgās personas par TIMOCOM piešķirto piekrišanu attiecībā uz datu apstrādi, par apstrādāto datu veidu, apstrādes mērķi un ilgumu, datu apstrādē iesaistītajiem uzņēmumiem, kā arī par iespēju izbeigt datu pārraidi.
Ciktāl saskaņā ar tiesību aktiem lietotājam ir nepieciešama attiecīgo personu piekrišana, lietotājam ir jānodrošina, ka visas nepieciešamās piekrišanas vai jebkuras alternatīvas, kas pieļaujamas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem (piem., darba līgumi), ir pieejamas rakstveidā. Lietotājam ir pienākums uzglabāt atbilstošus pierādījumus divus gadus pēc līguma darbības beigām un pēc pieprasījuma dokumentu oriģinālus nodot TIMOCOM.

(6) Gadījumā, ja lietotājs pārkāpj atbilstošās datu aizsardzības likumdošanas normas, īpaši attiecībā uz iepriekšminēto 5. punktu, TIMOCOM ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt ar lietotāju noslēgta līguma darbību. Lietotājs atlīdzinās izmaksas vai zaudējumus un atbrīvos TIMOCOM no visām prasībām, kuras izriet vai ir saistītas ar to, ka lietotājs nav ievērojis datu aizsardzības normas, it īpaši to, kas noteikts 5. punktā.

(7) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3m. Maršruta plānošanas funkcijas lietošanas tiesības

(1) "Tour Planning" (Maršruta plānošanas) lietotne lietotājam, ja ir panākta vienošanās, sniedz tiesības aplūkot savus maršrutus un pārvadājumu pasūtījumus kalendāra skatā. Tā kalpo par lietotāja nosūtījumu atbalsta rīku, jo kravas var sasaistīt ar to transportlīdzekļiem un autovadītājiem. 

(2) Maršruta plānošanas lietotne nepārbauda, vai maršruts atbilst jebkādiem pamatnosacījumiem, piemēram, vai tiek ievēroti obligātie pārtraukumi un vai konkrētais maršruts faktiski ir iespējams.

(3) Maršruta plānošanas lietotnē ir funkcija "My Tours" (Mani maršruti), kas ļauj lietotājam izveidot autovadītāja kontu datu apmaiņas nolūkā. To var izmantot, lai nosūtītu informāciju, kas attiecas uz pārvadājumiem vai noteiktiem maršrutiem. Šajā autovadītāja kontā var būt iekļauta informācija par autovadītāju, piemēram, vārds un kontaktinformācija. Pēc reģistrēšanās autovadītājs var aplūkot viņam nosūtīto informāciju un arī augšupielādēt tādu informāciju kā kravas statuss, dokumenti, GPS dati vai kravas attēli.

(4) Lai lietotu saskarni un attēlotu Marketplace saturu, var būt nepieciešama vienošanās par papildu licencēm. Lai apmainītos ar informāciju, lietotājiem būs nepieciešamas gala ierīces, kas var piekļūt internetam, un viņiem, iespējams, būs jālieto trešo pušu programmatūra, piemēram, ziņapmaiņas pakalpojumi, e-pasta programmas vai pārlūkprogrammas.

(5) Lietotne neaizstāj elektronisko datu arhīvu. TIMOCOM neuzglabā informāciju auditējamā formātā, kā arī uz neierobežotu laiku. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par to, lai tiktu izpildītas ziņu saglabāšanas saistības. Beidzoties lietošanas tiesībām, lietotājam ir jārēķinās, ka augšupielādētā informācija tiks izdzēsta bez papildu paziņojuma.

(6) Pirms datu izmantošanas sākšanas lietotājam ir jāinformē visas attiecīgās personas par TIMOCOM piešķirto piekrišanu attiecībā uz datu apstrādi, par apstrādāto datu veidu, apstrādes mērķi un ilgumu, datu apstrādē iesaistītajiem uzņēmumiem, kā arī par iespēju izbeigt datu pārraidi.
Ciktāl saskaņā ar tiesību aktiem lietotājam ir nepieciešama attiecīgo personu piekrišana, lietotājam ir jānodrošina, ka visas nepieciešamās piekrišanas vai jebkuras alternatīvas, kas pieļaujamas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem (piem., darba līgumi), ir pieejamas rakstveidā. Lietotājam ir pienākums uzglabāt atbilstošus pierādījumus divus gadus pēc līguma darbības beigām un pēc pieprasījuma dokumentu oriģinālus nodot TIMOCOM.

(7) Gadījumā, ja lietotājs pārkāpj atbilstošās datu aizsardzības likumdošanas normas, īpaši attiecībā uz iepriekšminēto 6. punktu, TIMOCOM ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt ar lietotāju noslēgta līguma darbību. Lietotājs atlīdzina izmaksas vai zaudējumus un atbrīvo no atbildības TIMOCOM par visām prasībām, kuras izriet vai ir saistītas ar to, ka lietotājs nav ievērojis datu aizsardzības normas, it īpaši to, kas noteikts 6. punktā.

(8) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3n. Lietotnes "My Vehicles" (Mans transports) lietošanas tiesības

(1) Lietotne "My Vehicles", ja ir panākta vienošanās, lietotājam ļauj ievadīt informāciju par saviem transportlīdzekļiem un to aprakstu Marketplace, tai skaitā informāciju par transportlīdzekļa veidu, korpusa veidu vai aprīkojumu. Šo informāciju var kopīgot ar citām lietotnēm un izmantot tur. Lai lietotu saskarni un attēlotu Marketplace saturu, var būt nepieciešama vienošanās par papildu licencēm.

(2) Lietotne neaizstāj elektronisko datu arhīvu. TIMOCOM neuzglabā informāciju auditējamā formātā, kā arī neierobežotu laiku. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par to, lai tiktu izpildītas saglabāšanas saistības. Beidzoties lietošanas tiesībām, lietotājam ir jārēķinās, ka augšupielādētā informācija tiks izdzēsta bez papildu paziņojuma.

(3) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3o. Vērtējumu funkcijas lietošanas tiesības

(1) Vērtējumu funkcija ļauj lietotājam Marketplace pēc darījuma izpildes iesniegt vērtējumu par to, kā cits lietotājs ir pildījis līgumsaistības. 

