Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Sazinieties ar galveno biroju

+48 67 352 59 36

+48 67 352 59 91

sales.lv@timocom.com

1. Vispārīgā informācija

(1) Šeit izklāstītie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz visām piegādēm un pakalpojumiem šajās līgumattiecībās. Lietotāja noteikumi un nosacījumi nav saistoši arī tad, ja TIMOCOM tieši pret tiem neiebilst.

(2) TIMOCOM patur tiesības mainīt vai papildināt šos noteikumus un nosacījumus katra norēķina perioda beigās. TIMOCOM apņemas informēt lietotāju par izmaiņām, iekļaujot skaidru izklāstu uz rēķina veidlapas vai platformā. Uzskatāms, ka lietotājs mainītajiem noteikumiem un nosacījumiem piekrīt, ja neiebilst pret tiem nekavējoties, taču ne vēlāk kā 1 mēneša laikā. Ja rēķina apmaksa tiek veikta bez iebildumiem, uzskatāms, ka lietotājs ir izteicis piekrišanu.

(3) Lai skaidrojumi saistībā ar līgumu, tā papildinājumi un grozījumi stātos spēkā, tie jānoformē rakstveidā. Līdzēji vienojas, ka gadījumos, kad programmatūru tiek ļauts lietot trešajai personai, otrs līdzējs dod šim lietotājam atļauju saņemt un nosūtīt TIMOCOM deklarācijas.

(4) Ja šajā līgumā minētas personas (piemēram, lietotāji), izmantotais apzīmējums (piemēram, “viņš”) attiecas gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm, t. i., uz abu dzimumu pārstāvjiem.

2. Līguma priekšmets

TIMOCOM piešķir lietotājam pieejamās lietotāju platformas lietošanas tiesības (licenci), periodiski par to saņemot atlīdzību. Licences darbības joma būs atkarīga no atsevišķais līgums. TIMOCOM lietotājam piekļuvi šai lietotāju platformai ("platforma") pēc saviem ieskatiem var nodrošināt, izmantojot instalējamu programmatūru ar lietotājvārda un paroles kombināciju, vai savienojumu ar lietotāja rīcībā esošu aparatūru un programmatūru. Šīs platformas darbību nodrošina internetam pieslēgti serveri, un piekļuve ir iespējama, izmantojot tikai tiešsaistes pieslēgumu.

Izņēmums ir periodi, kuros TIMOCOM izmantotie serveri nav pieejami tehnisku vai citu no TIMOCOM neatkarīgu iemeslu dēļ vai tāpēc, ka TIMOCOM veic serveriem nepieciešamo apkopi, lai turpinātu nodrošināt līgumpakalpojumu, kā dēļ var nebūt iespējams izvairīties no traucējumiem, piekļūstot serverim, pašreizējo tehnoloģisko iespēju dēļ. TIMOCOM apņemas veikt plānojamos apkopes darbus un jauninājumus laikā līdz 7.30 vai pēc 18.00 (pēc Centrāleiropas laika / pēc Centrāleiropas vasaras laika), un jebkurā diennakts laikā nedēļas nogalēs.

(2) Ja TIMOCOM nodrošina lietotājam piekļuvi platformai, izmantojot programmatūru, tas var tikt realizēts pēc tā ieskatiem, piem., reģistrējoties tiešsaistē ar lietotājvārdu un paroli vai, iespējams, izmantojot lejupielādes piedāvājumu mājaslapā www.timocom.com, Apple® App Store®, Google Play™ u.tml. Programmatūras lejupielāde un instalācija neietilpst TIMOCOM sniegtajā pakalpojumā, un tā lietotājam ir jāveic patstāvīgi, pašam uzņemoties visu atbildību.

(3) Tehniskā nodrošinājuma un programmatūras datu pārraides savienojumu izvēli, iegādi un lietošanu veic tikai lietotāji, risku uzņemoties pašiem.

(4) TIMOCOM ir tiesīgs veikt izmaiņas savos izstrādājumos, turpinot tos izstrādāt un optimizēt tiktāl, ciktāl tas neierobežo to būtiskākās darbības iespējas.

(5) TIMOCOM var lietotājam platformā nosūtīt paziņojumus par piedāvājumiem, saņemtajām ziņām vai darījumiem. TIMOCOM patur tiesības ierobežot šādu ziņu skaitu, rādīšanas laiku un uzglabāšanas ilgumu.

3. Lietošanas tiesības

(1) Ar šo līgumu piešķirtās lietošanas tiesības piemērojamas tikai individuāli nolīgtam TIMOCOM lietotāju platformas lietotāju piekļuves vienību (TIMOCOM Accounts) skaitam klienta filiālēs, pašnodarbinātās personas vai pakļautās personas darbībām, un šīs tiesības nav nododamas trešajām personām vai citām filiālēm.

(2) Lietošanas tiesības attiecas tikai uz nozarei specifisku datu ievadi vai pieprasīšanu ierastā uzņēmējdarbības gaitā. Norādītajai informācijai jābūt patiesai un tā jāapstiprina pēc TIMOCOM pieprasījuma. Nav atļauta datu lietošana šādiem nolūkiem un saturam:
a) Nevēlamas ziņas (piemēram, surogātpasts, masveida pieprasījumi, vispārīga reklāma un vispārīgi piedāvājumi).
b) Pretlikumīgi nolūki, nepareiza informācija, maldināšana vai viltus.
c) Tiesību (piemēram, personīgo tiesību, intelektuālā īpašuma tiesību vai trešo personu privāto sfēru) pārkāpumi.
d) Datu apkopošanas organizēšana — it īpaši tad, ja tos iespējams izmantot cita lietotāja profila izveidei.
e) Gala ierīce vai šīs programmatūras funkcionalitāti ietekmējoša programmkoda ievade.
f) Saturs, kas, piemēram, kaitē, traucē vai negatīvi ietekmē TIMOCOM vai trešās personas (piemēram, aicinājumi boikotēt, ķēžu vēstules, uzmākšanās, draudi, apvainojumi, neslavas celšana, diskriminācija, necieņas izrādīšana, kaitējums uzņēmējdarbībai, seksuāla rakstura piezīmes, rupjības, vardarbība vai kailums.
g) Saturs, ar kuru tiek pārkāpti spēkā esošie likumi vai vispārpieņemtās morāles normas, kā arī lietotājam nav atļauts sūtīt.

(3) Platformā pieejamos datus var iegūt tikai ar esošo eksportēšanas vai drukāšanas funkciju. Lai programmatūru izmantotu automātiski, vajadzīga TIMOCOM rakstiska piekrišana. Platformas lietošanas automatizācijai - neatkarīgi no tā, vai tiek lietota saskarne, ārēja programmatūra, roboti, skripti vai citi līdzekļi, kuri ir atšķirīgi no tradicionāli lietoto pārlūkprogrammu (piemēram, Chrome™, Firefox® vai Internet Explorer) standarta - ir nepieciešama TIMOCOM rakstiska piekrišana. Uz visiem TIMOCOM piedāvājumiem, kas nodrošina lietošanu neierobežotā apjomā par fiksētu cenu, ir attiecināms godīgas lietošanas princips. Ievērojot šo principu, TIMOCOM paredz nodrošināt taisnīgu un augstas kvalitātes lietošanu visiem lietotājiem. TIMOCOM tādējādi patur tiesības veikt attiecīgus pasākumus nolūkā ierobežot lietotājam piešķirtās lietošanas tiesības, ja lietotājs TIMOCOM resursus izmanto tā, ka pieejamās serveru jaudas, joslu platumi vai atmiņas apjomi tiek izmantoti veidā, ka tam ir vairāk nekā tikai maznozīmīga negatīva ietekme. Šādi ierobežojumi var tikt noteikti, piemēram, ierobežojot vienā kontā veikto pieprasījumu vai darījumu skaitu minūtē vai atmiņas apjomu, u.tml.

(4) TIMOCOM patur tiesības pārtraukt lietotāja savienojumu ar lietotāju platformu un dzēst datus, ja šādi var izbeigt vai izvairīties no tiesību normu pārkāpuma vai negodprātīgas prakses. Tas pats piemērojams arī tad, ja lietotājs TIMOCOM programmatūru, lietojumprogrammu vai platformu apdraud no tehniskā viedokļa.

(5) Ja lietotājs neizpilda kādu no līgumsaistībām, īpaši saistības saskaņā ar 3. punkta 1. vai 2. apakšpunktu, 4. punkta 1. vai 5. apakšpunktu vai 7. punkta 2. vai 3. apakšpunktu, vai viņš turpina pārkāpt līgumā noteikto pēc tam, kad ticis brīdināts, TIMOCOM ir atbrīvots no savām pakalpojuma sniegšanas saistībām (“bloķēšana”), bet saglabā tiesības saņemt atlīdzību.

(6) Jebkurā līguma 3. punkta 1. vai 2. apakšpunkta vai 5. punkta 2., 4. vai 5. apakšpunkta pārkāpuma gadījumā lietotājam jāmaksā līgumsods divpadsmit nolīgto mēneša maksu apmērā. Lietotāja pienākums ir nodrošināt pierādījumus tam, ka pārkāpums ir nebūtisks.

3a. TC Profile® lietošanas tiesības

(1) Saskaņā ar vienošanos lietotājam platformā ir nodrošināta piekļuve TC Profile® datubāzei. Lietojot šo datubāzi, lietotājs var pieprasīt un aplūkot trešo personu uzņēmumu datus.

(2) TC Truck&Cargo® licences lietotāji var papildus ievadīt savus uzņēmumu datus trešajām personām apskatei un informēšanai. Lietotāji iegūst piekļuvi trešo pušu uzņēmuma papildu datiem pēc sava uzņēmuma detalizētu datu ievadīšanas.

(3) Datubāze paredzēta lietošanai ikdienā, lai nodrošinātu parasto saimniecisko darbību. Saskaņā ar autortiesību likumu aizliegta gan visas datubāzes, gan būtisku tās daļu kopēšana.

(4) Informācija pastāvīgi jāatjaunina. TIMOCOM uzzinot, ka lietotāja sniegtā informācija ir nepilnīga vai nepareiza, TIMOCOM par šo kļūdu var paziņot lietotājam. Ja lietotājs nenodrošina, ka informācija ir pilnīga, vai nesniedz pareizu informāciju 7 dienu laikā pēc paziņojuma no TIMOCOM saņemšanas, TIMOCOM saskaņā ar lietotāja pilnvarojumu var (taču tam nav pienākums) labot informāciju vai nodrošināt tās pilnīgumu lietotāja vārdā un uz lietotāja atbildību saskaņā ar informāciju, kas par uzņēmumu pieejama komercreģistrā.

(5) Ja tiek pārkāpts 3. un 4. apakšpunktā noteiktais, TIMOCOM patur tiesības bloķēt lietotāja datus, kā arī lietotāja piekļuvi datubāzei.

(6) Līgumattiecības sākas ar rakstisku piekrišanu vai licences nolīguma parakstīšanu; abi līdzēji bez iemeslu norādīšanas līgumu var izbeigt, noteiktajā kārtībā par to paziņojot 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām. Šī līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un tad, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3b. TC Truck&Cargo® lietošanas tiesības

(1) Saskaņā ar vienošanos platforma ļauj lietotājam, izmantojot TC Truck&Cargo® aplikāciju, ievadīt transporta un kravu piedāvājumus, kā arī meklēt starptautiskajiem kravu autopārvadājumiem piedāvāto transportu un kravas. Turklāt, platforma ļauj lietotājam piedāvāt un pārbaudīt uzglabāšanas iespējas noliktavās.

(2) Novecojuši dati jāizdzēš nekavējoties. Ievadei jābūt veiktai pilnīgi, parastā rakstā bez papildu atstarpēm vai citām rakstzīmēm, kas paredzētas izcelšanai, kā arī attiecīgajos ievades laukos jānorāda atbilstošie dati. TIMOCOM patur tiesības automātiski izdzēst visus ievadītos datus, kas neatbilst šiem kritērijiem un/vai specifikācijai, kas izklāstīta 3. punkta 2. apakšpunktā.

(3) Līgumattiecības sākas ar rakstisku piekrišanu vai licences nolīguma parakstīšanu, un tās var pārtraukt noteiktajā kārtībā bez vajadzības norādīt iemeslus, otram līdzējam iesniedzot atbilstošu paziņojumu 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām. Šī līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un gadījumā, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3c. TC eMap® lietošanas tiesības

(1) TC eMap® ļauj lietotājam nolīgtajā apjomā pārsūtīt datus kartes attēlošanai un maršruta aprēķinam tiešsaistē. Visas attēlotās kartes - tieši tāpat kā visas tradicionālās kartes - ir pakļautas nepārtrauktām izmaiņām un nekad pilnīgi neatspoguļo faktisko situāciju. Tāpēc TIMOCOM neatbild par attēloto karšu vai citu datu precizitātes nodrošināšanu. TIMOCOM pakalpojuma saistības paredz tikai datu nodrošināšanu, apstrādi un attēlošanu lietotājam.

(2) TC eMap® esošo datu un informācija avots ir trešās personas. Tāpēc TIMOCOM, piegādei notiekot nepareizi vai novēloti, patur tiesības izbeigt līgumu, ja vien lietotājs nevar pierādīt TIMOCOM vainu.

(3) TC eMap® meklēšanas laikā spēj noteikt mērķu svarīguma prioritāti atkarībā no atrašanās vietas vai ievadītā pasta indeksa. Tas nozīmē, ka iespējami meklēšanas rezultāti ar dažādiem vietu nosaukumiem un vairākiem galamērķiem. TIMOCOM neatbild par programmas automātisku un pareizu vēlamā galamērķa izvēli. Tāpat TIMOCOM negarantē, ka attiecīgie dati, piemēram, pasta indeksi, ielu nosaukumi vai cita papildu informācija ir precīza un pilnīga. Kartes ir pakļautas nepārtrauktām izmaiņām atbilstoši jaunākajai tehnoloģijai. Ne uz kartēs norādīto informāciju, ne uz to nekļūdīgumu, ne arī uz citām to īpašībām neattiecas nekāda garantija.

(4) Kartogrāfisko materiālu un citus saistītos datus (satelītattēlus, informāciju par ceļu nodokļa maksām, satiksmes ierobežojumiem, noderīgajām vietām u.tml.) nodrošina licences devēji. Kartes, saistītie dati un funkcijas ir aizsargātas ar autortiesībām, un tās/tie ir tikai TIMOCOM un/vai tā licences devēju un partneru īpašums; tās aizsargā starptautiski līgumi un citi tās valsts tiesību akti, kurā tās izmanto. TIMOCOM nodrošina lietotājam citiem nenododamu, neekskluzīvu apakšlicenci lietot tādas kartes, kādas izmantotas TIMOCOM izstrādājumos, tikai iekšējai (sava uzņēmuma ietvaros) lietošanai. Lietotājam nav atļauts kopēt, dalīt, iegūt vai mainīt šīs kartes, vai radīt no tām atvasinātus izstrādājumus. Lietotājam nav atļauts iegūt pirmkodu, avota failus vai vispārējo šo karšu struktūru nedz daļēji, nedz pilnīgi, vai arī mēģināt to paveikt, mainot konstrukciju, dalot, dekompilējot vai citos veidos. Lietotājs nedrīkst izmantot šos izstrādājumus pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu darbībā vai citiem tādiem ar karšu apstrādi saistītiem mērķiem, ko veic citas fiziskas vai juridiskas personas. Lietotājs neiegūst nekādas īpašumtiesības; tās visas pilnībā paliek licences devēju īpašumā. Norādes uz autortiesībām, informāciju par avotu vai kādu no īpašumtiesību nosacījumiem nedrīkst mainīt, slēpt vai dzēst.

(5) Ja piegādātāji (trešās personas) paaugstina TIMOCOM tās cenas, kas bija spēkā, noslēdzot šo līgumu, TIMOCOM patur tiesības attiecīgi paaugstināt cenas lietotājiem par maksas licencēm. Par cenas paaugstinājumu brīdina 2 nedēļas pirms nākamā mēneša pirmā datuma, kad cenas paaugstinājums stājas spēkā. Ja TIMOCOM noteiktā TC eMap® lietošanas cenas paaugstinājums pārsniedz 10 % kalendārajā gadā, lietotājam ir tiesības 2 nedēļās pēc paziņojuma par cenas paaugstinājumu īstenot ārkārtas tiesības izbeigt līgumu.

(6) TIMOCOM patur tiesības, kuras tas pēc saviem ieskatiem var īstenot jebkurā brīdī, mainot, paplašinot, dzēšot un veicot atkārtotu klasifikāciju karšu attēlošanas un datu elementiem, tajā skaitā karšu attēlošanas iespējām un specifikācijām un ar kartēm saistītajām papildu funkcijām. TIMOCOM pienākumos nav nodrošināt vai veikt apkopi, traucējummeklēšanu, labojumus (ielāpus), atjaunināšanu vai uzlabojumus (jauninājumus).

(7) Turklāt, piemērojami šādi galalietotāja nosacījumi (HERE pakalpojumu sniegšanas noteikumi).

(8) Līgumattiecības saistībā ar licencēm, kas saistītas ar izmaksām, sākas ar rakstisku apstiprinājumu vai licences līguma parakstīšanu, un abi līdzēji, nenorādot iemeslu, tās var izbeigt uzteikuma veidā, 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot attiecīgu paziņojumu. Šī līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un gadījumā, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3d. Tiesības lietot izsekošanas funkciju

(1) Platforma lietotājam saskaņā ar līgumu nodrošina piekļuvi telemātikas funkcijai, ar kuru lietotājs var pārnest pieejamos satelīta datus par saviem transportlīdzekļiem (piemēram, datus par atrašanās vietu, ko sniedz globālās pozicionēšanas sistēma (GPS)) no lokālām navigācijas ierīcēm vai sensoru datus no citām transportlīdzekļu sistēmām TIMOCOM platformā (augšupielāde) un lietot to platformā neierobežotā veidā, kā arī parādīt šo informāciju citiem platformas lietotājiem (skatītājiem) saskaņā ar laika ziņā ierobežotu atļauju. Tādā pašā veidā platforma sniedz iespēju skatītājam sekot līdzi datiem no telemātikas iekārtām citu lietotāju transportlīdzekļos, kad tie ir devuši atļauju atbilstošam piekļuves līmenim. Šo datu parādīšanai nepieciešama komponente ir sniedzēja līgums ar telemātikas pakalpojumu sniedzēju par augšupielādi un lietojumprogrammas TC eMap® lietošanas vai tai pielīdzināma licence, piemērots karšu grafikas parādīšanas rīks, kurš ir izmantojams ar TIMOCOM interfeisu (GPS Share).

(2) Gadījumos, kad lietotājs ir piekritis atļaut skatītājam sekot līdzi lietotāja transporta līdzekļa telemātikas iekārtas datiem, lietotājs nodrošina pastāvīgu pieeju šiem datiem visa nolīgtā perioda laikā un saskaņā ar modernākajām tehnoloģijām. Lietotājs ir tieši atbildīgs par precīzu un savlaicīgu datu pārraidi uz TIMOCOM.

(3) Ja nav saņemta 2 programmatūras lietotāju atļauja atbilstoši iepriekš minētā 1. punktā atrunātā kārtībā, ir aizliegta tādu datu lietošana un apstrāde, kuri saņemti no trešo personu transportlīdzekļos uzstādītām telemātikas iekārtām, ja šo transportlīdzekļu pastāvīgais nomnieks vai līzinga ņēmējs nav lietotājs. Tātad, nevienam lietotājam nav atļauts augšupielādēt datus no savu apakšuzņēmēju un/vai citu lietotāja vārdā pilnībā vai daļēji rīkojošos personu telemātikas iekārtām. Šī punkta noteikumu pārkāpšanas gadījumā TIMOCOM ir tiesības bloķēt jebkuras attiecīgās telemātikas iekārtas datu sniegšanu.