(2) Vērtējumu var iesniegt abi darījumā iesaistītie attiecībā pret otru lietotāju ar nosacījumu, ka darījums ir noslēgts un nav atcelts. Vertējums ir jāiesniedz, sākot ar piegādes datumu, kas norādīts piedāvājuma pieprasījumā, līdz 44. dienai pēc samaksas termiņa beigām, kas norādīts piedāvājuma pieprasījumā, bet ne vēlāk kā 104. dienā pēc piegādes datuma. TIMOCOM patur tiesības uzsākt 44 dienu novērtējuma periodu, to attiecinot uz abām pusēm, pat vēlāk, ja TIMOCOM saņem dokumentētu apliecinājumu par lietotāju darījumu kādā citā veidā. Pēc noteiktā laika perioda attiecīgais vērtējums tiek nosūtīts uz lietotāja vērtējuma profilu.

(3) Vērtējuma saturs ir tikai un vienīgi lietotāju, kuri ir iesnieguši vērtējumu, viedoklis, un tas ne kādā veidā neatspoguļo TIMOCOM viedokli, kā arī TIMOCOM nepieņem šos viedokļus. It īpaši stājas spēkā noteikumi, kas minēti šo VNN 3. panta 2. apakšpunktā attiecībā uz likumīgiem un godīgiem darījumiem vienam ar otru.

(4) TIMOCOM pēc saviem ieskatiem var nodrošināt piemērotu vērtējuma formu, piem., kā zvaigznīšu skaitu, kas jāpiešķir par vērtējamā pakalpojuma aspekta kvalitāti, kur 1 zvaigznīte nozīmē, ka kvalitāte ir nepietiekama, bet 5 zvaigznītes nozīmē, ka kvalitāte ir ļoti laba. TIMOCOM pēc saviem ieskatiem var noteikt atbilstošas snieguma komponentu kategorijas, ko paredzēts vērtēt, piem., atbilstība līgumiem, komunikācija, sasniedzamība, vai arī konkrētas iezīmes attiecībā uz darījuma līgumslēdzējiem vai klientiem, piemēram, punktualitāte, preču apstrāde, dokumentu nodrošinājums vai maksāšanas ētika.

(5) Tiklīdz vairāki darījumi ir izpildīti un novērtēti, TIMOCOM var nosūtīt Marketplace iesniegto vērtējumu vidējo rezultātu lietotāja uzņēmumam. Attēlojumā var būt vairākas sadaļas, piem., vērtēto kvalitātes aspektu vidējais rādītājs, dažādo vērtētāju skaits vai atsevišķi uzrādīts klienta un līgumslēdzēja vērtējums. Ja ir vērtēts vismaz viens darījuma kvalitātes aspekts, to var attēlot lietotāja profilā.

(6) Katrs lietotājs vienu reizi drīkst lūgt citam lietotājam labot vērtējumu. Šāda pārskatīšanas pieprasījuma saņēmējs 7 dienu laikā var labot savu iesniegto vērtējumu. Pēc noteiktā laika perioda to vairs nebūs iespējams labot. Ir jānodrošina pamatojums, kāpēc tiek iesniegts pieprasījums veikt labojumus. Saņemot pieprasījumu veikt labojumus, vērtējums nedrīkst būt zemāks.

(7) TIMOCOM parasti nemaina un nedzēš vērtējumus, izņemot gadījumus, kad ir spēkā kāds no tālāk norādītajiem nosacījumiem: 
- lietotājs ignorē pieprasījumu labot vērtējumu, un ir izpildāms tiesas nolēmums, kas paredz, ka lietotājam ir jālabo vērtējums;
- abi iesaistītie lietotāji vienojas, ka attiecīgais vērtējums ir jādzēš no kopējā darījuma;
- attiecībā uz lietotāju ir notikušas būtiskas izmaiņas, piemēram, ir mainījusies vadība vai īpašnieks, vai
- notiek oficiāla pārstrukturēšana, maksātnespējas vai likvidācijas procedūra, vai ir uzsākta šīm procedūrām līdzīga procedūra. Vērtējumu var īslaicīgi nerādīt lietotāja profilā, pieņemot, ka lietotājs uzrāda attiecīgus pierādījumus, piem., tiesas apstiprinātu lietas numuru, ka pušu starpā ir uzsākta tiesvedība.

(8) Ja lietotājs atkārtoti pārkāpj šajā nodaļā minētos noteikumus, TIMOCOM var neatgriezeniski ierobežot tiesības vērtēt citus lietotājus.

3p. Lietošanas tiesības - Business Partner Check

(1) Lietotne "Business Partner Check" (Darījumu partneru pārbaude) ļauj lietotājam salīdzināt konkrētus uzņēmuma iekšējos dokumentus ar atsauces avotiem. Tiklīdz pārbaude ir veiksmīgi pabeigta, TIMOCOM lietotāja uzņēmuma profilā pievieno redzamu atribūtu "Verified Company" (Verificēts uzņēmums). Šis atribūts attiecas tikai uz pārskatītajiem dokumentiem un neiekļauj nekādus apgalvojumus vai apliecinājumus par jebkuriem citiem lietotāja atribūtiem vai īpašībām.

(2) Lūdzu, ņemiet vērā, ka pārbaudes process, kam ir pozitīvs iznākums, neapliecina vai negarantē, ka persona,ar kuru lietotājs sazinās, ir tā pati persona, kura ir minēta uzņēmuma dokumentos, vai kura ir norādīta kā pilnvarots pārstāvis. Tāpat netiek garantēts, ka personai, ar kuru lietotājs sazinās, ir jebkāda saistība ar minētajos dokumentos norādīto uzņēmumu vai viņu identitāte sakrīt ar minēto dokumentu domāto nosūtītāju. Informācija, kas nav iegūta no oficiāliem avotiem, piemēram, uz dokumenta veidlapas, ir paša uzņēmuma sniegta informācija. TIMOCOM neuzņemas atbildību par šīs informācijas precizitāti vai aktualitāti. 

(3) TIMOCOM saglabā tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt pārbaudes vaicājumu skaitu katram lietotājam, kā arī jebkurā laikā aizstāt atsauces avotus ar citiem piemērotiem avotiem.

(4) TIMOCOM negarantē, ka, veicot pārbaudes procesu, tiek izpildīti komerciālie pienākumi, kas nepieciešami katrā atsevišķā gadījumā. Lietotājs ir atbildīgs par nepieciešamo un piemēroto pasākumu veikšanu, lai izpildītu viņa prasību īpašos nosacījumus.