(4) Lietotājs ir atbildīgs par to, lai garantētu, ka funkcijas tiek lietotas saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, kuri reglamentē datu aizsardzību. Iegūstot, apstrādājot un lietojot datus funkcijas lietošanas laikā, lietotājs apņemas ievērot visas spēkā esošās datu aizsardzības prasības saskaņā ar piemērojamajiem likumdošanas aktiem. Jo īpaši telemātikas datus drīkst izmantot tikai un vienīgi uztverto transportlīdzekļu un/vai to telemātikas iekārtu darbību koordinēšanā saskaņā ar šāda veida pakalpojuma definēto mērķi. Šo datu sniegšanas pakalpojuma ietvaros nav atļauts iespējotās telemātikas iekārtas apzīmēt pēc reālu personu vārdiem (piemēram, automašīnas vadītāja vārdu, uzvārdu).

(5) Lietotājs piekrīt tam, ka TIMOCOM drīkst uzkrāt, apstrādāt un lietot platformā apstrādātos datus (jo īpaši pozicionēšanas datus). Lietotājs var jebkurā brīdī un ar ietekmi uz nākotni atsaukt savu piekrišanu iegūt, apstrādāt, uzglabāt un lietot datus, kuri tiek apstrādāti, izmantojot funkcionalitāti. Šādas piekrišanas atsaukšana neiespaido līguma spēkā esamību vai lietotāja pienākumu veikt apmaksu. Lietotājs apzinās, ka šāda atsaukuma rezultātā TIMOCOM turpmāk var būt neiespējami lietotājam nodrošināt šīs sistēmas telemātikas funkcijas lietošanas iespēju. a) Lietotājs pirms telemātikas iekārtu lietošanas uzsākšanas informē visas iesaistītās personas, kuru rīcībā ir šīs telemātikas iekārtas, par piekrišanas sniegšanu TIMOCOM veikt datu apstrādi, par šo apstrādes datu veidu, par nolūku un datu apstrādes piekrišanas ilgumu, par datu apstrādē iesaistītiem uzņēmumiem un par nosacījumiem datu pārraides izbeigšanai. b) Ciktāl uz lietotāju attiecināmās likumdošanas ietvaros noteikta nepieciešamība saņemt visu ar telemātikas iekārtām aprīkoto personu piekrišanu, lietotājs nodrošinās, ka visas nepieciešamās piekrišanas vai likumdošanā atļautie alternatīvie dokumenti (piemēram, uzņēmuma vienošanās) ir pieejami rakstiskā formā. Lietotājam ir pienākums uzglabāt atbilstošus pierādījumus divus gadus pēc līguma darbības beigām un pēc pieprasījuma nodot dokumentu oriģinālus TIMOCOM.

(6) Lietotājs ir atbildīgs par to, lai garantētu, ka funkcijas tiek lietotas saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, kuri reglamentē datu aizsardzību. Uzkrājot, apstrādājot un lietojot datus ar šo programmatūru, skatītājs nodrošina atbilstību visām saistītajām datu aizsardzības prasībām saskaņā ar atbilstošo likumdošanu. It īpaši telemātikas datus drīkst izmantot tikai un vienīgi uztverto transportlīdzekļu un/vai to telemātikas iekārtu darbību koordinēšanā saskaņā ar šāda veida pakalpojuma definēto mērķi. Nav pieļaujama nekāda cita šo datu lietošanas forma kā tikai definētā izmantošanas mērķa ietvaros.

(7) Gadījumā, ja skatītājs un/vai lietotājs pārkāpj atbilstošās datu aizsardzības likumdošanas normas, īpaši attiecībā uz iepriekšminētajiem punktiem nr. 4, 5 un/vai 6, TIMOCOM ir tiesīgs nekavējoši pārtraukt ar skatītāju un/vai lietotāju noslēgta līguma darbību. Skatītājs un/vai lietotājs atlīdzina zaudējumus TIMOCOM un uzņemas atbildību par visām prasībām, kuras izraisījusi vai ar kurām saistīta skatītāja un/vai lietotāja rīcība un datu aizsardzības likumdošanas normu neievērošana, īpaši attiecībā uz iepriekšminētajiem 4., 5., un/vai 6. punktiem.

(8) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM noformē rakstisku akceptu vai paraksta licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša laikā iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šī līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un gadījumā, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3e. TC eBid® lietošanas tiesības

(1) Saskaņā ar vienošanos platforma nodrošina lietotājiem pieeju programmai TC eBid®, kurā viņi var publicēt uzaicinājumus izteikt pārvadājumu un loģistikas nozares fiksēto līgumu piedāvājumus konkrēti izvēlētai grupai (piedāvājumu izsakošs uzņēmums), vai arī iesniegt cenas piedāvājumu (pretendenti). Lietojot šo aplikāciju, lietotājs var aprakstīt piedāvājumus, apkopot, apstrādāt un nosūtīt piedāvājumus, sagatavojoties līguma noslēgšanai, pašam uzņemoties atbildību.

(2) Iepirkuma izsludinātājs iegūst tiesības lietot programmu pēc tam, kad TIMOCOM saņēmis pirmā rēķina apmaksu vai tad, kad TIMOCOM atļauj piekļuvi programmai.

(3) Aicinājums piedalīties konkursā nav saistošs piedāvājums, bet lūgums iesniegt piedāvājumus, un tas nerada saistības slēgt līgumu. Konkursa izsludinātājam ir jāseko tam, lai saņemtie cenu piedāvājumi attiektos tikai un vienīgi uz izsludinātā konkursa priekšmetu. Spēkā esošs līgums var tiks noslēgts tikai tad, ja gan kravas pakalpojumu sniedzējs, gan pretendents ir izteikuši identisku nodomu.

(4) Piedāvātājam viņa piedāvājums ir saistošs vēl 1 mēnesi pēc iepirkuma paziņojuma termiņa beigām.

(5) TIMOCOM patur sev tiesības pārbaudīt iepirkumu paziņojumus pilnas 2 darba no to ievades dienas, kā arī tāpat pārbaudīt piedāvātāju iesniegto piedāvājumu pilnību, neapstrīdamību un atbilstību likumam. Piedāvājums uzskatāms par nelikumīgu, ja tas pārkāpj likumu vai jebkādus oficiālus aizliegumus, trešo personu īpašumtiesības vai ētiku un morāli. Piedāvājums uzskatāms par nepilnīgu, ja iztrūkst būtiskas līguma priekšmeta daļas vai norādīta nepietiekoša informācija, piemēram, attiecībā uz nepieciešamām atļaujām vai izpildes licencēm. Piedāvājums uzskatāms par nepamatotu, ja dominē tikai tā komerciālā puse vai tas attiecas tikai uz vienu transporta veidu.

(6) Ja TIMOCOM aktuālā situācijā vai par pagātnes situāciju konstatē, ka iepirkuma izsludinātājs vai piedāvātājs nav rīkojies atbilstoši 5. punktam, tas ir tiesīgs dzēst, apstādināt vai pat nepublicēt iepirkuma paziņojumu, vienlaicīgi saglabājot tiesības saņemt atlīdzību.

(7) TIMOCOM saglabā sev tiesības publicēt programmā tikai tādu uzņēmumu iepirkumu paziņojumus, kuriem ir labi zināmas aģentūras piešķirts kredītreitings vismaz vidējā līmenī, un par kuriem nav zināmi nekādi apstākļi, kuri varētu radīt konkrētu finansiālu risku piedāvājumu tālākā apstrādē. Kredītreitings vidējā līmenī Vācijā atbilst Creditreform piešķirtam indeksam vismaz 300 punkti, kā arī Eiropā atzīmei “B”, ko piešķīrusi sabiedrība Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, vai atzīmei “R”, ko piešķīrusi Coface AG. Ja iepirkumu izsludinošās kompānijas kredītreitings nokrīt zem šīs vērtības vai tās ekvivalenta iepirkuma procesa termiņa ietvaros vai arī ja TIMOCOM kļūst zināmi apstākļi, kas var konkrēti apdraudēt sekojošu iesniegtā iepirkuma piedāvājuma apmaksu, TIMOCOM var vai nu atcelt iepirkuma paziņojumu uzreiz pēc informācijas par reitinga kritumu saņemšanas, vai arī atlikt tālāku iepirkuma procedūras izpildi līdz brīdim, kad situācija ar ierobežoto reitingu ir atrisināta.

(8) TIMOCOM ir tiesīgs pārsūtīt piedāvājumus attiecīgiem iepirkuma paziņojumiem un izvērtēt iepirkuma paziņojumus soli pa solim un atbilstoši TIMOCOM prasībām, kas izriet no šo iepirkuma paziņojumu apstrādes.

(9) TIMOCOM rezervē speciālu sistēmas lauku potenciālo piedāvātāju tehniskiem jautājumiem attiecībā uz konkrēto iepirkuma paziņojumu. TIMOCOM patur sev tiesības pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu par tik ilgu laika posmu, par cik atbilžu sagatavošanas laiks pārsniedz 1 darba dienu. TIMOCOM arīdzan patur tiesības izdzēst tādus ierakstus, kuri apgrūtina iespējas citiem lietotājiem, piemēram:
- tie nekalpo tehnisku jautājumu noskaidrošanai konkrētā iepirkuma paziņojuma ietvaros;
- tiem ir reklamējošs raksturs vai
- tie ierobežo citus dalībniekus.

(10) Tikai un vienīgi lietotājs ir atbildīgs par visām ziņām un pieprasījumiem iepirkumu paziņojumu ietvaros, kurus TIMOCOM publicē vai pārsūta caur programmu. TIMOCOM nenes nekādu atbildību par šiem datiem, no tā izrietošu līgumu vai konfidencialitātes vienošanos izpildi, un nekļūst par partneri līguma ietvaros. TIMOCOM nenes nekādu atbildību par piedāvātāju datiem un darbības efektivitāti, jo īpaši tad, ja šie piedāvātāji pieaicināti pēc iepirkuma izsludinātāja lūguma.

(11) TIMOCOM patur tiesības dzēst iepirkuma paziņojumus vai nepārsūtīt piedāvājumus no piedāvātājiem, ja kļuvuši zināmi fakti, kas var konkrēti apdraudēt piedāvātāja darbības efektivitāti vai likumiski un/vai oficiāli aizliegt sniegt pakalpojumu, par kuru notiek iepirkuma procedūra. TIMOCOM drīkst arī dzēst tādus iepirkuma paziņojumus vai ignorēt tādu piedāvājumu pārsūtīšanu, ko sagatavojušas personas, kas rīkojas citu personu uzdevumā un interesēs.