(5) Maksas līgumattiecības sākas brīdī, kad abas puses paraksta licences līgumu vai ar TIMOCOM apstiprinājumu teksta formātā, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šā līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

4. Lietošanas maksa

(1) Lietošanas maksas avansa maksājumu jāveic katra lietošanas perioda sākumā, un maksājumam TIMOCOM kontā ir jābūt saņemtam ne vēlāk kā trešajā attiecīgā perioda darbadienā. Rēķinu apmaksa par TIMOCOM sniegtajiem papildu pakalpojumiem veicama nekavējoties. Visas pārskaitījumu izmaksas sedz lietotājs, izņemot tiesisko regulējumu vienotas eirovalūtas maksājumu zonas (SEPA) maksājumiem. Ja vien nav skaidras vienošanās par ko citu, TIMOCOM ir tiesības izveidot un nosūtīt rēķinus elektroniski. Ja lietotājs šim nolūkam nenodrošina piemērotu e-pasta adresi vai arī, ja lietotājs vēlas saņemt papīra rēķinu ar papilddokumentiem, tiks piemērotas faktiskās papildu izmaksas.

(2) Nav spēkā lietotāja tiesības aizkavēt vai neveikt maksājumus pretprasības dēļ, izņemot neapstrīdamas vai spēkā stājušās pretprasības.

(3) Ja lietotājs, kuram TIMOCOM ir piešķīris atlaidi konkrētam rēķinu apmaksas periodam, pateicoties viņa veiktam priekšapmaksas maksājumam, izbeidz līgumu vai kādu no līguma daļām pirms šī norēķinu perioda beigām, piemērotā atlaide tiks atpakaļejošā kārtībā atcelta. Tas pats nosacījums tiek piemērots arī tad, ja līgumu vai tā daļas pārtrauc TIMOCOM būtisku iemeslu dēļ.

(4) TIMOCOM ir tiesīgs ik gadu paaugstināt nolīgtās licences cenu saprātīgā apmērā, ja vien attiecīgajā periodā nav nolīgta cenas garantija. TIMOCOM par cenas paaugstināšanu paziņos rakstiski 4 nedēļas iepriekš. Ja cenas palielinājums pārsniedz 5% salīdzinājumā ar to pašu periodu iepriekšējā gadā, klientam ir tiesības izbeigt līgumu 14 dienu laikā no datuma, kad tiek uzsākta jaunās cenas piemērošana. Atlaides nepiemērošana vai īpaša nolīguma termiņa izbeigšanās nav uzskatāma par cenas paaugstinājumu šī punkta izpratnē. Ja TIMOCOM neīsteno tiesības paaugstināt cenas vienu vai vairākas reizes, tas nenozīmē, ka TIMOCOM no šīm tiesībām atsakās. Priekšapmaksa avansā nenodrošina nekādu cenas garantiju periodam, par kuru veikts avansa maksājums.

5. Neitralitāte, īpašumtiesības, konfidencialitāte

(1) Licence lietotājam nodrošina piekļuvi Marketplace, kurai var piekļūt citi lietotāji, nepiešķirot tam priviliģētu stāvokli pār citiem lietotājiem. TIMOCOM ir neitrāla puse attiecībās starp kravu nosūtītājiem, loģistikas pakalpojumu sniedzējiem, kravu ekspeditoriem un pārvadājumu uzņēmumiem

(2) Šis licences nolīgums nedod tiesības piešķirt apakšlicences vai trešajām pusēm nodot datus vai izmantošanas iespējas, kas iegūtas, izmantojot Marketplace, jo sevišķi lietot Marketplace izmantoto programmatūru (tālāk tekstā — Programmatūra) savām IT īpašumtiesībām. Programma un tās pirmkods ir aizsargāts ar autortiesībām, un tās ir tikai un vienīgi TIMOCOM un tā licencētāju īpašums. Tās papildus ir aizsargātas ar starptautiskajiem līgumiem un citiem nacionālajiem tiesību aktiem valstī, kurā tās tiek lietotas.

(3) TIMOCOM savos produktos var izmantot atklātā pirmkoda programmatūru, uz ko var attiekties tās licences noteikumi. Pēc pieprasījuma TIMOCOM ir jānodrošina pārskats.

(4) Lietotājam nav tiesību uz regulārām konsultācijām par programmatūras tehnoloģiju, turpmāku atjauninājumu vai datu nesēju piegādi (it īpaši attiecībā uz pirmkodu), tiesību veikt reverso inženieriju, dekompilēt vai izmainīt programmatūru. Lietotājam ir aizliegts izmantot licencēto programmatūru turpmākai programmatūras tehnoloģijas izstrādei, mainīt versijas vai veidot kopijas trešo pušu, kā arī citu lietotāju labā. Katram izmantošanas veidam, neatkarīgi no tā, vai tā būtu kopiju veidošana, vai izmantošana paralēli vai pēc kārtas vairākās darba vietās vai vairākiem uzņēmumiem un/vai filiālēm, nepieciešams rakstisks papildu maksas licenču nolīgums. Licencē par pieteikšanos tīmeklī ir iekļauta autorizētā lietotāja viena piekļuve no deklarētās atrašanās vietas.

(5) Lietotājs sadarbības ietvaros nosūta datus TIMOCOM sistēmai. Tie ietver adresi, datus par līgumu un GPS koordinātas. Pamatojoties uz šo informāciju TIMOCOM varētu būt iespējams izdarīt secinājumus par lietotāja konkrētu saimniecisko darbību un attiecībām ar klientu, piem., lai identificētu konkrētus klientus. Šāda informācija tiek uzskatīta par komercnoslēpumu un tiks apstrādāta kā konfidenciāla, pat ja tā nav atzīmēta kā konfidenciāla.
Saskaņā ar tiesību aktiem datus var izmantot statistikas nolūkiem un mūsu klientu produktu uzlabošanai. TIMOCOM neizmantos datus, kas ievākti, izmantojot Marketplace, lai uzsāktu konkurējošas darbības kā loģistikas pakalpojumu sniedzējs, kravu ekspeditors vai pārvadājumu uzņēmums.

6. Garantija un atbildība

(1) Detalizēta informācija produkta aprakstos, brošūrās un lietotāju informācijas materiālos, ko piedāvājis TIMOCOM, atspoguļo nesaistošas rekomendācijas. Turpmāka TIMOCOM atbildība tiek izslēgta. TIMOCOM nekādā veidā negarantē citu Marketplace lietotāju ievadīto datu aktualitāti, precīzumu un pilnīgumu, kā arī negarantē programmatūras savietojamību ar lietotāja IT vidi vai izmantotajiem attālinātajiem datu pārraides pieslēgumiem. Lietotājs apliecina, ka sarežģītos tiešsaistes piedāvājumos, piemēram, Marketplace, vienmēr var būt kļūdas, kas ir atbilstoši jaunākajiem sasniegumiem. Tāpēc TIMOCOM negarantē kļūdu neesamību, kā arī pieejamību, un garantē vienīgi to, ka Marketplace nav tādu programmatūras defektu, ar kuriem līgumā noteiktā lietojamība nav būtiski ietekmēta. TIMOCOM ieguldīs komerciāli pamatotas pūles, lai padarītu Marketplace pieejamu bez būtiskiem pārtraukumiem.

(2) Hipersaišu izveide un no TIMOCOM tīmekļvietnes un platformām, izmantojot hipersaites, pieejamā informācija trešo pušu tīmekļvietnēs neietilpst līguma pakalpojumu apjomā. Šāda informācija arīdzan nekalpo par detalizētāku līgumā ietverto pakalpojumu un saistību aprakstu. Hipersaites un vietnes, kas pieejamas ar šo hipersaišu starpniecību, netiek pastāvīgi kontrolētas, līdz ar to TIMOCOM neuzņemas nekādu atbildību par šo vietņu saturu vai precizitāti.

Ja klients izvēlas iespējot, piekļūt vai lietot jebkādus trešo pušu produktus, lietojumprogrammas, pakalpojumus, programmatūru, tīklus, sistēmas, katalogus, tīmekļa vietnes, datubāzes vai informāciju (kopā "Trešo pušu produkti"), tad klienta piekļuve šādiem trešās puses produktiem un to lietošana ir pakļauta attiecīgā trešās puses pakalpojumu sniedzēja noteikumiem, atrunām un politikām. TIMOCOM neiesaka un neuzņemas atbildību vai saistības, kā arī nesniedz nekādus apliecinājumus, par nevienu šādu trešo pušu produktu aspektu. TIMOCOM nevar garantēt trešo pušu produktu pieejamību (vai nepārtrauktu pieejamību). TIMOCOM neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas patiešām vai šķietami radušies saistībā ar klienta šādu trešo pušu produktu aktivizēšanu, piekļuvi vai lietošanu vai saistībā ar klienta paļaušanos uz šādu trešo pušu produktu privātuma praksi, datu drošības procesiem vai citām politikām. Klients pilnībā atsakās celt jebkādas prasības pret TIMOCOM saistībā ar šādiem trešo pušu produktiem. "Embedded Components" (Iegultās komponentes) nozīmē trešo pušu produktus, lietojumprogrammas, pakalpojumus, programmatūru, tīklus, sistēmas, katalogus, tīmekļa vietnes, datubāzes un informāciju, kas iegūti vai atvasināti no trešās puses avota ārpus TIMOCOM un pieejami klientiem Marketplace.

(3) TIMOCOM nav atbildīgs par kaitējumu, ko dažādi lietotāji radījuši cits citam; arī tajos gadījumos, kad ir zaudēti dati vai notikusi to pārsūtīšanas kļūda, vai citā veidā. TIMOCOM nav atbildīgs par kaitīgu programmatūru vai programmu kodiem (vīrusiem, Trojas zirgiem, tārpiem utt.), kas ir nosūtīti uz Marketplace no lietotāju puses vai pārsūtīti piedāvājumu failu pielikumos, vai aprakstos un izplatās no tiem. Lietotājs ir tieši atbildīgs par to, lai viņš nepārsūtītu šādu kaitniecisku programmatūru.

(4) TIMOCOM nav ne līgumpartneris, ne starpnieks līgumos, kas tiek noslēgti ar Marketplace atbalstu, ne arī kādas ar to saistītas deklarācijas vēstnesis un izskaidrotājs. Līdz ar to TIMOCOM nekādā veidā negarantē pareizu apstiprināto līgumu apstrādi lietotāju starpā vai ekonomiska sekmīguma panākšanu, kā arī negarantē, ka varēs novērst pilnvarotu produktu nepilnvarotu pieeju datiem. Lietotājam rūpīgi un uz savu atbildību jāpārbauda dati un informācijas, ko viņš saņēmis no trešajām personām, pareizība. Ziņas no lietotājiem, kuras tiek sūtītas vai parādītas, izmantojot Marketplace, neatspoguļo TIMOCOM paziņojumus vai viedokļus, un TIMOCOM nedz tām piekrīt, nedz uzskata tās par savām. TIMOCOM negarantē, ka caur Marketplace nosūtīta ziņa vai paziņojums sasniedz tā galamērķi, vai arī ka lietotājs, kuram ziņa vai paziņojums ir adresēts, to saņem. Tāpat netiek garantēts, ka persona, kura ir norādīta kā ziņas vai paziņojuma sūtītājs vai saņēmējs, reāli ir attiecīgais sūtītājs vai saņēmējs.

(5) Lietotājs atlīdzina visus zaudējumus, kas rodas TIMOCOM dēļ tā, ka lietotājs nelieto Marketplace tā, kā norādīts šajā līgumā. TIMOCOM apņemas noslēgt atbilstošas vienošanās ar citiem lietotājiem un (pēc tam, kad primāri segtas TIMOCOM prasības par zaudējumu kompensāciju) iespējamo viena lietotāja zaudējumu kompensēšanas prasību gadījumā vēršas pret citu vainīgo lietotāju, lai segtu zaudējumus. Lietotājs atbrīvo TIMOCOM no visām zaudējumu kompensēšanas prasībām un sodiem, kas radušies citiem lietotājiem, iestādēm vai citām trešajām pusēm un kuru cēlonis ir tas, ka lietotājs ir piedāvājis vai sniedzis pakalpojumus, izmantojot Marketplace tādā veidā, kādam šim lietotājam nav nepieciešamo atļauju, apdrošināšanas, licences u.c. (vai to nav nepieciešamajā apmērā) vai kurš nevar tādu esamību pierādīt nedēļas laikā pēc TIMOCOM iesniegta pieprasījuma. Tas attiecas arī uz atbilstošo juridisko aizstāvību izmaksām. TIMOCOM nekavējoties infomēs lietotāju šādas prasības iesniegšanas gadījumā.

(6) Datu nepārsūtīšanas vai kļūdainas pārsūtīšanas risks pāriet uz lietotāju, tiklīdz kā dati atrodas ārpus TIMOCOM ietekmes sfēras.