(12) Līgumattiecības sākas ar rakstisku piekrišanu vai licences nolīguma parakstīšanu; abi līdzēji bez iemeslu norādīšanas līgumu var izbeigt, noteiktajā kārtībā par to paziņojot 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām. Līguma darbības termiņš ir 1 mēnesis, un tas tiek pagarināts par 1 mēnesi, ja neviens no līdzējiem to neizbeidz, paziņojot par to paredzētajā kārtībā. Alternatīvi līgumattiecības var tikt nodibinātas, balstoties uz individuālu vienošanos, un tad tās izbeidzas automātiski pēc piedāvājumu iesniegšanas perioda beigām bez nepieciešamības sastādīt formālu vienošanos par līguma darbības izbeigšanu. Piedāvātāja, kurš iepirkuma paziņojuma ietvaros ticis uzaicināts no iepirkuma izsludinātāja puses, lietošanas tiesības izbeidzas vai nu līdz ar iepirkuma paziņojuma termiņa beigām bez papildu vienošanās slēgšanas, vai arī pārējos gadījumos lietošanas tiesības izbeidzas atbilstoši esošam licences nolīgumam.

(13) TIMOCOM ir tiesīgs paaugstināt lietošanas maksu, ja pieaudzis Eiropas Savienības (ES) komisijas (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) noteiktais patēriņa cenu indekss ES zonā (HVPI) atbilstoši ES regulām Nr. 1921/2001 (2005. gada bāze = 100 punkti). Lietošanas maksa, bez īpaša cenas paaugstināšanas pamatojuma no TIMOCOM puses, var tikt paaugstināta vienādā procentuāli pārrēķinātā apmērā, kāds bijis indeksa procentuālais pieaugums kopš līguma noslēgšanas brīža. Noteicošās ir indeksa vērtības izmaiņas, kuras ES komisija izziņo par oktobra mēnesi. Izmaiņas stājas spēkā ar nākošā gada 1. janvāri. Ja patēriņa preču indekss samazinās, lietošanas maksa automātiski samazinās par tādu pašu (procentuāli pārrēķinātu) koeficientu, un izmaiņas stājas spēkā ar nākošā gada 1. janvāri. Attiecīgā cena ir piemērojama kā fiksēta cena par 1 kalendāro gadu. Noteikums ir piemērojams reizi gadā.

3f. Noliktavu biržas lietošanas tiesības

(1) Platforma sniedz lietotājam iespēju nolīgtā apjomā piedāvāt un apskatīt piedāvātās noliktavu kapacitātes. Piedāvājumi var tikt publicēti platformā, kā arī publiski pieejamajā TIMOCOM tīmekļvietnē un www.portatio.com.

(2) Novecojuši dati izdzēšami nekavējoties. Ievadei jābūt veiktai pilnīgi, parastā rakstā bez papildu atstarpēm vai citām rakstzīmēm, kas piemērotas izcelšanai, kā arī attiecīgajos ievades laukos jānorāda atbilstošie dati. TIMOCOM patur tiesības automātiski izdzēst visus tos ievadītos datus, kas neatbilst šiem kritērijiem un vai specifikāciju, kas aprakstīta 3. nodaļas 2. punktam.

(3) Līgumattiecības sākas ar rakstisku piekrišanu vai licences nolīguma parakstīšanu un tās var pārtraukt noteiktajā kārtībā bez vajadzības norādīt iemeslus, otram līdzējam iesniedzot atbilstošu paziņojumu 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām. Šī līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un gadījumā, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3g. Tiesības lietot ziņapmaiņas funkciju

(1) Ziņapmaiņas funkcija ļauj lietotājam, atbilstoši nolīgtajam apjomam, sūtīt ziņas citam lietotājam platformā, kurš ir reģistrējies kā šī funkcijas lietotājs.

(2) Ziņapmaiņas funkcija neaizstāj vispārīgos publiskās saziņas līdzekļus un nav izmantojama ārkārtas izsaukumu veikšanai vai steidzamu paziņojumu nosūtīšanai atbildīgajām vai pārvaldes iestādēm.

(3) Obligāts lietošanas priekšnoteikums ir lietotāja izveide un uzturēšana. Veicot ziņapmaiņas funkcijas iestatīšanu, lietotāju platformā var norādīt, ka lietotājs ir gatavs saņemt ziņas. Par nosūtīto ziņu saturu pilnībā atbild attiecīgais reģistrētais lietotājs. Lietotāju sūtītās ziņas neatspoguļo TIMOCOM viedokļus, un TIMOCOM nedz tām piekrīt, nedz uzskata tās par savām.

(4) Uzstādot un lietojot ziņapmaiņas funkciju, TIMOCOM apkopo, uzglabā un apstrādā lietotāja personīgos un tehnisko datus, ziņas un informāciju, kuras lietotājs savā profilā padara pieejamas trešajām personām. Šos datus TIMOCOM lieto šādiem nolūkiem:
-Lietotāja identitātes pārbaude
-Nolīgtā pakalpojuma sniegšana un uzturēšana
-Atbilstības šiem lietošanas nosacījumiem nodrošināšana
-Lietotāja iniciēto darījumu veikšana
-Juridisko saistību vai noteikto oficiālo vai tiesas noteikto prasību izpilde.

(5) TIMOCOM negarantē, ka ziņa sasniedz adresātu. Tāpat netiek garantēts, ka persona, kura ir norādīta kā sūtītājs vai saņēmējs, reāli ir attiecīgais sūtītājs vai saņēmējs.

(6) TIMOCOM patur tiesības, taču tam nav pienākuma pārbaudīt lietotāja ziņu atbilstību telekomunikāciju konfidencialitātes prasībām, ja gadījumā šo noteikumu 3. punkts (2) ir pārkāpts, bloķēt šādas ziņas, aizliegt lietotāja datus vai liegt lietotāja piekļuvi ziņapmaiņas funkcijai.

(7) Lietojot ziņapmaiņas funkciju, lietotājs piekrīt, ka ziņa, kura tiek nosūtīta, izmantojot ziņapmaiņas funkciju, var tikt uzglabāta TIMOCOM serverī, ievērojot telekomunikācijas konfidencialitātes noteikumus, vismaz 3 mēnešus pārsūtīšanai izvēlētajam lietotājam, un tādā veidā TIMOCOM var redzēt šo ziņu. TIMOCOM apņemas uzglabāt ziņu serverī priekš lietotāja līdz brīdim, kad tā tiek izdzēsta pēc visu sarakstē iesaistīto lietotāju pieprasījuma, vai arī vismaz 3 mēnešus no ziņas izveides un nosūtīšanas brīža, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar likumdošanas aktiem, tiesu nolēmumiem vai pārvaldes iestāžu rīkojumiem tiek prasīts, atļauts vai piespiedu kārtā noteikts citādi. Beidzoties minimālajam uzglabāšanas periodam, lietotājam ir jārēķinās, ka ziņa tiks izdzēsta bez papildu paziņojuma.

(8) Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par pienākumu saglabāt ar ziņām saistītos reģistru datus/dokumentāciju. Šim nolūkam lietotājam ir pieejama drukāšanas funkcija, lai iespējotu atsevišķu saglabāšanu.

(9) Lietotājs ir atbildīgs par to, lai garantētu, ka ziņapmaiņas funkcija tiek lietota saskaņā ar datu aizsardzību reglamentējošajiem likumdošanas aktiem. Iegūstot, apstrādājot un lietojot datus ziņapmaiņas funkcijas lietošanas laikā, lietotājs apņemas ievērot visas spēkā esošās datu aizsardzības prasības saskaņā ar piemērojamajiem likumdošanas aktiem. Nav pieļaujama nekāda cita šo datu lietošanas forma kā tikai definētā izmantošanas mērķa ietvaros. Lietotājs garantē TIMOCOM nodrošinājumu pret visu veidu prasībām/pretenzijām saistībā ar datu aizsardzību reglamentējošajos likumdošanas aktos izvirzīto prasību neievērošanu.

(10) Lietotājs var jebkurā brīdī un ar ietekmi uz nākotni atsaukt savu piekrišanu iegūt, apstrādāt, uzglabāt un lietot datus, kuri tiek apstrādāti saistībā ar ziņapmaiņas funkciju. Šādas piekrišanas atsaukšana neiespaido līguma spēkā esamību vai lietotāja pienākumu veikt apmaksu. Lietotājs apzinās, ka TIMOCOM pēc šādas atsaukšanas, iespējams, vairs nespēs nodrošināt ziņapmaiņas funkcijas turpmāku lietošanu.

(11) Līgumattiecības, par kurām var tikt iekasēta maksa, sākas brīdī, kad TIMOCOM noformē rakstisku akceptu vai paraksta licences līgumu, un jebkurš no līdzējiem tās var izbeigt atbilstošā kārtībā, norādot iemeslu un 14 dienas pirms kalendārā mēneša laikā iesniedzot otram līdzējam attiecīgu paziņojumu. Šī līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un gadījumā, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3h. Tiesības lietot TC Connect

(1) Saskaņā ar nolīgto TC Connect ļauj lietotājam izveidot savienojumu starp lietotāja rīcībā esošo pārvadājumu pārvaldības sistēmas programmatūru (turpmāk tekstā - TMS) un Platformu. Šajā ziņā TC Connect ir interfeiss, ar kura palīdzību ir iespējama datu pārraide starp lietotāja TMS un platformu.

(2) Grafiskais lietotāja interfeiss nav ietverts. Lai parādītu platformas saturu, var būt nepieciešama vienošanās par papildu licencēm.

(3) Lietotāja esošās TMS pieslēgšana šim interfeisam un līdz ar to arī platformai lietotājam ir jānodrošina pašam, uzņemoties individuālu atbildību. TIMOCOM šajā ziņā lietotājam var palīdzēt, piedāvājot interfeisa tehnisko aprakstu. Tehniskais apraksts nav šī līguma daļa. Netiek garantēts, ka tehniskais apraksts ir izmantojams, neesot iepriekšējām tehniskajām zināšanām par interfeisiem.