(7) Šajā līgumā noteiktie atbildības ierobežojumi vai izņēmumi attiecībā uz lietotāja zaudējumiem nav piemērojami šādos gadījumos: 
a) TIMOCOM vai to pārstāvošo pušu tīšas vai rupjas neuzmanības dēļ; 
b) ja TIMOCOM vai tā pārstāvošo pušu vainas dēļ ir pārkāptas būtiskas līgumsaistības, kas tiek noteiktas saskaņā ar konkrētā līguma jēgu un mērķi vai kuru izpilde pirmām kārtām ļauj pienācīgi izpildīt līgumu un kuru izpildei var regulāri uzticēties;
c) ja TIMOCOM ir juridiski atbildīgs neatkarīgi no vainas, piemēram, saskaņā ar tiesību aktiem par atbildību par precēm, garantijas piešķiršanu, vai;
d) ja TIMOCOM vai tā pārstāvošās puses ir juridiski atbildīgas par nodarīto kaitējumu personas dzīvībai, ķermenim vai veselībai; 
(8) ja lietotājs ir uzņēmējs, TIMOCOM atbildība ir ierobežota līdz tālāk minētajiem līgumam raksturīgiem zaudējumiem, kas paredzami līguma noslēgšanas brīdī:
a) iepriekš 7. punkta a) apakšpunktā minētajos gadījumos, ja ir pieļauta rupja neuzmanība; 
b) iepriekš 7. punkta b) apakšpunktā minētajos gadījumos, ja ir pieļauta vienkārša neuzmanība. 
TIMOCOM ir atbildīgs par datu, programmu zudumu un to atjaunošanu, izmantojot Marketplace iepriekš minētā 7. punkta a) un b) apakšpunktā gadījumos tikai tiktāl, ciktāl lietotājs nevarēja izvairīties no šī zuduma, veicot atbilstošus piesardzības pasākumus, piemēram, regulāri veidojot datu rezerves kopijas.

(9) Marketplace komponentes, kas apzīmētas ar nosaukumu „BETA”, „BETA versija”, „prototips” vai „TIMOCOMLabs” („BETA component”), būtībā ir ikdienas lietošanai negatavi produkti; kaut arī tās var saturēt visas galvenās funkcijas, tomēr veiktspējas, savietojamības un stabilitātes ziņā ir iespējami ierobežojumi, jo pieredze rāda, ka pirms oficiālās publicēšanas nav iespējams simulēt visas aparatūras vai programmatūras vides un lietošanas nosacījumus. Līdz ar to TIMOCOM nodrošina šādas Marketplace BETA komponentes vienīgi nolūkā veikt nesaistošu testēšanu, kurai nepieciešami ziņojumi par lietotāju pieredzi. TIMOCOM nevar garantēt produkta īpašības vai smagu defektu neesamību. Lietotājs ņem vērā, ka TIMOCOM šajā ziņā neuzņemas atbildību par jebkādiem lietošanas pārtraukumiem, datu zudumu, zaudējumiem kļūdu dēļ vai kļūdu seku rezultātā, kā arī par lietotāja negūtu peļņu. Pirms Marketplace BETA komponentes uzstādīšanas un lietošanas lietotājam ir jāveic pilnīga vietējo sistēmu, tostarp datu, dublēšana. TIMOCOM saglabā tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma atsaukt vai pārtraukt šāda komponenta lietošanu.

(10) Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savu pieteikšanās datu lietošanu un datu pārsūtīšanu uz Marketplace, kā arī apņemas neveikt neatļautas darbības un nemēģināt nesankcionēti piekļūt informācijai pats vai ar trešās personas starpniecību, kā arī netraucēt Markpetplace sistēmu darbībai. Tādos gadījumos lietotājs apņemas segt visas radušās izmaksas, tostarp visus TIMOCOM izdevumus saistībā ar telpu un iekārtu pārbaudi un/vai visas izmaksas, kuras ir saistītas ar kļūmēm un bojājumiem, par ko ir atbildīgs lietotājs. Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt TIMOCOM par trešo pušu veiktu neatļautu piekļuvi, citiem datu drošības pārkāpumiem, kas tam ir zināmi vai par kuriem ir aizdomas, vai arī trešo pušu iespējamām prasībām saistībā ar lietotāja veiktu Marketplace izmantošanu vai lietotāja prasībām pret TIMOCOM, un lietotājam ir jāveic visas attiecīgās sadarbības darbības nekavējoties un bez maksas piemērošanas TIMOCOM, it īpaši, ja to pieprasa TIMOCOM un nepieciešamie pasākumi nepārsniedz saprātīgus centienus, lai nodrošinātu efektīvu tiesību aizsardzību.

(11) Lietotājs uzņēmumam TIMOCOM garantē, ka darbinieki, ko nodarbina lietotājs vai personas, kas strādā lietotāja uzdevumā, tiek nodarbinātas saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem likumā noteiktajiem nosacījumiem, un atbrīvo TIMOCOM no jebkādas atbildības, potenciāliem sodiem un izdevumiem, kas radušies no juridiskas aizstāvības saistībā ar šo jautājumu. Lietotājs apliecina uzņēmumam TIMOCOM, ka lietotājs vienmēr sniegs pakalpojumus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, un vienmēr to pierādīs, sniedzot attiecīgus pierādījumus pēc uzņēmuma TIMOCOM pieprasījuma.

(12) Visas ar šo punktu saistītās un pret TIMOCOM vērstās prasības par zaudējumu kompensāciju, kas ir balstītas uz Marketplace, zaudē spēku vienu gadu pēc licences piešķiršanas. Visas pārējās prasības par zaudējumu kompensāciju zaudēs spēku 2 gadus pēc to rašanās. TIMOCOM tīšas vai rupji nolaidīgas rīcības gadījumā ir spēkā tiesību normas.

7. Sūdzības


(1) Ja TIMOCOM saņem informāciju par lietotāju, saskaņā ar kuru lietotājs nav ievērojis tā pienākumus, kas minēti līgumā par kravu, šajā līgumā vai jebkurā piemērojamā tiesību aktā (tālāk tekstā — Sūdzība), TIMOCOM ir tiesības, bet ne pienākums, nosūtīt šīs sūdzības, minot vai neminot sūdzības iesniedzēju, attiecīgajam lietotājam, vai pēc uzklausīšanas un sūdzības izskatīšanas, — citiem lietotājiem.

(2) Lietotājam, pret kuru vērsta apsūdzība (tālāk tekstā — attiecīgā persona), ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc sūdzības paziņojuma saņemšanas rakstiskā veidā izklāstīt savu viedokli par sūdzības saturu TIMOCOM un atspēkot sūdzību vai vismaz pamatot, kāpēc viedokļa izklāstam ir nepieciešams vairāk laika.

(3) Ja ietekmētajai pusei savā viedokļa izklāstā neizdodas atspēkot sūdzībā uzrādītos pārmetumus par pienākumu nepildīšanu, TIMOCOM ir tiesības (bet ne pienākums) pieprasīt lietotājam apmierināt sūdzību vienas papildu nedēļas laikā. Terminētais sūdzības apmierināšanas pieprasījums nav nepieciešams, ja TIMOCOM, ņemot vērā apstākļus, nesaskata vajadzību dot papildu laiku.

(4) Tiesības, kas izklāstītas iepriekšminētajos punktos — 2. un 3. — par lietotāja tiesību bloķēšanu vai atcelšanu, pastāv tikai un vienīgi TIMOCOM interesēs. Ja TIMOCOM neizmanto šīs tiesības, atbildība attiecībā uz citiem lietotājiem tiek izslēgta.

(5) TIMOCOM nav pienākuma pārbaudīt saņemtās sūdzības.

(6) Lietotājs norīko kvalificētu kontaktpersonu, kura ir pilnvarota pieņemt visus ar līgumu saistītos lēmumus, kā arī saņemt un sagatavot deklarācijas. TIMOCOM ir tiesības, bet ne pienākums, noraidīt deklarācijas, ko iesniedz citas personas no lietotāja uzņēmuma.

8. Ārkārtas izbeigšana, licences darbības ilgums, vispārīgi noteikumi


(1) Lietošanas tiesību ilgums ir atkarīgs no individuāli saskaņotas licences. Bezmaksas testa fāzes ietvaros abpusēji ir spēkā tūlītēja līguma izbeigšanas iespēja.

(2) Katram no līdzējiem ir tiesības uz šī līguma ārkārtas izbeigšanu, negaidot līguma izbeigšanas paziņojuma termiņu, ja ir svarīgs iemesls. Ir jābūt svarīgam iemeslam, lai TIMOCOM izbeigtu līgumu — it īpaši tad, ja:
a) lietotājs ir kļuvis maksātnespējīgs vai pastāv maksātnespējas risks;
b) lietotāja maksātnespējas procedūras uzsākšana ir atteikta aktīvu nepietiekamības dēļ vai lietotājam ir jāsniedz ar zvērestu apliecinātas rakstveida liecības;
c) lietotājs ir apzināti pārkāpis šos noteikumus un nosacījumus, kas apdraud līguma mērķa sasniegšanu vai kas dod tiesības bloķēt lietošanas tiesības atbilstoši 3. punktam. 4. vai 5. apakšpunktam;
d) lietotājs ilgāk nekā 14 kalendārās dienas kavē maksājumu, kas atbilst vismaz viena mēneša lietošanas maksas apmēram vai vismaz 2 secīgus maksājuma datumus
e) salīdzinājumā ar līguma noslēgšanas brīdi ieinteresēto personu sastāva proporcijas mainās par 25 % vai vairāk, kā arī tad, ja uzņēmumu juridiski pārstāv citas personas,
f) lietotājs, viņa likumiskie pārstāvji vai filiāles sāk konkurēt ar TIMOCOM.

(3) Lietošanas tiesības ir spēkā no brīža, kad tās aktivizējis TIMOCOM, un izbeidzas vienlaicīgi ar līgumattiecību izbeigšanos.

(4) Līdz ar līguma izbeigšanos programmatūras lietotājs, kurš to ieguvis no TIMOCOM, nepatur nekādas tiesības uz programmatūru, un tam nekavējoties un pilnībā jāpārtrauc tās lietošana un tā jāizdzēš, ar nosacījumu, ka tiek izslēgtas visas saglabāšanas tiesības, un lietotājam ir jāatturas no turpmākas Marketplace izmantošanas. Tāpat lietotājam ir jāizbeidz turpmāka datu nodrošināšana, izmantojot iepriekš saskaņoto saskarni.

(5) Ja lietotājs ir uzņēmējs, juridiska persona saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai īpašs fonds saskaņā ar valsts tiesību aktiem Vācijas Civilkodeksa (BGB) 310. panta 1. apakšpunkta 1. punkta izpratnē vai tam nav vispārīgas jurisdikcijas vietas Vācijā, Diseldorfa tiek noteikta par darbības un jurisdikcijas vietu. Piemērojami Vācijas normatīvie akti, izņemot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

(6) Ja TIMOCOM lietotājam iesniedz šī līguma vai to daļu tulkojumu, tikai vācu valodas versija ir saistoša un noteicošā, ja attiecīgajā tulkojumā sastopamas pretrunas vai atkāpes no teksta redakcijas vācu valodā.

(7) Ja atsevišķi šo noteikumu un nosacījumu punkti zaudē spēku, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību. Spēku zaudējušo nosacījumu jāaizvieto ar jaunu spēkā esošu noteikumu, kas pēc iespējas atbilstošāk izpilda to pašu nolūku kā spēku zaudējušais nosacījums.

9. Datu aizsardzība

(1) Lietotājs piekrīt, ka TIMOCOM apstrādā viņa tehniskos datus viņa identificēšanas un piesaistes nolūkā, datu drošībai un datu pārsūtīšanas uzlabošanai. Atkarībā no gala ierīces tas var ietvert anonīmus datus, tādus kā izmantotā operētājsistēma, ekrāna izšķirtspēja, pārlūkprogramma, procesora identifikators un ātrums, fiziskā atmiņa, kā arī dati, kas ļauj identificēt lietotāja identitāti, tādi kā IP adrese, MAC adrese, ierīces ID, domēna DNS, uzstādīšanas ceļš, lietotāja ID, valodas iestatījumi, sīkfaili un telemātikas dati.
Ja lietotājs uzstāda un lieto Marketplace, TIMOCOM apstrādā tādus personas datus kā lietotāja vārds, uzvārds, uzruna, e-pasta adrese, kontaktinformācija, piešķīrums lietotāja uzņēmumam un norādītās valodas prasmes, ievaddati, ziņojumi, kā arī informācija, ko lietotājs savā profilā pats dara pieejamu trešajām pusēm, vai arī lietojot Marketplace lietotnes iespējas. TIMOCOM šos datus izmanto šādiem nolūkiem:
- nolīgtā pakalpojuma nodrošināšanai un uzturēšanai;
- lietotāja uzsākto darījumu veikšanai; 
- lietotāja identitātes pārbaudei;
- šo lietošanas nosacījumu izpildes nodrošināšanai;
- juridisko saistību vai noteikto oficiālo vai tiesas noteikto prasību izpildei.
Šo datu saglabāšanas periods ir atkarīgs no attiecīgā līguma ilguma un mērķa, izņemot gadījumus, ja pastāv datus apstrādājošās puses prioritāras intereses vai tiesiski pienākumi datus saglabāt.