(4) Līgumattiecības sākas ar rakstisku apstiprinājumu vai licences līguma parakstīšanu, un abi līdzēji, nenorādot iemeslu, tās var izbeigt uzteikuma veidā, 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot attiecīgu paziņojumu. Šī līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un gadījumā, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3i. "Dokumentu pārvaldības pakalpojuma" lietošanas tiesības

(1) Saskaņā ar līgumu platforma piešķir lietotājam tiesības "dokumentu pārvaldības pakalpojumam (DPS)", kuru viņš var izmantot, lai augšupielādētu savus dokumentus TIMOCOM platformā un ļautu citiem platformas lietotājiem tos apskatīt. TIMOCOM patur tiesības ierobežot pakalpojumu formāta, apjoma un dokumentu skaita ziņā.

(2) Lietotāja augšupielādētie dokumenti tiks uzglabāti ES šifrētā formātā. Datu izguve notiek, autorizētam lietotājam veicot lejupielādi, dēļ kā tiesības uz šo izguvi saglabā datus augšupielādējušais lietotājs. Dokumentu augšupielādējušais lietotājs piekrīt, ka TIMOCOM iegūst, apstrādā un lieto DPS ģenerētos datus.

(3) DPS tehnoloģijas un funkcijas ir aizsargātas ar autortiesībām, un tās ir tikai un vienīgi TIMOCOM un tā licenču devēju īpašums. Tās papildus ir aizsargātas ar starptautiskajiem līgumiem un citiem nacionālajiem tiesību aktiem valstī, kurā tās tiek lietotas.

(4) TIMOCOM ir tiesības nesniegt lietotājam pakalpojumu, ja atmiņai nav iespējams piekļūt licences devēja - trešās personas izraisītu un no TIMOCOM neatkarīgu apstākļu dēļ un nepieejamības periods ir ilgāks par šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu punktā 2 (1) noteikto periodu. Tiek noteikts, ka lietotājs par šādu nepieejamību tiks informēts, un viņam par attiecīgajiem periodiem nebūs jāmaksā.

(5) Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savu DPS pieteikšanās datu lietošanu un apņemas neveikt neatļautas darbības un nemēģināt nesankcionēti piekļūt informācijai pats vai ar trešās personas starpniecību, kā arī netraucēt platformas sistēmu darbībai. Tādos gadījumos lietotājs apņemas segt visas radušās izmaksas, tostarp visus TIMOCOM izdevumus saistībā ar telpu un iekārtu pārbaudi un/vai visas izmaksas, kuras ir saistītas ar kļūmēm un bojājumiem, par ko ir atbildīgs lietotājs. Lietotājam ir nekavējoties jāpaziņo TIMOCOM par visām iespējām nesankcionētām personām piekļūt produktiem, kā arī par visiem zināmajiem vai iespējamajiem datu pārkāpumiem. Lietotājam turklāt, nekavējoties un neradot izmaksas TIMOCOM, ir jāveic visas nepieciešamās darbības un jāsadarbojas, un jo īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad to uzdod darīt TIMOCOM un nepieciešamo pasākumu izmaksas ir pamatotas.

(6) Pirms dokumentu augšupielādes lietotājam ir jāpārbauda, vai tajos nav kaitējoša satura, un jo īpaši ir jāizmanto aktualizētas programmas aizsardzībai pret vīrusiem, lai konstatētu ļaunprogrammatūru.

(7) Lietotājs ir tiesīgs atsaukt TIMOCOM piešķirto atļauju iegūt, apstrādāt, uzglabāt un lietot DPS apstrādātos datus jebkurā laikā un ar atpakaļejošu spēku. Šāda atsaukšana neiespaido līguma spēkā esamību vai lietotāja maksājumu saistības. Lietotājs apzinās, ka TIMOCOM pēc šādas atsaukšanas, iespējams, vairs nespēs nodrošināt DPS turpmāku lietošanu.

(8) Lietotājs ir atbildīgs par to, lai dokumenti tiktu apstrādāti saskaņā ar datu aizsardzību izvirzītajām prasībām, kā arī apņemas ievērot visas saistošajos tiesību aktos izvirzītās prasības attiecībā uz datu aizsardzību.

(9) Gadījumā, ja tiek pārkāpti noteikumi par datu aizsardzību (jo īpaši apakšpunktā (8) noteiktais), TIMOCOM ir tiesības nekavējoties lauzt līgumu. Lietotājs apņemas nodrošināt TIMOCOM pret visu veidu prasījumiem/pretenzijām saistībā ar datu aizsardzību reglamentējošajos tiesību aktos un līgumos, kā arī citos tiesību aktos izvirzīto prasību neievērošanu.

(10) DPS neaizstāj elektronisko datu arhīvu. Jo īpaši TIMOCOM neuzglabā dokumentus revidējamā formātā neierobežotu laiku. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par to, lai tiktu izpildītas ziņu saglabāšanas saistības. Beidzoties lietošanas tiesībām, lietotājam ir jārēķinās, ka augšupielādētie dokumenti tiks izdzēsti bez papildu paziņojuma.

(11) Līgumattiecības sākas ar rakstisku piekrišanu vai licences nolīguma parakstīšanu; abi līdzēji bez iemeslu norādīšanas līgumu var izbeigt, noteiktajā kārtībā par to paziņojot 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām. Šī līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un gadījumā, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3j. “GPS Share” lietošanas tiesības

(1) Ja ir noslēgta vienošanās, funkcija "GPS Share" ļauj lietotājam izveidot savienojumu starp programmatūru un platformu lietotāja galā. Šajā ziņā "GPS Share" funkcija ir interfeiss, ar kura palīdzību ir iespējama datu pārraide starp programmatūru un platformu. Uz telemātikas funkcijām attiecināmie datu aizsardzības noteikumi saistībā ar TC eMap® 3.-7. p.) atbilstoši attiecas arī uz telemātikas datiem.

(2) Grafiskais lietotāja interfeiss nav ietverts. Lai parādītu platformas saturu, var būt nepieciešama vienošanās par papildu licencēm.

(3) Lietotāja esošās programmatūras pieslēgšana šim interfeisam un līdz ar to arī platformai lietotājam ir jānodrošina pašam, uzņemoties individuālu atbildību. TIMOCOM šajā ziņā lietotājam var palīdzēt, piedāvājot interfeisa tehnisko aprakstu. Tehniskais apraksts nav šī līguma daļa. Netiek garantēts, ka tehniskais apraksts ir izmantojams, neesot iepriekšējām tehniskajām zināšanām par interfeisiem.

(4) Līgumattiecības sākas ar rakstisku apstiprinājumu vai licences līguma parakstīšanu, un abi līdzēji, nenorādot iemeslu, tās var izbeigt uzteikuma veidā, 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām iesniedzot attiecīgu paziņojumu. Šī līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un gadījumā, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3k. Tiesības lietot TC Transport Order®

(1) Ja ir noslēgta vienošanās, platforma ļauj lietotājam augšupielādēt, rediģēt, pārraidīt un parādīt deklarācijas un dokumentus, lietojot TC Transport Order® lietojumprogrammu, dokumentēšanas nolūkos un kā pamatojumu līguma par pārvadājumu veikšanu slēgšanai ar citu līgumslēdzēju. Šim nolūkam lietotājs platformā var izveidot standartformas, rediģēt veidlapas, kā arī komentēt un saglabāt deklarācijas. TIMOCOM var sniegt lietotājam transakcijas līdz konkrētam datumam kopsavilkumu formā.

(2) Citi līguma dalībnieki var būt platformas lietotāji, kā arī ārējas kontaktpersonas, ko iedibina pats kravas pakalpojumu sniedzējs. Šāda ārēja kontaktpersona neiegūst savas tiesības lietot platformu, pārsūtot dokumentus vai deklarācijas.

(3) Tehnisku iemeslu dēļ atsevišķi dati veidlapās var būt iepriekšnoteikti. Standarta iestatījums nav uzskatāms par TIMOCOM rekomendāciju. Lietotājs šos datus pielāgo savām vajadzībām, uzņemoties patstāvīgu atbildību. Virsrakstus un aprakstus veidlapā var ietekmēt lietotāja individuālie valodas iestatījumi platformā, un tāpēc sūtītāja un saņēmēja deklarācijas var atšķirties. Virsraksti un apraksti veidlapās, kā arī to tulkojumi, tiek nodrošināti, lai atvieglotu lietotāja dzīvi, un TIMOCOM tekstus ir publicējis tikai kā piedāvātās redakcijas, kas neuzliek saistības. Lietotājiem patstāvīgi ir jāpiekrīt šo terminu interpretācijai veidlapās esošajos virsrakstos un aprakstos. Priekšiestatījums dokumentam, kas ir apzīmēts kā "saistošs", ir veidlapu veidojošās personas valodas iestatījums.

(4) Lietotājs ir informēts, ka spēkā esošs līgums ar apstiprinātajām tiesībām un pienākumiem starp iesaistītajām personām tiek noslēgts, izsakot identiskus paziņojumus šajā lietojumprogrammā attiecībā uz pārvadājuma būtiskajām komponentēm.

(5) TIMOCOM var palīdzēt lietotājiem nodrošināt uzglabāšanas prasību izpildi. TIMOCOM var apkopot, saglabāt un apstrādāt darījumam nepieciešamos datus līdz pat 10 saimnieciskās darbības gadiem. Atbildību par visu uzglabāšanas prasību izpildi pastāvīgi uzņemas tikai un vienīgi lietotājs. TIMOCOM nodrošina šo datu eksporta funkciju, lai ļautu lietotājam tos saglabāt atsevišķi. TIMOCOM patur tiesības ierobežot darījumu saglabāšanai izmantojamās atmiņas apjomu saskaņā ar šo noteikumu un nosacījumu 3.3. apakšpunktu. Par jebkuru atmiņas apjomu, kas nepieciešams virs un zem minētā daudzuma, ir jāvienojas atsevišķi. Ja lietotājs pieprasa piekļuvi un/vai šo saglabāto datu nodošanu pēc licences līguma beigām, TIMOCOM ir tiesības tikai nodrošināt minēto piekļuvi vai arī nodot datus pēc attiecīgas izdevumu segšanas, kā arī pēc tam, kad ir izpildītas visas neizpildītās prasības saskaņā ar šo licences līgumu.