(2) Lietotājs apliecina piekrišanu tam, ka TIMOCOM apstrādā viņa uzņēmējdarbības datus līguma noslēgšanai un izpildes gaitai un iegūst informāciju par viņiem no atzītām kredītreitingu aģentūrām.

(3) Lietotājs piekrīt, ka TIMOCOM apstrādā un nosūta personas datus meitasuzņēmumiem vai partnersabiedrībām, lai izpildītu licences līgumā noteikto vai ar lietotāju saistītos pakalpojuma pasūtījumus. Šie dati var mainīties un pašlaik ir šādi: 
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; 
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; 
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., CPI City Center, Špitálské nám. 3517/1a, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Šie uzņēmumi apstrādā lietotāja datus tikai TIMOCOM vārdā, saskaņā ar TIMOCOM norādēm un vienošanos par atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Personas datu nosūtīšana trešajām personām var notikt tad, ja tiek piemērotas tiesību aktu prasības un/vai valsts iestādes vai tiesas rīkojumi, un, lai novērstu vai cīnītos pret nelikumīgām darbībām vai šo licences noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem. Personu neidentificējošus datus, kā, piemēram, anonimizētus datus vai datus, kas ir paredzēti trešajām personām, lai nodrošinātu līguma izpildi, TIMOCOM var uzglabāt un apstrādāt, kā arī nosūtīt trešajām personām.

TIMOCOM ir veicis piesardzības pasākumus, izmantojot tehniskas aizsardzības pasākumus un attiecīgus līgumnoteikumus ar katru lietotāju, lai nodrošinātu, ka Marketplace dati netiek izmantoti nekādiem citiem mērķiem, izņemot tos, kas ir norādīti šajā līgumā vai nodoti trešajām pusēm. Saskaņā ar pašreizējo tehnoloģiju stāvokli nav iespējams panākt 100 procentu iespējamību, ka lietotājs nenodos datus trešajām pusēm, tādējādi pārkāpjot līguma nosacījumus. Lietotājam jāņem vērā šie apstākļi un nekavējoties jāinformē TIMOCOM uzreiz pēc tam, kad ir atklājis šādu atgadījumu.

(4) Lietotājam ir vis-à-vis tiesības jebkurā brīdī bez maksas saņemt informāciju par viņa saglabātajiem personas datiem, kā arī tiesības šos datus labot vai dzēst, ierobežot to apstrādi vai iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības apskatīt savus datus gadījumā, ja tiek ievērotas attiecībā uz attiecīgo datu aizsardzību spēkā esošās prasības. Lietotāji var iesniegt jautājumus par savām tiesībām un jebkurā laikā iesniegt paziņojumu par tiesību atsaukšanu, vai ierobežot personas datu apstrādi:

TIMOCOM GmbH
Data Protection Officer
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
e-pasts: datenschutz(at)timocom.com

Šāda atsaukšana vai ierobežošana neiespaido līguma spēkā esamību vai lietotāja maksājumu saistības. Lietotājs apliecina, ka šādas atsaukšanas vai ierobežošanas rezultātā TIMOCOM, iespējams, vairs nevarēs turpināt nodrošināt Marketplace. 

Tajā pašā laikā lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas ir atbildīga par TIMOCOM. Ziemeļreinas-Vestfālenes Valsts datu aizsardzības un informācijas brīvības speciālists (North-Rhine Westfalia State Data Protection and Freedom-of-Information Officer): www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Lietotājs ir atbildīgs par to, lai garantētu, ka Marketplace tiek lietots saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, kuri reglamentē datu aizsardzību. Lietotājs, apstrādājot datus ar Marketplace, apņemas ievērot visas spēkā esošās datu aizsardzības prasības saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Lietotājs apņemas nodrošināt TIMOCOM pret visu veidu prasījumiem/pretenzijām saistībā ar datu aizsardzību reglamentējošajos tiesību aktos un līgumos, kā arī citos tiesību aktos izvirzīto prasību neievērošanu.

6) Lietotājs pirms Marketplace lietošanas uzsākšanas informē visas iesaistītās personas, kuras ir ietekmējusi tās lietošana, par tā sniegtu piekrišanu atļaut TIMOCOM veikt datu apstrādi, par apstrādāto datu veidu, apstrādes nolūku un ilgumu, par datu apstrādē iesaistītiem uzņēmumiem un par datu pārsūtīšanas izbeigšanas nosacījumiem. Ciktāl uz lietotāju attiecināmās likumdošanas ietvaros ir noteikta nepieciešamība saņemt visu ar Marketplace ietekmēto personu piekrišanu, lietotājs nodrošina, ka visas nepieciešamās piekrišanas vai likumdošanā atļautie alternatīvie dokumenti (piemēram, uzņēmuma vienošanās) ir pieejami rakstiskā formā. Lietotājam ir pienākums uzglabāt atbilstošus pierādījumus divus gadus pēc līguma darbības beigām un pēc pieprasījuma dokumentu oriģinālus nodot TIMOCOM.

(7) TIMOCOM norāda, ka saskaņā ar Vācijas likuma „Par datu aizsardzību” (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) 31. pantu dati par parādniekiem, kas nepilda savas no līgumattiecībām izrietošās maksājumu saistības, var tikt nodoti „SCHUFA Holding AG”, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, savukārt līgumsaistības parādu un par sniegtajiem nesaņemto maksājumu dēļ var tikt izbeigtas bez brīdinājuma pat tad, ja to samaksa jāveic paziņojumā noteiktajā apmaksas termiņā. Papildu informāciju par SCHUFA varat iegūt www.meineSCHUFA.de.

§1 Izpilde


1. TIMOCOM GmbH nodarbojas tikai un vienīgi ar atbalsta sniegšanu klientam tā rēķinu neto summu iekasēšanai. TIMOCOM pēc saviem ieskatiem un saprātīgā veidā pieprasīs parādniekam paskaidrojumus un veikt nesamaksātā rēķina summas apmaksu.

2. TIMOCOM negarantē panākumus savas intervences rezultātā.

3. Jebkādi parādnieka maksājumi, ieskaitījumi vai uzrēķini, kas notikuši pēc intervences ir uzskatāmi par minētās intervences panākumu, izņemot gadījumu, kad klients 2 nedēļu laikā pēc paredzētā maksājuma termiņa pierāda TIMOCOM, ka prasība pret parādnieku nav dzēsta. Klientam ir pienākums 3 dienu laikā informēt par saņemtajiem maksājumiem, kredītnotām vai atlīdzinājumiem pret TIMOCOM.