(6) Līgumattiecības sākas ar rakstisku piekrišanu vai licences nolīguma parakstīšanu; abi līdzēji bez iemeslu norādīšanas līgumu var izbeigt, noteiktajā kārtībā par to paziņojot 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām. Šī līguma darbības laiks ir 1 mēnesis, un gadījumā, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā to neizbeidz, tas tiek pagarināts par 1 mēnesi.

3l. 3l. Tiesības lietot “Quote Request” (“Piedāvājuma pieprasījums”)

(1) Vienošanās ietvaros platforma piešķirt lietotājam tiesības piekļūt “Bidder Function”, ar kuras palīdzību viņš var publicēt atsevišķus kravu pasūtījumus mērķa grupai (kravas pakalpojumu sniedzējiem) vai izteikt cenas piedāvājumu konkursā (pretendenti). Funkcija dod lietotājam iespēju aprakstīt un apstrādāt atsevišķus kravas pārvadājumu pasūtījumus, kā arī nosūtīt konkursus un cenu piedāvājumus.

(2) Mērķa grupā var būt platformas lietotāji un ārējas kontaktpersonas, ko iedibina pats kravas pakalpojumu sniedzējs.

(3) TIMOCOM patur tiesības ierobežot izvēlamo pretendentu skaitu atsevišķa kravas pasūtījuma konkursā. TIMOCOM ir tiesības ierobežot arī laiku starp konkursu un plānoto piegādes datumu.

(4) Kravas piedāvājums nav saistošs piedāvājums, bet aicinājums iesniegt piedāvājumus, un tas nerada saistības slēgt līgumu. Kravas pakalpojumu sniedzējam ir jāseko tam, lai saņemtie cenu piedāvājumi attiektos tikai un vienīgi uz izsludinātā konkursa priekšmetu. Spēkā esošs līgums var tiks noslēgts tikai tad, ja gan kravas pakalpojumu sniedzējs, gan pretendents ir izteikuši identisku nodomu.

(5) Neaktuāli dati ir nekavējoties jāizdzēš. Ievadei jābūt veiktai pilnīgi, parastā rakstā bez papildu atstarpēm vai citām rakstzīmēm, kas piemērotas izcelšanai, kā arī attiecīgajos ievades laukos jānorāda atbilstošie dati. TIMOCOM patur tiesības automātiski izdzēst visus tos ievadītos datus, kas neatbilst šiem kritērijiem un vai specifikāciju, kas aprakstīta 3. punkta 2. apakšpunktā, bez iepriekšējā brīdinājuma.

(6) Līgumattiecības sākas ar rakstisku piekrišanu vai licences nolīguma parakstīšanu; abi līdzēji bez iemeslu norādīšanas līgumu var izbeigt, noteiktajā kārtībā par to paziņojot 14 dienas pirms kalendārā mēneša beigām. Līguma termiņš ir 1 mēnesis, un tas tiek pagarināts par 1 mēnesi, ja neviens no līdzējiem atbilstošā kārtībā nepaziņo par līguma izbeigšanu. Pretendenta, kuru konkursā ir uzaicinājis kravas pakalpojumu sniedzējs, lietošanas tiesības beidzas brīdī, kad līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas citam pretendentam; nav nepieciešama atsevišķa izbeigšana citādā veidā ar lietošanas tiesībām no esošā licences līguma.

4. Lietošanas maksa

(1) Lietošanas maksas avansa maksājumu jāveic katra lietošanas perioda sākumā, un TIMOCOM maksājums jāsaņem ne vēlāk kā trešajā attiecīgā perioda darbadienā. Rēķinu apmaksa par TIMOCOM sniegtajiem papildu pakalpojumiem veicama nekavējoties. Visas pārskaitījumu izmaksas sedz lietotājs, izņemot tiesisko regulējumu vienotas eirovalūtas maksājumu zonas (SEPA) maksājumiem.

(2) Nav spēkā lietotāja tiesības aizkavēt vai neveikt maksājumus pretprasības dēļ, izņemot neapstrīdamas vai spēkā stājušās pretprasības.

(3) Ja lietotājs, kuram TIMOCOM ir piešķīris atlaidi konkrētam rēķinu apmaksas periodam, pateicoties viņa veiktam priekšapmaksas maksājumam, izbeidz līgumu vai kādu no līguma daļām pirms šī norēķinu perioda beigām, piemērotā atlaide tiks atpakaļejošā kārtībā atcelta. Tas pats nosacījums tiek piemērots arī tad, ja būtisku iemeslu dēļ līgumu vai tā daļas pārtrauc TIMOCOM.

(4) TIMOCOM ir tiesīgs ik gadu paaugstināt nolīgtās licences cenu saprātīgā apmērā, ja vien attiecīgajā periodā nav nolīgta cenas garantija. TIMOCOM par cenas paaugstināšanu paziņos rakstiski 4 nedēļas iepriekš. Ja cenas palielinājums pārsniedz 5 % salīdzinājumā ar to pašu periodu iepriekšējā gadā, klientam ir tiesības izbeigt līgumu 14 dienu laikā no datuma, kad tiek uzsākta jaunās cenas piemērošana. Atlaides nepiemērošana vai īpaša nolīguma termiņa izbeigšanās nav uzskatāma par cenas paaugstinājumu šī punkta izpratnē. Ja TIMOCOM neīsteno tiesības paaugstināt cenas vienu vai vairākas reizes, tas nenozīmē, ka TIMOCOM no šīm tiesībām atsakās. Priekšapmaksa avansā nenodrošina nekādu cenas garantiju periodam, par kuru veikts avansa maksājums.

5. Vienlīdzīga attieksme, apakšlicences, īpašumtiesības, datu aizsardzība

(1) Programmatūra nodrošina lietotājam piekļuvi lietotāju platformai, kurai var piekļūt citi lietotāji, nepiešķirot priviliģētu stāvokli citu lietotāju vidū.

(2) Šis licences nolīgums nedod tiesības piešķirt apakšlicences vai nodot datu iegūšanas iespējas vai izmantot ar programmatūru iegūtos datus trešajām personām; jo sevišķi, izmantot programmatūru savām IT īpašumtiesībām. Programmatūru un tās pirmkodu aizsargā autortiesību likums. Programmatūra paliek TIMOCOM īpašums. Programmatūra var saturēt kodus, kas ir trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī norādes/atsauces uz tiem (piem., saišu formātā). Šo kodu lietošana lietotājam tiek atļauta saskaņā ar licences līgumiem vai attiecīgās trešās personas izdotajiem noteikumiem. Lietotājs atzīst šādu licences līgumu vai noteikumu spēkā esamību.

(3) Lietotājam jāziņo TIMOCOM par katru gadījumu, kad programmatūru izmanto trešās personas, vai par trešo personu prasībām pret tās izmantošanu vai pret TIMOCOM, kas pārkāpj šajā līgumā noteiktos lietošanas noteikumus, lai pēc iespējas ātrāk varētu īstenot tiesisko aizsardzību.

(4) Lietotājam nav tiesību uz regulārām konsultācijām par programmatūras tehnoloģiju, sekojošu atjauninājumu vai datu nesēju piegādi (it īpaši attiecībā uz pirmkodu), veikt reverso inženieriju, disasemblēt vai izmainīt programmatūru. Lietotājam ir aizliegts izmantot licencēto programmatūru turpmākai programmatūras tehnoloģijas izstrādei, mainīt versijas vai veidot kopijas trešo pušu, kā arī citu lietotāju labā. Katram izmantošanas veidam, neatkarīgi no tā, vai tā būtu kopiju veidošana, vai izmantošana paralēli vai pēc kārtas vairākās darba vietās vai vairākiem uzņēmumiem un/vai filiālēm, nepieciešams rakstisks papildu maksas licenču nolīgums.

(5) Par jebkurām ar uzņēmumu saistītām izmaiņām, kas attiecas uz uzņēmumu vai tā reģistrāciju, lietotājam ir jāpaziņo TIMOCOM nekavējoties pēc pieteikšanās izmaiņām. Tas attiecas uz izmaiņām juridiskajā formā vai adresē, kā arī komercreģistrā reģistrēto uzņēmuma pārstāvju pilnvarošanu vai pilnvaru atņemšanu.

(6) Lietotājs apliecina, ka TIMOCOM uzglabā viņa tehniskos datus viņa identificēšanas un piesaistes nolūkā, datu drošībai un datu pārraides uzlabošanai. Tie var būt anonīmi, no gala ierīces atkarīgi dati, kā, piemēram, lietotā operētājsistēma, ekrāna izšķirtspēja, pārlūks, procesora ID un procesora ātrums, fiziskā atmiņa un MAC adrese, un personu identificējoši dati, kā, piemēram, IP adrese, ierīces ID, domēna DNA, instalācijas ceļš, lietotāja vārds, valodas iestatījumi, sīkfaili un telemātikas dati. Papildus tam TIMOCOM uzglabā un apstrādā personas datus, kurus lietotājs reģistrējoties ir izmantojis platformas lietotāja konta izveidei (piem., lietotāja vārds, nosaukums, kontaktinformācija, saistība ar lietotāja uzņēmumu un norādītās valodu prasmes).

(7) Atteikums izteikt piekrišanu attiecībā uz 5. punkta 5., 6. vai 7. apakšpunktu nepieļauj licences nolīguma noslēgšanu.

(8) Lietotājs piekrīt, ka TIMOCOM nosūta personas datus meitasuzņēmumiem vai partnersabiedrībām, lai izpildītu licences līgumā noteikto vai ar lietotāju saistītos pakalpojuma pasūtījumus. Pašlaik tie/tās ir: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath.
Šie uzņēmumi apkopo un apstrādā lietotāja datus tikai TIMOCOM vārdā, saskaņā ar TIMOCOM instrukciju un vienošanos par atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Personas datu nosūtīšana trešajām personām var notikt tad, ja tiek piemērotas tiesību aktu prasības un/vai valsts iestādes vai tiesas rīkojumi, un, lai novērstu vai cīnītos pret nelikumīgām darbībām vai šo licences noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem. Personu neidentificējošus datus, kā, piemēram, anonimizētus datus vai datus, kuri ir paredzēti trešajām personām nolūkā nodrošināt līguma izpildi, TIMOCOM var uzglabāt un apstrādāt, kā arī nosūtīt trešajām personām.