4. Klientam jebkurā laikā paliek tiesības veikt papildu darbības parāda piedziņai.

§2 Atlīdzība


1. Tiek slēgta vienošanās par 25.00 € apstrādes maksu. Veiksmīga iznākuma gadījumā TIMOCOM iekasēs no klienta maksu atkarībā no darbības rezultāta. Šajā prēmijā jau ir iekļauta maksa par izskatīšanu. Saskaņā ar RVG regulējošajiem likumdošanas aktiem (Vācijas likumu par atlīdzību juristiem) attiecīgā ar sniegumu saistītā atlīdzība tiek noteikta, pamatojoties uz TIMOCOM starptautiskajā parādu piedziņas dienestā sniegto informāciju par valūtām un prasību summām.

2. Ja pieprasījuma apstrāde tiek pārtraukta, jo nav panākumu, vai dēļ iemesliem, par kuriem TIMOCOM nav atbildīgs, TIMOCOM saglabā tiesības pieprasīt nolīgto atlīdzību par pakalpojumiem, kas sniegti līdz šim momentam.

3. TIMOCOM patur tiesības iekasēt rēķina summu kopā ar citu rēķinu summām, ja klients sadarbības ietvaros jau ir izdevis TIMOCOM pilnvarojumu veikt tiešo debetu. Klients līdz ar to pilnvaro TIMOCOM ieturēt jebkuras neapstrīdētas summas no minētā konta.

§3 Darbības ilgums


1. Klienta pieprasījumam jābūt spēkā vismaz 3 darba dienas. Līgums stājas spēkā, kad pieprasījums ir apstiprināts no TIMOCOM puses. Apstiprinājumam nav jābūt kādā īpašā formā, un pieprasījums uzskatāms par akceptētu arī pēc noklusējuma. Vienošanās uzskatāma par akceptētu no TIMOCOM puses jo īpaši tad, ja TIMOCOM ir sācis pamatotības izskatīšanu vai var pierādīt, ka šajā laikā veicis darbības parāda piedziņai.

2. Klientam ir tiesības atcelt pasūtījumu, 2 nedēļas iepriekš brīdinot. Ja jebkādas darbības pret parādnieku jau tikušas veiktas, klientam ir pienākums informēt TIMOCOM par izpildītiem maksājumiem šādu darbību rezultātā, un TIMOCOM patur tiesības saņemt norunāto atlīdzību.

3. Abiem līdzējiem ir tiesības izbeigt līgumu, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj vienošanās noteikumus.

4. Ja klients sakarā ar intervences uzdevumu zaudē vai izbeidz savu klienta statusu pie TIMOCOM, klientam un TIMOCOM ir tiesības nekavējoties izbeigt līguma darbību.

5. Ja parādu piedziņas pasākumu ietvaros kļūst skaidrs, ka parāds, visticamāk, ir neatgūstams, intervences pasākumi ir pārtraucami un par minēto informējams klients. Parāds uzskatāms par neatgūstamu jo īpaši tad, ja trešās puses to apstrīd, noraida, par to paredzama tiesvedība, tas ir nodots piespiedu izpildei, apgrūtināts ar trešo pušu prasībām vai parādnieks ir maksātnespējīgs. Šādā situācijā līgumam nav spēka no tā izbeigšanas brīža.

6. Klientam ir pienākums atbalstīt TIMOCOM darbības, sniedzot atbilstošu informāciju. Ja TIMOCOM, neskatoties uz veiktiem pieprasījumiem, 14 dienu laikā tomēr nesaņem vajadzīgo informāciju, lai apstrādātu pasūtījumu, TIMOCOM ir tiesības pārtraukt pasūtījuma izpildi un aprēķināt pamata komisijas maksu vai efektīvas izpildes bonusu līdz attiecīgajam brīdim.

§4 Atbildība


1. TIMOCOM atbildība par klientam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies līguma apstiprināšanas vai izpildes rezultātā, iestājas:
a) ja tos izraisa apzināta vai rupji pārkāpjoša rīcība no TIMOCOM vai tā pārstāvju puses,
b) par pārkāpumu atzīstamas būtisku līgumā noteikto saistību neievērošanas gadījumā no TIMOCOM vai tā pārstāvju puses, kas apdraud līguma mērķa sasniegšanu,
c) ja iestājas TIMOCOM atbildība krāpnieciska nolūka dēļ vai piešķirot garantiju,
d) ja iestājas TIMOCOM atbildība saskaņā ar obligāti piemērojamiem tiesību aktiem, piemēram, likums par produkta drošumatbildību ("Product Liability Act") vai
e) ja iestājas
TIMOCOM vai tā pārstāvju juridiskā atbildība par apdraudējumu cilvēka dzīvībai, ekstremitātei vai veselībai.

2. Ja lietotājs ir uzņēmējs, TIMOCOM atbildība aprobežojas ar tādu līgumisko kaitējumu, kas paredzēts līguma noslēgšanas brīdī:
a) iepriekš 1. punkta a) apakšpunktā minētajos gadījumos - rupjas nolaidības pārstāvju rīcības dēļ,
b) iepriekš 1. punkta b) apakšpunktā minētajos gadījumos - vienkāršas nolaidības gadījumā.

3. Klientam jānodrošina, ka maksājamā summa ir sedzama nekavējoties un neapstrīdama un ka TIMOCOM saņem visus nepieciešamos dokumentus informāciju. Tiek norādīts uz uzmanības pievēršanu faktam, ka klientam ir tiesības likt parādniekam segt efektīvas parāda piedziņas izpildes bonusu tikai tad, ja parādnieks kavē saistību izpildi un ja saskaņā ar spēkā esošu likumdošanu tam ir pienākums šo bonusu apmaksāt. Klientam pašam šāda izdevumu kompensācijas prasība jāpiestāda parādniekam.

4. TIMOCOM patur tiesības pēc procesa izbeigšanas iznīcināt visus dokumentus, kas nav jāuzglabā saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām.

§5 Citi noteikumi


1. Visām vienošanām jābūt noslēgtām rakstiskā formā.

2. Ja klients nav uzskatāms par patērētāju, par līguma izpildes un jurisdikcijas vietu uzskatāma Diseldorfa, Vācija. Attiecībā uz nolīgumiem ir piemērojami Vācijas normatīvie akti.

3. Ja kāds no šī līguma nosacījumiem zaudē spēku vai nav piemērojams, tas neietekmē citu nosacījumu un noteikumu spēkā esamību. Līdzēji apņemas aizstāt spēku zaudējušu nosacījumu ar jaunu spēkā esošu noteikumu, kas pēc iespējas atbilstošāk izpilda to pašu nolūku kā spēku zaudējušais nosacījums.

Statuss: 01.01.2024

Uz sākumu