(9) Lietotājs ir tiesīgs atsaukt vai ierobežot TIMOCOM piešķirto atļauju iegūt, apstrādāt, uzglabāt un lietot viņa personas datus jebkurā laikā un ar atpakaļejošu spēku. Atsaukumu vai paziņojumu par ierobežošanu var sūtīt:

TIMOCOM GmbH
\Data protection
\Timocom Platz 1
\DE-40699 Erkrath

E-pasts: datenschutz(at)timocom.com

Šāda atsaukšana vai ierobežošana neiespaido līguma spēkā esamību vai lietotāja maksājumu saistības. Lietotājs apzinās, ka TIMOCOM pēc šādas atsaukšanas vai ierobežošanas, iespējams, vairs nespēs nodrošināt platformas turpmāku lietošanu.

(10) TIMOCOM norāda, ka saskaņā ar Vācijas likuma "Par datu aizsardzību" (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) 31. pantu dati par parādniekiem, kas nepilda savas no līgumattiecībām izrietošās maksājumu saistības, var tikt nodoti “SCHUFA Holding AG”, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, savukārt līgumsaistības parādu un par sniegtajiem nesaņemto maksājumu dēļ var tikt izbeigtas bez brīdinājuma pat tad, ja to samaksa jāveic paziņojumā noteiktajā apmaksas termiņā. Papildu informāciju par SCHUFA varat iegūt www.meineSCHUFA.de.

6. Garantija un atbildība

(1) TIMOCOM vienpersoniski garantē, ka platforma ir piemērota izmantošanai apstiprinātajā apjomā. Detalizēta informācija produkta aprakstos, brošūrās un lietotāju informācijas materiālos, ko piedāvājis TIMOCOM, atspoguļo nesaistošas rekomendācijas. Cita TIMOCOM atbildība tiek izslēgta. TIMOCOM nekādā veidā negarantē citu programmatūras lietotāju ievadīto datu aktualitāti, precīzumu un pilnīgumu, kā arī negarantē programmatūras savietojamību ar lietotāja IT vidi vai izmantotajiem attālinātajiem datu pārraides pieslēgumiem.

(2) Hipersaišu izveide un no TIMOCOM tīmekļvietnēm caur hipersaitēm pieejama informācija trešo pušu tīmekļvietnēs neietilpst līguma pakalpojumu apjomā. Šāda informācija arīdzan nekalpo par detalizētāku līgumā ietverto pakalpojumu un saistību aprakstu. Hipersaites un vietnes, kas pieejamas caur šīm hipersaitēm, netiek pastāvīgi kontrolētas, līdz ar to TIMOCOM neuzņemas nekādu atbildību par šo vietņu saturu vai precizitāti.

(3) TIMOCOM nav atbildīgs par kaitējumu, ko dažādi lietotāji rada cits citam; arī tajos gadījumos, kad ir zaudēti dati vai notikusi to pārsūtīšanas kļūda, vai citā veidā. TIMOCOM nav atbildīgs par kaitniecisku programmatūru vai programmas kodiem (vīrusiem, Trojas zirgiem, tārpiem utt.), kas ir nosūtīti uz lietotāju platformu no lietotāju puses vai pārsūtīti piedāvājumu failu pielikumos vai aprakstos un izplatās no tiem. Lietotājs ir tieši atbildīgs par to, lai viņš nepārsūtītu šādu kaitniecisku programmatūru.

(4) TIMOCOM nav ne līgumpartneris, ne starpnieks līgumos, kas tiek noslēgti ar platformas atbalstu, ne arī kādas ar to saistītas deklarācijas vēstnesis un izskaidrotājs. Līdz ar to TIMOCOM nekādā veidā negarantē pareizu apstiprināto līgumu apstrādi lietotāju starpā vai ekonomiska sekmīguma panākšanu. Lietotājam rūpīgi un uz savu atbildību jāpārbauda dati un informācijas, ko viņš saņēmis no trešajām personām, pareizība. Ziņas no lietotājiem, kuras tiek sūtītas vai parādītas, izmantojot platformu, neatspoguļo TIMOCOM paziņojumus vai viedokļus, un TIMOCOM nedz tām piekrīt, nedz uzskata tās par savām. TIMOCOM negarantē, ka platformā nosūtīta ziņa vai paziņojums sasniedz tā galamērķi, vai arī ka lietotājs, kuram ziņa vai paziņojums ir adresēts, to saņem. Tāpat netiek garantēts, ka persona, kura ir norādīta kā ziņas vai paziņojuma sūtītājs vai saņēmējs, reāli ir attiecīgais sūtītājs vai saņēmējs.

(5) Lietotājs atlīdzina visus zaudējumus, kas rodas TIMOCOM dēļ tā, ka lietotājs nelieto platformu tā, kā norādīts šajā līgumā. TIMOCOM apņemas noslēgt atbilstošas vienošanās ar citiem lietotājiem un (pēc tam, kad primāri segtas TIMOCOM prasības par zaudējumu kompensāciju) iespējamo viena lietotāja zaudējumu kompensēšanas prasību gadījumā vēršas pret citu vainīgo lietotāju, lai segtu zaudējumus.

(6) Datu nepārsūtīšanas vai kļūdainas pārsūtīšanas risks pāriet uz lietotāju, līdz ko dati atrodas ārpus TIMOCOM ietekmes sfēras.

(7) Atbildības ierobežojumi vai tās atcelšana par zaudējumiem lietotājam šā līguma ietvaros neattiecas uz šādiem gadījumiem:
a) apzināta vai rupji pārkāpjoša rīcība no TIMOCOM vai tā pārstāvju puses;
b) par pārkāpumu atzīstama būtisku līgumā noteikto saistību neievērošana no TIMOCOM vai tā pārstāvju puses, ja tādējādi tiek apdraudēta līguma mērķu sasniegšana;
c) TIMOCOM atbildība saistībā ar ļaunprātīgu rīcību vai garantijas došanu;
d) TIMOCOM atbildība saskaņā ar saistošu likumu, kā, piemēram, Preču un pakalpojumu drošuma likumu;
e) likumā noteiktā atbildība, par briesmām dzīvībai vai kaitēju veselībai, ja tajā ir vainojams TIMOCOM vai tā pārstāvji.

(8) Ja lietotājs ir komersants/uzņēmējs, TIMOCOM atbildība ir šeit norādītajā veidā ierobežota līdz kaitējumam, kas atbilst un ir tipisks noslēgtajam līgumam:
a) iepriekš apakšpunktā 7 a) minētajos gadījumos - vienkāršu aizstājošo pārstāvju rupjas nolaidības gadījumā,
b) iepriekš apakšpunktā 7 b) minētajos gadījumos - vienkāršas nolaidības gadījumā.
Par datu zaudēšanu, programmu zaudēšanu un to darbības atjaunošanu platformas lietošanas laikā TIMOCOM atbild tikai iepriekšējos punktos minētajos gadījumos. 7. punkta apakšpunktos a) un b) aprakstītajos gadījumos tikai tiktāl, cik no tā nav bijis iespējams izvairīties, veicot atbilstošus pasākumus (piemēram, regulāri dublējot datus).

(9) Programmatūra, kas apzīmēta ar “BETA” vai “BETA versija”, principā ir ikdienas lietošanai negatavs produkts; kaut arī tā var saturēt visas galvenās funkcijas, tomēr veiktspējas, savietojamības un stabilitātes ziņā iespējami ierobežojumi, jo pieredze rāda, ka pirms oficiālās publicēšanas jeb “izlaides” var nebūt iespējams simulēt visas aparatūras vai programmatūras vides un/vai lietošanas nosacījumus. Šī iemesla dēļ TIMOCOM arī piedāvā šāda veida BETA programmatūru testēšanas nolūkos bez saistībām. Testu laikā lietotāji var ziņot par savu pieredzi, kas veido būtisku kopējā procesa sastāvdaļu. Nevar būt garantētas produkta īpašības vai smagu defektu neesamība. Lietotājs ņem vērā, ka TIMOCOM šajā ziņā un dēļ jebkādiem lietošanas pārrāvumiem, datu zuduma, zaudējumiem no kļūdām vai kļūdu sekām, kā arī dēļ neiegūtas peļņas nevar uzņemties atbildību. (...) Pirms platformas BETA komponentes instalēšanas un lietošanas lietotājam ir jāveic pilnīga datu dublēšana.

7. Sūdzības

(1) Ja TIMOCOM par lietotāju saņem informāciju, saskaņā ar kuru top zināms, ka lietotājs ir pārkāpis pārvadāšanas līguma pienākumus, šo līgumu vai kādu piemērojamu likumu (turpmāk: sūdzība), TIMOCOM ir tiesības (bet ne pienākums) pārsūtīt attiecīgajam lietotājam šādas sūdzības ar vai bez apsūdzētāja vārda minēšanas vai, pēc apsūdzētā lietotāja izjautāšanas un apstākļu pārbaudes, paziņot arī citiem lietotājiem.

(2) Lietotājam, pret kuru vērsta apsūdzība (“iesaistītā persona”), ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc sūdzības paziņojuma saņemšanas rakstiskā veidā izklāstīt savu viedokli TIMOCOM vai vismaz pamatot, kāpēc nepieciešams vairāk laika viedokļa izklāstam.

(3) Ja lietotājam sava viedokļa izklāstā neizdodas atspēkot sūdzībā uzrādītos pārmetumus par pienākumu nepildīšanu, TIMOCOM ir tiesības (bet ne pienākums) pieprasīt lietotājam apmierināt sūdzību vienas papildu nedēļas laikā. Terminētais sūdzības apmierināšanas pieprasījums nav nepieciešams, ja TIMOCOM, ņemot vērā apstākļus, nesaskata vajadzību dot papildu laiku.

(4) Tiesības no iepriekšminētajiem apakšpunktiem nr. 2 un 3 saistībā ar lietotāja tiesību bloķēšanu vai atcelšanu pastāv tikai un vienīgi TIMOCOM interesēs. Ja TIMOCOM neizmanto šīs tiesības, atbildība attiecībā uz citiem lietotājiem tiek izslēgta.

(5) TIMOCOM nav pienākuma pārbaudīt saņemtās sūdzības.

8. Līguma ārkārtas izbeigšana, licences darbības ilgums, noslēguma noteikumi

(1) Lietošanas tiesību ilgums ir orientēts uz individuāli nolīgtiem moduļiem. Bezmaksas testa fāzes ietvaros abpusēji ir spēkā tūlītēja līguma izbeigšanas iespēja.

(2) Katram no līdzējiem ir tiesības uz šī līguma ārkārtas izbeigšanu, negaidot līguma izbeigšanas paziņojuma termiņu, ja tādam solim ir svarīgs iemesls. Pastāv svarīgs iemesls, lai TIMOCOM izbeigtu līgumu — it īpaši tad, ja:
a) lietotājs ir kļuvis maksātnespējīgs vai pastāv maksātnespējas risks;
b) lietotāja maksātnespējas procedūras uzsākšana ir atteikta aktīvu nepietiekamības dēļ vai lietotājam ir jāsniedz ar zvērestu apliecinātas rakstveida liecības;
c) lietotājs ir pārkāpis šos noteikumus un nosacījumus, kas apdraud līguma mērķa sasniegšanu vai dot tiesības bloķēt lietošanas tiesības atbilstoši 3. punkta 4., 5. apakšpunktiem;
d) lietotājs ilgāk kā 14 kalendārās dienas kavē maksājumu, kas atbilst vismaz viena mēneša lietošanas maksas apmēram vai
e) salīdzinājumā ar līguma noslēgšanas brīdi dalībnieku sastāva proporcijas mainās par 25 % vai vairāk, kā arī tad, ja uzņēmumu pārstāv citas personas,
f) lietotājs, viņa likumiskie pārstāvji vai filiāles sāk konkurēt ar TIMOCOM.

(3) Lietošanas tiesības ir spēkā no brīža, kad tās aktivizējis TIMOCOM, un izbeidzas vienlaicīgi ar līgumattiecību izbeigšanos.

(4) Līdz ar līguma izbeigšanos programmatūras lietotājs nepatur nekādas tiesības uz programmatūru, nekavējoties un pilnībā jāpārtrauc tās lietošana un tā jāizdzēš.

Ja lietotājs ir uzņēmējs, juridiska persona, kuras darbību regulē likums, vai īpašs sabiedrisks aktīvs Vācijas Civillikuma (BGB) § 310 1. apakšpunkta 1. teikuma izpratnē vai ja tam nav vispārīgas tiesas piekritības Vācijā, par līguma izpildes un jurisdikcijas vietu uzskatāma Diseldorfa, Vācija. Piemērojami Vācijas normatīvie akti, izņemot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Piemērojami Vācijas normatīvie akti, izņemot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

(6) Ja TIMOCOM lietotājam iesniedz šī līguma vai tā daļu tulkojumu, tikai vācu valodas versija ir saistoša un noteicošā, ja attiecīgajā tulkojumā sastopamas pretrunas vai atkāpes no teksta redakcijas vācu valodā.

(7) Ja atsevišķi šo noteikumu un nosacījumu punkti zaudē spēku, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību. Spēku zaudējušo nosacījumu jāaizvieto ar jaunu spēkā esošu noteikumu, kas pēc iespējas atbilstošāk izpilda to pašu nolūku kā spēku zaudējušais nosacījums.

Pamats: 31.01.2019

§1 Izpilde

1. TIMOCOM GmbH nodarbojas tikai un vienīgi ar atbalsta sniegšanu klientam tā rēķinu neto summu iekasēšanai. TIMOCOM pēc saviem ieskatiem un saprātīgā veidā pieprasīs parādniekam paskaidrojumus un nesamaksātā rēķina summas apmaksu.

2. TIMOCOM negarantē panākumus savas intervences rezultātā.

3. Jebkādi parādnieka maksājumi, ieskaitījumi vai uzrēķini, kas notikuši pēc intervences ir uzskatāmi par minētās intervences panākumu, izņemot gadījumu, kad klients 2 nedēļu laikā pēc paredzētā maksājuma termiņa pierāda TIMOCOM, ka prasība pret parādnieku nav dzēsta.

4. Klientam jebkurā laikā saglabājas tiesības veikt papildu darbības parāda piedziņai.

§2 Atlīdzība

1. Rēķins ir apmaksājams nekavējoties pēc saņemšanas.

2. TIMOCOM no parādnieku saņemtām summām var ieturēt savus prasījumus pret klientu (starpbanku kontokorenta konta norēķini)

3. TIMOCOM patur tiesības iekasēt rēķina summu kopā ar citu rēķinu summām, ja klients sadarbības ietvaros jau ir izdevis TIMOCOM pilnvarojumu veikt tiešo debetu. Klients līdz ar to pilnvaro TIMOCOM ieturēt jebkuras neapstrīdētas summas no minētā konta.

§3 Darbības ilgums

1. Klienta pieprasījumam jābūt spēkā vismaz 3 darba dienas. Līgums stājas spēkā, kad pieprasījums ir apstiprināts no TIMOCOM puses. Apstiprinājumam nav jābūt kādā speciālā formā, un pieprasījums uzskatāms par akceptētu arī pēc noklusējuma. Vienošanās uzskatāma par akceptētu no TIMOCOM puses jo īpaši tad, ja TIMOCOM var pierādīt, ka šajā laikā veicis darbības parāda piedziņai.

2. Klientam ir tiesības atcelt pasūtījumu, 2 nedēļas iepriekš brīdinot. Ja jebkādas darbības pret parādnieku jau tikušas veiktas, klientam ir pienākums informēt TIMOCOM par izpildītiem maksājumiem šādu darbību rezultātā, un TIMOCOM patur tiesības saņemt norunāto atlīdzību.

3. Abiem līdzējiem ir tiesības pārtraukt vienošanos, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj vienošanās noteikumus.

4. Ja klients vai parādnieks sakarā ar intervences uzdevumu zaudē vai izbeidz savu klienta statusu pie TIMOCOM, klientam un TIMOCOM ir tiesības izbeigt līguma darbību. Šādā situācijā līgumam nav spēka no tā izbeigšanas brīža.

5. Ja parādu piedziņas pasākumu ietvaros kļūst skaidrs, ka parāds visticamāk ir neatgūstams, intervences pasākumi ir pārtraucami un par minēto informējams klients. Parāds uzskatāms par neatgūstamu jo īpaši tad, ja tas tiek apstrīdēts, noraidīts, par to paredzama tiesvedība, tas ir nodots piespiedu izpildei, apgrūtināts ar trešo pušu prasībām vai parādnieks ir maksātnespējīgs. Šādā situācijā līgumam nav spēka no tā izbeigšanas brīža.

6. Klientam ir pienākums atbalstīt TIMOCOM darbības, sniedzot atbilstošu informāciju. Ja TIMOCOM, neskatoties uz veiktiem pieprasījumiem, 14 dienu laikā tomēr nesaņem vajadzīgo informāciju, lai apstrādātu pasūtījumu, TIMOCOM ir tiesības pārtraukt pasūtījuma izpildi un aprēķināt pamata komisijas maksu vai efektīvas izpildes bonusu līdz tam brīdim.

§4 Atbildība

1. TIMOCOM atbildība par klienta ciestiem zaudējumiem, pamatojoties uz līguma pieņēmumu vai izpildi, tiek ierobežota līdz šādiem gadījumiem:
a) apzināta vai rupji pārkāpjoša rīcība no TIMOCOM vai tā pārstāvju puses;
b) par pārkāpumu atzīstama būtisku līgumā noteikto saistību neievērošana no TIMOCOM vai tā pārstāvju puses, ja tādējādi tiek apdraudēta līguma mērķu sasniegšana;
e) likumā noteiktā atbildība par briesmām dzīvībai vai kaitējumu veselībai, ja tajā ir vainojams TIMOCOM vai tā pārstāvji.

2. Ja lietotājs ir uzņēmējs, TIMOCOM atbildība ir šeit norādītajā veidā ierobežota līdz kaitējumam, kas atbilst un ir tipisks noslēgtajam līgumam:
a) iepriekš apakšpunktā 1 a) minētajos gadījumos - vienkāršu aizstājošo pārstāvju rupjas nolaidības gadījumā,
b) iepriekš apakšpunktā 1 b) minētajos gadījumos - vienkāršas nolaidības gadījumā.

3. Klientam jānodrošina, ka maksājamā summa ir sedzama nekavējoties un neapstrīdama un ka TIMOCOM saņem visus nepieciešamos dokumentus informāciju. Tiek norādīts uz uzmanības pievēršanu faktam, ka klientam ir tiesības likt parādniekam segt efektīvas parāda piedziņas izpildes bonusu tikai tad, ja parādnieks kavē saistību izpildi un ja saskaņā ar spēkā esošu likumdošanu tam ir pienākums šo bonusu apmaksāt. Klientam pašam šāda izdevumu kompensācijas prasība jāpiestāda parādniekam.

4. TIMOCOM patur sev tiesības pēc procesa izbeigšanas iznīcināt visus dokumentus, kas nav jāuzglabā saskaņā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām.

§5 Citi noteikumi

1. Visām vienošanām jābūt noslēgtām rakstiskā formā.

2. Ja klients nav uzskatāms par patērētāju, par līguma izpildes un jurisdikcijas vietu uzskatāma Diseldorfa, Vācija. Piemērojami Vācijas normatīvie akti.

3. Ja kāds no šī līguma nosacījumiem zaudē spēku vai nav piemērojams, tas neietekmē citu nosacījumu un noteikumu spēkā esamību. Līdzēji apņemas aizstāt spēku zaudējušu nosacījumu ar jaunu spēkā esošu noteikumu, kas pēc iespējas atbilstošāk izpilda to pašu nolūku kā spēku zaudējušais nosacījums.

Pamats: 01.10.2014

Uz sākumu

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai analītikai, personalizētam saturam un reklāmai. Uzzināt vairāk.